powrót

Zespół Fizykochemii OrganicznejKierownik zespołu:

dr hab. Katarzyna Ostrowska 

 

Członkowie zespołu

 
dr Piotr Goszczycki
 
dr Jarosław Grolik

Podstawowe informacje

 

 [Główne kierunki badań] [Aktualnie prowadzone badania: ]
[
Wybrane publikacje] [Wybrane prezentacje na konferencjach]
[Tematy doktoratów][
Tematy prac magisterskich]
[Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


Główne kierunki badań

 1. Synteza i analiza konformacyjna chiralnych cząsteczek opartych na strukturze średniopierścieniowych i benzanulowanych laktamów oraz L-aminokwasów.


 2. Badania nad zastosowaniem peptydów jako katalizatorów reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel, w których generowane są nowe centra stereogeniczne.


 3. Synteza i badania spiro, dispiro i trispiropiranów.


 4. Badania z zakresu zielonej chemii.


 5. Rozwijanie selektywnych i wydajnych metod syntezy nowych układów N, S, O-heterocyklicznych o spodziewanej aktywności biologicznej

 6. Reakcje heterocyklizacji z udziałem enamin pochodnych 1,3-dikarbonylowych związków

 7. Analiza konformacyjna pierścieni heterocyklicznych o średniej wielkości.

  Początek strony


Aktualnie prowadzone badania

 1. Synteza oraz analiza konformacyjna małocząsteczkowych peptydów posiadających w swej strukturze układy średniopierścieniowych laktamów - potencjalnych mimetyków skrętów zwrotnych typu b [M. O.]


 2. Zastosowanie peptydów jako enancjoselektywnych katalizatorów reakcji tworzenia wiązań węgiel-węgiel, w których generowane są nowe centra stereogeniczne, np. kondensacji aldolowych i reakcji Michaela [M. O.]


 3. Synteza spiro, dispiro i trispiropiranów w reakcjach cykloaddycji Dielsa-Aldera. Obliczenia półempiryczne dla otrzymanych układów spiropiranów [A. P.]


 4. Badania z zakresu zielonej chemii dotyczące prowadzenia reakcji kondensacji Knövenagla i cykloaddycji Dielsa-Aldera w warunkach in water i on water [A. P.]


 5. Synteza i analiza konformacyjna cyklicznych peptydów [B. M.]


 6. Enancjo- i diastereoselektywna synteza dihydropiranów w reakcjach cykloaddycji heterodienowej katalizowanej chiralnym związkiem kompleksowym chromu(III). [AP]

 7. Wpływ rodzaju podstawników na diastereoselektywność i wydajność produktów cykloaddycji heterodienowej.

 8. Synteza oraz badanie przegrupowań z udziałem iminowych pochodnych tiofenu.

 9. Synteza policyklicznych monotioimidów w reakcjach domino z udziałem ?,ß-nienasyconych tioamidów.

 10. Reakcje skoniugowanej addycji-cyklizacji CH-kwasów z elektrofilowymi olefinami.

 11. Analiza monopodstawnych tetrahydro-2,6-benzoditioniny i diseleniny.

  Początek strony


Wybrane publikacje (w ostatnich 10 latach):

 1. A. Pałasz, T. Pałasz „Knoevenagel condensation of cyclic ketones with benzoylacetonitrile and N,N’-dimethylbarbituric acid. Application of sterically hindered condensation products in the synthesis of spiro and dispiropyrans by hetero-Diels–Alder reactions” Tetrahedron 2011, 67, 1422-1431. (IF 2010 = 3,011)


