powrót

Pracownia Chemii Sądowej

 

 

Członkowie pracowni

 

prof. dr hab. Paweł Kościelniak     - www

 

dr hab. (prof. UJ) Renata Wietecha-Posłuszny     - www

 

dr Paweł Nowak     - www

 

dr Aneta Woźniakiewicz     - www

 

dr Małgorzata Król     - www

 

mgr Marta Gładysz     - www

 

mgr Małgorzata Gołąb     - www

 

mgr Alicja Majda     - www

Podstawowe informacje

 

 Pracownia Chemii Sądowej Wydziału Chemii UJ
Pracownia Chemii Sądowej powstała w 2000 r.

Pracownia ma charakter laboratorium naukowo-dydaktycznego, w którym odbywają się:

 • badania naukowe oraz badawcze prace zlecone (głównie przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie) z zakresu fizykochemii kryminalistycznej i toksykologii sądowej;
 • zajęcia dydaktyczne, głównie o charakterze analitycznym, wchodzące w zakres panelu "Chemia sądowa".
Działalność Pracowni obejmuje następujący zakres:
 • opracowywanie nowych metod i procedur badawczych, ważnych z punktu widzenia aktualnych problemów chemii sądowej;
 • wykonywanie badań weryfikujących (w razie konieczności i na miarę aktualnych możliwości) wyniki ekspertyz realizowanych w Instytucie;
 • realizacja prac magisterskich i doktorskich z chemii sądowej.
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb kształcenia w obrębie panelu "Chemia sądowa"

Aktualna tematyka badawcza:

 • badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących pod kątem określania autentyczności i wieku dokumentów;
 • badania analityczne środków odurzających i leków psychotropowych;
 • oznaczenia mikrośladowych ilości selenu i arsenu w materiałach biologicznych (włosach, krwi, narządach wewnętrznych).


Wyposażenie aparaturowe:

 • instrument pomiarowy do analiz metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjenej (model AFS 230)
 • instrument pomiarowy do analiz metodą elektroforezy kapilarnej (model PRINCE 550).
 • aparat do wysokociśnieniowej mineralizacji mikrofalowej (model MarsX)
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Merck - model LiChrom wyposażony w detektor spektrofotometryczny z szeregiem diod oraz detektor fluorescencyjny (model LiChrom)
 • chromatograf gazowy z detektorem FID firmy Varian, (model 3900)

Tematy zrealizowanych prac doktorskich

"Metoda oznaczania selenu i arsenu w materiałach biologicznych techniką atomowej spektrometrii fluorescencyjnej z generacją wodorków"
dr Renata Wietecha-Posłuszny
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

"Badania analityczne materiałów kryjących metoda elektroforezy kapilarnej dla celów kryminalistycznych"
dr Joanna Mania
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak


