powrót

struktura organizacyjna Wydziału Chemii


W skład Wydziału Chemii UJ wchodzi 12 zakładów oraz kilkanaście pracowni świadczących swoje usługi dla potrzeb całego Wydziału. W ramach poszczególnych zakładów działają tzw. zespoły i grupy, będące podstawowymi jednostkami badawczymi.

 

 

Zakłady i zespoły badawcze

 

 

  Nazwa zakładu Zespoły badawcze 
działające w ramach zakładu

  Zakład Chemii Analitycznej
Zespół Analiz Sądowych i Klinicznych  

Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych
 

Zespół Analiz Środowiskowych i Biomedycznych
 

  Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
Zespół Badań Fotochemicznych i Luminescencyjnych  

Zespół Elektrochemii
 

Zespół Fizykochemii Powierzchni
 

Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów
 

Zespół Spektroskopii Molekularnej
 

  Zakład Chemii Nieorganicznej
Zespół Badań Materiałów Roślinnych  

Zespół Chemii Koordynacyjnej
 

Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II
 

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych
 

Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
 

  Zakład Chemii Ogólnej
Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych  

  Zakład Chemii Organicznej
Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków  

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
 

Zespół Fizykochemii Organicznej
 

Zespół Funkcjonalnych Materiałów Organicznych
 

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
 

  Zakład Chemii Teoretycznej
Zespół Chemii Kwantowej  

Zespół Półprzewodników Organicznych
 

Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej
 

Zespół Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych
 

  Zakład Chemii Środowiska
Zespół Fizykochemicznych Badań Środowiskowych  

Zespół Katalizy Środowiskowej
 

  Zakład Dydaktyki Chemii

  Zakład Fizyki Chemicznej
Zespół Badań Przemian Fazowych  

Zespół Obrazowania Ramanowskiego
 

Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej
 

  Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki
Zespół Biokrystalografii  

Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej
 

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej
 

  Zakład Metod Obliczeniowych Chemii

  Zakład Technologii Chemicznej
Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych  

Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów
 

Zespół Technologii Organicznej
 

 
 

Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Wydziału Chemii UJ

 

 

  Nazwa pracowni

  Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii

  Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru

  Pracownia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego

  Pracownia Rentgenostrukturalna

  Pracownia Spektrometrii Ramana

  Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

 
 

Pracownie Wydziałowe

 

 

  Nazwa Pracowni

  Pracownia Analitycznej Spektrometrii Atomowej

  Pracownia Analiz Termicznych I Badań Sorpcyjnych

  Pracownia Analizy Elementarnej

  Pracownia Badań Dyfrakcyjnych

  Pracownia Badań Środowiska Pracy

  Pracownia Chemii Sądowej

  Pracownia Fotolizy Błyskowej

  Pracownia Infrastruktury Informatycznej

  Pracownia Konserwacji Aparatury

  Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych

  Pracownia Rozpraszania Światła i Osmometrii

  Pracownia Spektrometrii Fotoelektronów ESCA

  Pracownia Spektrometrii w Podczerwieni

  Pracownia Spektroskopii NMR

  Pracownia Ultrawirowania Analitycznego

 
       

strona główna Wydziału Chemii