 2. D. Cież, J. Světlík „A One-Pot Preparation of 5-Oxo 2,4-Disubstituted 2,5-Dihydro-1H-imidazol-2-carboxylates from α-Bromo Esters” Synlett 2011, 315-318, DOI: 10.1055/s-0030-1259299. (IF 2010 = 2,447) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 3. M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, S. Walas „Salen impregnated silica gel as a new sorbent for on-line preconcentration of cadmium(II)” Int. J. Environ. Anal. Chem. 2011, 91, 484-492, DOI: 10.1080/03067310903229935 (IF 2010 = 1,169) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 4. T. Seidler, M. Gryl, B. Trzewik, K. Stadnicka „N-(5-Nitropyridin-2-yl)-5H-dibenzo[d,f][1,3]diazepine-6-carboxamide” Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online 2011, 67, o1507, DOI: 10.1107/S1600536811018629 (IF 2010 = 0,413) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 5. M. Gawin, J. Konefał, B. Trzewik, S. Walas, A. Tobiasz, H. Mrowiec, E. Witek „Preparation of a new Cd(II)-imprinted polymer and its application to determination of cadmium(II) via flow-injection-flame atomic absorption spectrometry” Talanta 2010, 80, 1305-1310, DOI: 10.1016/j.talanta.2009.09.021 (IF 2010 = 3,722) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 6. B. Trzewik, T. Seidler, E. Brocławik, K. Stadnicka „Mechanisms of reactions conducted on α-amido-α-aminonitrones, determined based on the structures of their crystalline products and DFT calculations” New J. Chem. 2010, 34, 2220-2228, DOI: 10.1039/C0NJ00193G (IF 2010 = 2,631) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 7. B. Zaleska, M. Karelus, P. Serda: „New Tricyclic Ring Systems of Fused 1,4-Diazepines” Synthesis 2010, 1654-1658, DOI: 10.1055/s-0029-1218710 (IF 2009 = 2,572) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 8. E. Gondek, A. Danel, P. Armatys, I. V. Kityk, P. Szlachcic, J. Nizioł, M. Karelus, T. Uchacz, J. Chwast, G. Lakshminarayana „Some spirobiindane based 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline chromophore as novel chromophore for light-emitting diodes” J. Lumin. 2010, 130, 2093-2099, DOI: 10.1016/j.jlumin.2010.05.033 (IF 2009 = 1,847) [Grupa Badawcza Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych]


 9. W. Migda, A. Stankiewicz, E. Szneler, L. Ulman, B. Rys „Conformational analysis of cis-3,5-dioxa-bicyclo[5.4.0]undecane and its 4-substituted derivatives by DNMR, molecular modeling, and GIAO/DFT methods” Magn. Reson. Chem. 2010, 48, 712-718, DOI: 10.1002/mrc.2657 (IF 2009 = 1,612)


 10. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski, R. Gil, P. Serda "A new rearrangement of spiro[indane-1,3’-thiophene] and spiro[naphthalene-1,3’-thiophene] derivatives accompanied by opening of the cycloalkane ring" Monatsh. Chem., (2010), 141, 63-74. (IF 2009 = 1,312)


 11. A. Janik, M. Bukowska, K. Jamroży, K. Stadnicka "The evidence for complex formation between N-acetyl-L-tyrosine methyl ester and N-acetylprocainamide hydrochloride using NMR spectroscopy" Struct. Chem., (2009), 20, 699-707. (IF 2009 = 1,637)


 12. M. Góra, B. Kozik, K. Jamroży, M. K. Łuczyński, P. Brzuzan, M. Woźny "Solvent-free condensations of ketones with malononitrile catalysed by methanesulfonic acid/morpholine system" Green Chem., (2009), 11, 863-867. (IF 2009 = 5,836)


 13. A. Pałasz "Three-component one-pot synthesis of fused uracils – pyrano[2,3-d]- pyrimidine-2,4-diones" Monatsh. Chem., (2008), 139, 1397-1404. (IF 2009 = 1,312)


 14. A. Pałasz, K. Bogdanowicz-Szwed "Hetero-Diels-Alder reaction of propenenitriles with enol ethers: a convenient approach to functionalized 3,4-dihydro-2H-pyrans" Monatsh. Chem., (2008), 139, 647-655. (IF 2009 = 1,312)


 15. A. Budzowski, A. Linden, H. Heimgartner "The ’Azirine/Oxazolone Approach’ to the Synthesis of Aib-Pro Endothiopeptides" Helv. Chim. Acta, (2008), 91, 1471-1488. (IF 2009 = 1,435)