Publikacje

 1. J. Mania, K. Madej, P. Kościelniak, "Inks Analysis by Capillary Electrophoresis - Analytical Conditions Optimisation", Chem. Anal. 47, 585-594 (2002)
 2. R. Wietecha, R. Stanaszek, "Application of the Method for Analysis of Opium Alcaloids in Hair", Z Zagadnień Nauk Sądowych, 49, 38-45 (2002)
 3. K. Madej, A. Parczewski, M. Kała, "HPLC/DAD Screening Method for Selected Psychotropic Drugs in Blood", Toxicology Mechanisms and Methods, 13(2), 121-127 (2003)
 4. R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, M. Rymanowski, "Procedure of the Determination of Selenium in Human Blood with Using of Atomic Fluorescence Spectrometry", Problems of Forensic Science, 52, 21-30 (2002)
 5. P. Kościelniak, R. Wietecha, "A Critical Look at the Recovery Test as a Way for Evaluation of Analytical Accuracy", Anal. Lett., Vol. 36 (2003)
 6. J. Mania, J. Bis, P. Kościelniak, "An Evaluation of the Application of Capillary Electrophoresis to Forensic Examinations of Inks", Problems of Forensic Science, 51 (2002)
 7. K. Madej, M. Woźniakiewicz, "Application of Capillary Electrophoresis to analysis of tricyclic psychotropic drugs", Problems of Forensic Science, 52, 52-63(2003)
 8. K. Madej, M. Kała, M. Woźniakiewicz, "Analysis of Promazine in Biological Fluids by HPLC and MECC with Spectrophotometric Detection in Two Cases of Fatal poisoning", Problems of Forensic Sciences, 56, 17-25 (2003)
 9. Z. Chłobowska, Cz. Świegoda, P. Kościelniak, W. Piekoszewski, "Identification and Determination of Flunitrazepam and Its Metabolites in Blood by Gas Chromatography", Chem. Anal., 49, 71-77 (2004)
 10. R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, T. Kielar, "Simple Method for Simultaneous Determination of Selenium and Arsenic in Human Hair by Means of Atomic Fluorescence Spectrometry with Hydride Generation Technique", Microchim. Acta 149, 137-144 (2005)
 11. K. Madej, M. Woźniakiewicz, M. Kała "Method for Screening and Quantification of Seven Phenothiazines in Whole Blood Samples by Non-Aqueous Capillary Electrophoresis", Chromatorgaphia 61, 259-263 (2005)
 12. M. Woźniakiewicz, K. Madej "Zastosowanie niewodnej elektroforezy kapilarnej do oznaczanai fenotiazyn w dwóch sprawach sądowych", Na Pograniczu Biologii i Chemii, XI, 67-74 (2005)
 13. K. Madej, M. Kała, M Woźniakiewicz "LC and Non-Aqueous CE Determination of Phenothiazines in Autopsy Samples", Chromatographia 62, 533-538 (2005)
 14. K. Madej, A. Marczyk, M. Woźniakiewicz, "Analiza skryningowa czternastu klasycznych leków psychotropowych metodą NACE", Problems of Forensic Science 63, 241-246 (2005)
 15. M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, J. Zięba-Palus, M. Pilch,"Komputerowa analiza widm FTIR próbek lakierowych na potrzeby kryminalistyki" [w:] H. Koroniak, J. Barciszewski Na pograniczu biologii i chemii, XVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2006) 203-212
 16. K. Madej, K. Karabinowska, M. Woźniakiewicz, "Zatężanie przez spiętrzanie jako metoda obniżania granicy oznaczalności w analizie leków metoda elektroforezy kapilarnej", Problems of Forensic Science 64, 173-184 (2006)
 17. K. Madej, J. Kochana, M. Woźniakiewicz, "Study of SPE conditions for CE determination of tricyclic antidepressants in body fluids", Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 30 185-198 (2007)
 18. M. Brindell, I. Maciejowska, J. Mania, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Yates, "Residential course - new proposal for academic teachers training", Annals of Polish Chemical Society 27-30 (2007)
 19. K. Madej, A. Marczyk, M. Woźniakiewicz, "Non-aqueous CE screening method for 14 psychotropic drugs in whole blood samples", Chromatographia 65, 313-317 (2007)
 20. M. Woźniakiewicz, "Opracowanie metod oznaczania leków psychotropowych w niskich stężeniach w materiale biologicznym" [w:] P. Moń, P. Babicki, Nauka i biznes: innowacyjne projekty doktorantów UJ, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu UJ, Kraków (2007) 80-82
 21. M. Woźniakiewicz, J. Kuczara, P. Kościelniak, "Determination of desipramine and nortriptyline in blood by means of the HPLC-DAD method using 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as a derivatization agent", Problems of Forensic Science 69, 90-97 (2007)Udział w konferencjach naukowych


Rok 2007

 1. Akademicka Innowacyjność dla Małopolski - Seminarium Podsumowujące Projekt, 5 luty 2007, Kraków
  M. Woźniakiewicz, komunikat: "Opracowanie metody oznaczania leków psychotropowych w niskich stężeniach w materiale biologicznym"
 2. XXI Ogólnopolska Szkola Chemii, Smerek, 30 kwietnia - 5 maja 2007 r.
  J. Kuczara, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat: Barwy w chemii sądowej
 3. The 2nd European Variety in Chemistry Education, 27-30 czerwca 2007 r., Praga, (Republika Czeska)
  I. Maciejowska, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A. Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak poster: "The Flash MX supported manual for forensic chemistry students"
 4. XXIV Konferencja Toksykologów Sądowych, Wisła 16-18 maja 2007 r.
  1. K. Madej, M. Woźniakiewicz, komunikat: "Zastosowanie CE z techniką spiętrzania oraz metodą dodatku wzorca do analizy próbek biologicznych"
  2. R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, A. Garbacik, komunikat: "Zastosowanie ekstrakcji mikrofalowej do analizy leków psychotropowych w materiale biologicznym"
 5. Why chemistry? - International Conference on Chemistry at the Service of Society, 2-5 grudnia 2007, Kraków
  M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, poster: "Tajemnice chemii sądowej - badania kryminalistyczne"
 6. Mikrosympozjum pn. „Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej”, Kraków, 18 czerwca 2007 r.
  M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A.Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak, I. Maciejowska, poster: Multimedialne pomocne naukowe w dydaktyce chemii sądowej
Rok 2006