 16. E. D. Gomez, S. Antus, R. Ferenczi, B. Rys, A. Stankiewicz, H. Duddeck "Enantiodifferentiation by 1H and 13C NMR spectroscopy (Dirhodium method) - selectivity of oxygen functionalities" Nat. Prod. Commun., (2008), 3, 339-344. (IF 2009 = 0,745)


 17. A. Budzowski, M. Pitak, K. Stadnicka "Synthesis of Polycyclic Monothioimides via a Domino Reaction of b-Aminocycloalkenethioamides" Monatsh. Chem., (2007), 138, 1257-1266. (IF 2009 = 1,312)


 18. M. Krasodomska, P. Serda "Staudinger Reaction of Schiff Bases of Acetylthiophene and Acetylpyridine with Ketenes. Diastereoselective Synthesis of 4-Heterosubstituted b-Lactams and their Conversion to b-Thiolactams" Monatsh. Chem., (2007), 138, 199–204. (IF 2009 = 1,312)


 19. P. Szlachcic, W. Migda, K. Stadnicka "The solvates of 1,2-bis(bromomethyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzene" J. Mol. Struct., (2007), 839, 41-49. (IF 2009 = 1,551)


 20. W. Migda, B. Rys "Conformational Analysis of Nine-Membered Cyclic Acetals. Stereoelectronic Effect in 2,4- and 3,5-Benzodioxonine Derivatives" J. Org. Chem., (2006), 71, 5498-5506. (IF 2009 = 4,219)


 21. K. Bogdanowicz-Szwed, M. Krasodomska "Synthesis of Aryl- and Pyridinyl-substituted 2-Amino-6-thioxopyridine-3-carbonitrile Derivatives by Tandem Michael Addition and Cyclization Reactions" Monatsh. Chem., (2006), 137, 347-355. (IF 2009 = 1,312)


 22. K. Bogdanowicz-Szwed, R. Gil, P. Serda "The Conjugate Addition-Cyclization of 3-Oxoacid Thioanilides to b-Nitrostyrenes. An Efficient Synthesis of Functionalized Thiophenes and their Transformation to Pyrroles" Monatsh. Chem., (2006), 137, 219-229. (IF 2009 = 1,312)


 23. A. Pałasz, "Synthesis of 3,4-dihydro-2H-pyrans by hetero-Diels–Alder reactions of functionalized a,b-unsaturated carbonyl compounds with N-vinyl-2-oxazolidinone" Org. Biomol. Chem., (2005), 3, 3207-3212. (IF 2009 = 3,762)


 24. W. Migda, B. Rys "GIAO/DFT evaluation of 13C NMR chemical shifts of selected acetals based on DFT optimized geometries" Magn. Reson. Chem., (2004), 42, 459-466. (IF 2009 = 1,612)


 25. K. Bogdanowicz-Szwed, J. Grochowski, M. Krasodomska, P. Serda "Synthesis of Functionalized 2-Thienylcarbonyl-thiazoles and 4-(2-Thienyl)pyridines by Reaction of 2-Thienylcarbonylthioacetanilides and their Enamine Derivatives" Monatsh. Chem., (2004), 135, 201. (IF 2009 = 1,312)


 26. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski "Diastereoselective Diels-Alder Reaction of 2-Thienyl and 2-Furyl Substituted 2-Propenethioamides with Electron Deficient Dienophiles" Monatsh. Chem., (2004), 135, 97. (IF 2009 = 1,312)


 27. J. Karolak-Wojciechowska, R. Czylkowski, Z. Kaczmarzyk, M.H. Paluchowska, B. Rys, E. Szneler, M.J. Mokrosz "Structures and conformations of 1-aryl-1,4-dihydro-3(2H)-isoquinolinones" J. Mol. Struct., (2002), 612, 39-47. (IF 2009 = 1,551)


 28. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski "Hetero-Diels-Alder Reactions of Enaminothione with Electrophilic Olefins. Synthesis of 2-Furyl Substituted 2-H-Thiopirans" Z. Naturforsch. B, (2002), 57, 637. (IF 2009 = 0,953)


 29. M. Chruszcz, K. Stadnicka, A. Budzowski, K. Bogdanowicz-Szwed "Crystal and Molecular Structure of 2H-Thiopyrans" J. Mol. Struct., (2002), 609, 169. (IF 2009 = 1,551)


 30. K. Jamroży, B. Rys "Conformational Analysis of 4-Alkil Substituted Benzodithionins and Benzodiselenines" Molecular Physics Reports, (2001), 33, 43-46.