 1. XXIII Konferencja Toksykologów Sądowych, 18-19 maja 2006 r., Świnoujście
  K. Madej, K. Karabinowska, M. Woźniakiewicz, komunikat: "Zatężanie przez spiętrzanie w elektroforezie kapilarnej jako metoda obniżania granicy oznaczalności w analizie toksykologicznej"
 2. IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów pn. "Na pograniczu chemii i biologii", 11-14 czerwiec 2006, Nachod (Republika Czeska)
  M. Szafarska, M. Woźniakiewicz, J. Zieba-Palus, M. Pilch, P. Kościelniak, komunikat: "Komputerowa analiza widm FT-IR próbek lakierowych dla potrzeb kryminalistycznych"
 3. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 18-22 września 2006 r, Gdańsk
  1. M. Woźniakiewicz, A. Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak, R. Wietecha-Posłuszny, I. Maciejowska, komunikat: "Materiały multimedialne - nowe narzędzie w dydaktyce chemii sądowej"
  2. M. Woźniakiewicz, M. Herman, M. Kochanowski, J. Milczarek, M. Wieczorek, A. Skulska, A. Zakrzewska, J. Dobrowolska, S. Walas, I. Maciejowska, P. Kościelniak, komunikat: "Modelowy regulamin zajęć laboratoryjnych - anatomia sukcesu"
  3. I. Maciejowska, J. Mania, J. Milczarek, R. Wietecha-Posłuszny, M. Woźniakiewicz, poster: "Niestandardowe formy podnoszenia jakości kształcenia"
 4. Bioanalytica - Analytical Systems for Bioanalytes Deteremination, Łańsk-Olsztyn, 28-30 września 2006 r.
  K. Madej, M. Woźniakiewicz, poster: "Application of capillary electrophoresis to the drug analysis of forensic interest"
Rok 2005