 31. K. Bogdanowicz-Szwed, J. Grochowski, A. Obara, B. Rys, P. Serda "Stereoselective Synthesis of Bridged Azepine Derivatives via Polyfunctionalyzed Spiroannulated Thiophene. Novel Rearrangement of Oxime Esters"J. Org. Chem., (2001), 66, 7205. (IF 2009 = 4,219)


 32. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Budzowski "Efficient Synthesis of Functionalized 2H-Thiopyrans via Hetero-Diels-Alder Reactions of an Enaminothione with Electrophilic Olefins" Monatsh. Chem., (2001), 132, 947. (IF 2009 = 1,312)


 33. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Pałasz "Synthesis of 3,4-Dihydro-2H-Pyrans by Hetero-Diels-Alder Reactions of Functionalized a, b-Unsaturated Carbonyl Compounds with Styrenes" Z. Naturforsch. B, (2001), 56, 1774. (IF 2009 = 0,953)


 34. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Pałasz "Polycyclic 2H-Pyran Derivatives by Intramolecular Hetero-Diels-Alder Reactions of a-Sulfur Substituted a, b-Unsaturated Carbonyl Compounds" Monatsh. Chem., (2001), 132, 293. (IF 2009 = 1,312)Wybrane prezentacje na konferencjach (w ostatnich 10 latach)
 1. XII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chemii Połączeń Heteroorganicznych", Łódź, 27.11.2009, Poster: "Synteza i analiza spektroskopowa pochodnych średniopierścieniowych laktamów" M. Owińska, A. Obal, B. Trzeciak, E. Szneler, B. Rys.


 2. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej "OSCO VIII", Łódź, 10-12.04.2008, Komunikat: "Efekt stereoelektronowy w molekułach dziewięcioczłonowych cyklicznych acetali" W. Migda, B. Rys.


 3. Central and East European NMR Users Meeting, Kraków, 04-05.12.2007, Komunikat: "Might Stereoelectronic Effect Determine the Conformation of Cyclic Acetals" B. Rys.


 4. IX Ogólnopolskie Symposium Sekcji Heteroorganicznej PTChem, Łódź, 23.11.2006, Poster: "Analiza konformacyjna benzannulowanych ośmioczłonowych laktonów" A. Stankiewicz, K. Jamroży, E. Szneler, B. Rys.


 5. A. Stankiewicz, B.Rys

   Conformational Analysis Of Benzannelated Nine-Membered Ring Lactones”

  XXXVIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2005.

 6. A. Pałasz

   Diastereoselektywna synteza 3,4-dihydro-2H-piranów w reakcjach cykloaddycji heterodienowej wielofunkcyjnych ?,ß-nienasyconych związków karbonylowych z N-winylo-2-oksazolidynonem”

  Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem. Łódź, 24 November 2005.

 7. A. Budzowski, M. Pitak, K. Stadnicka

   Reakcja domino enaminotioanilidów z maleimidami. Diastereoselektywna synteza połączeń heterocyklicznych z funkcją hemiaminalową”

  Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem. Łódź, 24 November 2005.

 8. K. Bogdanowicz-Szwed, M. Krasodomska, R. Gil

   Zastosowanie (pirydylokarbonylo)tioacetanilidów w syntezie wielofunkcyjnych związków heterocyklicznych”

  Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem. Łódź, 24 November 2005.

 9. A. Stankiewicz, W. Migda, E. Szneler, P. Serda, B. Rys

   Conformational analysis of seven-membered ring lactones”

  Ogólnopolskie Sympozjum: Magnetyczny Rezonans Jądrowy w Chemii, Biologii i Medycynie. Warszawa, 8-10 September 2005.

 10. W. Migda, B. Rys

   Application of DFT calculation of NMR spin-spin coupling constants to the conformational analysis of nine-membered ring acetals”

  Ogólnopolskie Sympozjum: Magnetyczny Rezonans Jądrowy w Chemii, Biologii i Medycynie. Warszawa, 8-10 September 2005.