 1. European Variety In Chemistry Eduaction, 5-7 lipca 2005, Kraków
  1. M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak komunikat: "Forensic Chemistry Specialization - How to catch the best student?"
  2. M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, A. Strzelecki, M. Słoboda, P. Kościelniak, I. Maciejowska, poster pt. "Laboratory of Forensic Chemistry - Do It Yourself!"
 2. III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów pn. "Na pograniczu chemii i biologii";, 8-11 czerwca 2005 Krasiczyn-Lwów
  M. Woźniakiewicz, K. Madej, komunikat: "Application of Capillary Electrophoresis to the Determination of Commonly Used Psychotropic Drugs. Optimization of the screening method"
 3. Seminar for Young Scientists Working in the Area of Analytical Chemistry: New achievements in separation sciences, 13-15 kwietnia 2005 r., Sobieszewo
  M. Woźniakiewicz, K. Madej, P. Kościelaniak komunikat pt. "Capillary electrophoresis - an effective tool for determination of psychotropic drugs for forensic purposes"
 4. XXI Konferencja Toksykologów Sądowych, 13-14 maja 2004 r., Karłów
  K. Madej, A. Marczyk, M. Woźniakiewicz, komunikat pt. "Opracowanie warunków analizy skryningowej kilkunastu leków psychotropowych metodą niewodnej elektroforezy kapilarnej"
 5. 57. Zjazd Chemických Spoločností, 04-08.09.2005, Vysoké Tatry, Słowacja
  J. M. Milczarek, G. Zadora, J. Zieba-Palus, Paweł Kościelniak, poster: "Diagnostic examinations of car paints by the Py-GC-MS method for forensic purposes"
 6. Wiosenny Zjazd Naukowy SSPTCh, 12-16.04.2005, Góry Sowie
  1. J. M. Milczarek, J. Zieba-Palus, Paweł Kościelniak, komunikat: "Badania kryminalistyczne lakierów samochodowych"
  2. J. Dobrowolska, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, komunikat: "Wpływ diety na zawartość selenu i arsenu w moczu człowieka. Zastosowanie metody HG-AFS"
Rok 2004
 1. VI Środowiskowa Konferencja Chemików, Białystok, 20-21 lutego 2004 r.
  P. Kościelniak, wykład pt. "Chemia sądowa na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego"
 2. II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych pn. "Na pograniczu biologii i chemii", Velke Losiny (Republika Czeska), 31 marca-3 kwietnia 2004 r.
  K. Madej, M. Kała, M. Woźniakiewicz, referat: "Zastosowanie niewodnej elektroforezy kapilarnej w oznaczaniu fenotiazyn w dwóch sprawach sądowych"
 3. Konferencja XXI Toksykologów Sądowych, Karłów, 13-14 maja 2004 r.
  K. Madej, M. Kała, M. Woźniakiewicz, referat: "Oznaczanie fenotiazyn w płynach ustrojowych pobranych ze zwłok. Badania porównawcze metodami HPLC i CE"
 4. XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września, 2004 r.
  B. Bujak-Giżycka, R. Wietecha-Posłuszny, M. Kłys, P. Kościelniak, poster pt. "Zastosowanie atomowej spektrometrii fluorescencyjnej na przykładzie ostrego zatrucia arszenikiem"
 5. Variety in Chemistry Education, Plymouth, Anglia, 5-7 września, 2004 r.;
  1. M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posłuszny, P. Kościelniak, komunikat pt. "Bank Robbery - Example of Forensic Chemistry Training"
  2. M. Woźniakiewicz, R. Wietecha-Posluszny, K. Madej, J. Mania, I. Maciejowska, poster pt. "Document Examination - an Experiment for the Forensic Chemistry Laboratory Course for Undergraduate Students"
Rok 2003
 1. I Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych pn. "Na pograniczu biologii i chemii", Velke Losiny (Republika Czeska), 3 - 5 kwietnia 2003 r.;
  M. Woźniakiewicz, K. Madej, referat pt. "Identyfikacja trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w płynach ustrojowych i preparatach farmaceutycznych metodą elektroforezy kapilarnej"
 2. ENFSI Seminar The Complementary Relations between Forensic Science Laboratories and Universities, Kraków, 5 kwietnia 2003 r.;
  P. Kościelniak, komunikat pt. "Forensic Chemistry Scientific and Educational Bridge between JU and IFR".
 3. XX Konferencja Toksykologów Sądowych, Niedzica, 12-13 czerwca 2003 r.;
  1. R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, T. Kielar, komunikat pt. "Oznaczania selenu i arsenu w różnych materiałach biologicznych metodą ASF-HG"
  2. K. Madej, M. Woźniakiewicz, komunikat pt. "Micelarna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna jako komplementarna metoda do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w sądowej analizie toksykologicznej".
 4. V Seminarium "Elektroanaliza w teorii i praktyce", Mogilany, 16-17 czerwca 2003 r.;
  J. Mania, J. Żołądź, K. Madej, M. Woźniakiewicz, P. Kościelniak, komunikat pt. "Elektroforeza kapilarna jako nowe narzędzie analityczne w chemii sądowej"
 5. "3rd European Academy of Forensic Science Meeting", Stambuł (Turcja), 22-27 września 2003 r.;
  1. P. Kościelniak, komunikat pt. "An Example of Educational Collaboration Between a Forensic Institute and an University in the Field of Forensic Chemistry"
  2. J. Mania, B. Trzcińska, M. Kunicki, P. Kościelniak, komunikat pt. "Comparison of the CE Method with FTIR and Raman Spectrometry in the Field of Forensic Ink Analysis"
  3. R. Wietecha, T. Lech, P. Kościelniak, poster pt. "Application of Three Spectrometric Methods to Post-Mortem Examination of Acute Selenium Poisoning"
  4. R. Wietecha, J. Mania, M. Woźniakiewicz, K. Madej, I. Maciejowska, poster pt. "Is This Last Will Fraudulent? - An Experiment for the Forensic Chemistry Laboratory Course for Undergraduate Students"
  5. K. Madej, M. Woźniakiewicz, R. Wietecha, poster pt. "Application of Capillary Electrophoresis Techniques to the Forensic Analysis of the Tricyclic Psychotropic Drugs"
 6. "6th International Symposium on Forensic Sciences", Liptovsky Jan (Słowacja), 1-4 października 2003 r.;
  J. Mania, J. Żołądź, P. Kościelniak, komunikat pt. "Capillary Electrophoresis as a New Tool for the Forensic Document Examiner".
 7. II Konferencja "Chemometria. Metody i zastosowania", Zakopane, 16-19 października 2003 r.;
  1. P. Kościelniak, wykład pt. "Ocena użyteczności metody odzysku w analizie materiałów biologicznych"
  2. P. Zagrodzki, R. Ratajczak, R. Wietecha, B. Stoszko, poster pt. "The Example of Application of Partial Least-Squares Method into Medical Problem"
 8. "Jesienne Konwersatorium 2003" Komisji Odczynników i Reakcji Chemicznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Kraków, 20 listopada 2003 r.;
  1. R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, T. Kielar, komunikat pt. "Zastosowanie atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (AFS) do oznaczania arsenu i selenu we włosach"
  2. M. Woźniakiewicz, K. Madej, komunikat pt. "Analiza trójpierścieniowych leków psychotropowych metodą elektroforezy kapilarnej na przykładzie oznaczania promazyny w płynach ustrojowych"
Rok 2002
 1. 9th International Conference on Electroanalysis, Kraków, 9-13 czerwca 2002 r.;
  1. K. Madej, M. Woźniakiewicz, poster pt. "Application of Capillary Electrophoresis to the Drug Analysis of Forensic Interest"
  2. J. Mania, J. Bis, P. Kościelniak, poster pt. "Capillary Electrophoresis for the Forensic Analysis of Ball-point Inks Extracted from Paper"
 2. VIII Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne i Innych Technik Rozdzielania, Toruń, 8-12 września 2002 r.;
  J. Mania, X. Xu, P. Kościelniak, poster pt. "Validation of the Capillary Electrophoresis Method for the Forensic Ink Analysis"
 3. 6. Konferencja "3rd Aegean Analytical Chemistry Days", Polihnitos (Grecja), 29 września - 3 października 2002 r.;
  P. Kościelniak, referat pt. "An Example of Scientific Collaboration of Analysts in the Field of Forensic Chemistry"
 4. XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 4-5 kwietnia 2002 r.;
  R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, M. Rymanowski, poster pt. "Atomowa spektrometria fluorescencyjna w badaniach toksykologicznych"
 5. "Wiosenne Konwersatorium 2002", Katowice, 23 maja 2002 r.:
  1. K. Madej, M. Woźniakiewicz, referat pt. "Elektroforeza kapilarna w analizie leków - badanie możliwości zastosowań w analizie toksykologiczno sądowej",
  2. J. Bis, J. Mania, P. Kościelniak, poster pt. "Poszukiwanie uniwersalnego odczynnika do ekstrakcji materiałów kryjących z papieru pod kątem kryminalistycznych badań dokumentów",
  3. M. Rymanowski, R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, poster pt. "Opracowanie procedury mineralizacji materiału biologicznego pod kątem oznaczania selenu metodą atomowej spektrofotometrii fluorescencyjnej"
 6. XIX Konferencja Toksykologów Sądowych, Augustów, 24-25 maja 2002 r.;
  R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, I. Postrzelona, referat pt. "Oznaczenie selenu i arsenu we krwi metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej".
 7. XLV Zjazd PTChem, Kraków, 9-13 września 2002 r.;
  1. P. Kościelniak, referat pt. "Chemia sądowa jako przedmiot dydaktyczny i badawczy studiów chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego"
  2. J. Mania, P. Kościelniak, J. Bis, poster pt. "Elektroforeza kapilarna jako nowe narzędzie analizy materiałów kryjących w laboratorium kryminalistycznym"
  3. K. Madej, M. Woźniakiewicz, poster pt. "Badanie warunków rozdziału oraz identyfikacja leków psychotropowych z grupy trójcyklicznych antydepresantów metodą strefowej elektroforezy kapilarnej"
  4. K. Madej, M. Kała, M. Woźniakiewicz, referat pt. "Analiza promazyny w materiale biologicznym metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej w dwóch przypadkach śmiertelnych zatruć"
  5. P. Kościelniak, R. Wietecha, M. Rymanowski, poster pt. "Krytyczne spojrzenie na metodę odzysku jako na sposób oceny dokładności wyników analitycznych"
  6. R. Wietecha, J. Mania, M. Woźniakiewicz, referat pt. "Z Archiwum X - spotkanie w panelu "chemia sądowa""
Rok 2001
 1. Seminarium "Interdisciplinary Education Challenge of XXI Century", Kraków 13-17 grudnia 2000 r.;
  P. Kościelniak, referat pt. " Interdisciplinary Education in the Field of Forensic Chemistry"
 2. XVIII Konferencja Toksykologów Sądowych, Jastrzębia Góra, 31 maja - 1 czerwca 2001 r.;
  1. P. Kościelniak, referat pt. "Atomowa spektrometria fluorescencyjna jako narzędzie w badaniach toksykologicznych".
  2. R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, I. Postrzelona, referat pt. "Oznaczenie selenu i arsenu we krwi metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej".
 3. VII Konwersatorium Absorpcji Atomowej, II Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, Ustroń, 17-19 września 2001 r.;
  R. Wietecha, P. Kościelniak, T. Lech, I. Postrzelona, referat pt. "Zastosowanie atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (ASF) do oznaczania selenu i arsenu we krwi".
 4. 5th International Symposium on Forensic Sciences, Liptovsky Jan, 26-29 września 2001 r.;
  J. Mania, K. Madej, P. Kościelniak, poster pt. "The Discrimination and Comparison of Inks Extracted from Paper by Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography"


Tematy zrealizowanych prac magisterskich


Rok akademicki 2006/2007

Oznaczanie leków przeciwdepresyjnych we krwi techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem odczynnika derywatyzującego
magistrantka: Jagoda Kuczara
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Zastosowanie ekstrakcji mikrofalowej do analizy leków psychotropowych w materiale biologicznym
magistrantka: Aneta Garbacik
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Rok akademicki 2005/2006

Przygotowanie multimedialnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych wspomagających ćwiczenia laboratoryjne z chemii sądowej
magistrant: Artur Strzelecki
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Przygotowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych na potrzeby specjalizacji Chemia Sądowa. Ocena walorów dydaktycznych
magistrantka: Magdalena Słoboda
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Komputerowa obróbka widm FT-IR próbek lakierowych dla potrzeb kryminalistycznych
magistrantka: Małgorzata Szafarska
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Rok akademicki 2004/2005

Analiza krwi i moczu na zawartość selenu i arsenu u pacjentów objętych programem metadonowym
magistrantka: Agnieszka Bednarek
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Rok akademicki 2003/2004

"Opracowanie warunków analizy skryningowej kilkunastu leków psychotropowych metoda niewodnej elektroforezy kapilarnej"
magistrantka: Anna Marczyk
promotor: dr Katarzyna Madej

"Badanie i optymalizacja warunków ekstrakcji trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych techniką do fazy stałej z płynów ustrojowych analizowanych metodą elektroforezy kapilarnej"
magistrantka: Alicja Florek-Paszkowska
promotor: dr Katarzyna Madej

"Oznaczanie selenu i arsenu w materiałach biologicznych metodą HG-AFS"
magistrantka: Justyna Dobrowolska
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

"Walidacja metody badania materiałów kryjących technika micelarnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej"
magistrantka: Joanna Żołądź
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak

Rok akademicki 2002/2003

"Rozdział, identyfikacja i analiza ilościowa leków z grup trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i fenotiazyn metodami elektroforezy kapilarnej"
magistrant: Michał Woźniakiewicz
promotor: dr Katarzyna Madej

"Oznaczanie selenu i arsenu we włosach metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej"
magistrant: Tomasz Kielar
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
opiekun ze strony IES: dr Teresa Lech

"Analiza materiałów kryjących metodą elektroforezy kapilarnej"
magistrantka: Joanna Żołądź
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
opiekun ze strony IES: dr Beata Trzcińska

Rok akademicki 2001/2002

"Oznaczanie selenu i arsenu w materiale biologicznym metodą ASF"
magistrant: Maciej Rymanowski
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
opiekun ze strony IES: dr Teresa Lech

"Analiza materiałów kryjących metodą elektroforezy kapilarnej"
magistrantka: Joanna Bis
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
opiekun ze strony IES: dr Beata Trzcińska

Rok akademicki 2000/2001

"Oznaczanie selenu w materiale biologicznym metodą ASF"
magistrantka: Iwona Postrzelona
promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
opiekun ze strony IES: dr Teresa Lech


Materiały dydaktyczne

Instrukcja do ćwiczenia U1 i U2: Profilowanie narkotyków


Instrukcja do ćwiczenia U3: Analiza materiału biologicznego - jednoczesne oznaczanie selenu i arsenu metodą atomowej spektrometrii fluorescencyjnej


Instrukcja do ćwiczenia U4: Analiza chemiczna materiałów kryjących metodą elektroforezy kapilarnej

Instrukcja do ćwiczenia U4: materiały multimedialne!Galeria

Pokazy Pracownii Chemii Sądowej na Festiwalu Nauki, Kraków 20 maja 2006 r. 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-12-30 08:44:39
   

strona główna Wydziału Chemii