  [WM_Wawa2005.sxw 274 KB] [WM_Wawa2005.jpg 740 KB]

 11. A. Rzepa, E. Szneler, W. Migda, B. Rys

   Conformational analysis of benzoannulated eight-membered lactames by simulation of NMR spectra parameters”

  Ogólnopolskie Sympozjum: Magnetyczny Rezonans Jądrowy w Chemii, Biologii i Medycynie. Warszawa, 8-10 September 2005.

 12. W. Migda, B. Rys

   Conformational analysis of benzodioxonines and their derivatives by means of GIAO/DFT simulation of NMR spectral parameters abd molecular modeling. Stereoelectronic effect in cyclic acetals”

  Frühjahrssymposium 2005. 7th young scientists’ conference on chemistry. Berlin, Germany, 7-9 April 2005.

  [WM_Berlin2005.sxw 509 KB] [WM_Berlin2005.jpg 744 KB]

 13. A. Rzepa, J. Grochowski, P. Serda, B. Rys

   Synthesis and conformational analysis of benzoannulated medium-sized lactames”

  Frühjahrssymposium 2005. 7th young scientists’ conference on chemistry. Berlin, Germany, 7-9 April 2005.

 14. R. Gil

   The conjugate additions-cyclization of 3-oxoacid thioanilides to ß-nitrostyrenes. An efficient synthesis of funcionalized thiophenes and their transformation to pyrroles”

  Frühjahrssymposium 2005. 7th young scientists’ conference on chemistry. Berlin, Germany, 7-9 April 2005.

 15. A. Rzepa, W. Migda, B. Rys

   Application of molecular modeling and DFT calculation of spin-spin coupling constants to the conformational analysis of 3,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[b]azocin-2-one”

  XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2004

 16. W. Migda

   Do ZPV corrections to NMR shieldings change with the conformation? The dimethoxymethane study”

  XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2004.

  [WM_Bronowice2004.pdf 1,059KB]

 17. Krzysztof Jamroży, Edward Szneler, Jacek Grochowski, Paweł Serda, and Barbara Rys
  CONFORMATIONAL ANALYSIS OF DIBENZO[E,H][1,4]DIOXONIN DERIVATIVES
  XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2004

 18. W. Migda, B. Rys

   Efekt stereoelektronowy w pochodnych 2,4-benzodioksocyny”

  VII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. Warszawa, 18-20 November 2004.

  [WM_Wawa2004.pdf 1,737 KB] [WM_Wawa2004.jpg 931 KB]

 19. J. Grochowski, M. Markiewicz, P. Serda, B. Rys and A. Stankiewicz
  Absolute structure and optical rotation of new R-mandelic acid esters
  ECM22 - 22nd European Crystallographic Meeting, 22-31 August, Budapest,Hungary

 20. K. Bogdanowicz-Szwed A. Budzowski Diastereoselective Diels-Alder Reaction of 2-Thienyl and 2-Furyl 3-Propenethioamides with Electrod Deficient Dienophiles. 10th Blu Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Wiedeń 3-6. 09, 2003.

 21. W. Migda, B. Rys
  Analiza konformacyjna i efekt stereoelektronowy w pochodnych 2,4-benzodioksoniny
  Zajzd PTChem, Kraków 2002.

 22. A. Rzepa B. Rys Analiza konformacyjna benzo-pochodnych aza-cyklononen-2-onu.
  XXXV Ogólnopolskie sympozjum na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków 2002.

 23. W. Migda, B.Rys
  Efekt stereoelektronowy w pochodnych 2,4-benzodioksoniny.
  VI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź 2002.

 24. K. Bogdanowicz-Szwed, A. Czarny M. Krasodomska Synthesis of Polyfunctionalized Thiophenes and Pyridines via Conjugate Addition of (2-Thienylcarbonyl)thioanilides to Electrophilic Olefins 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Tatrzańska Łomnica 16-20. 06. 2002.

 25. K. Bogdanowicz-Szwed, J. Grochowski, A. Obara, B. Rys, P. Serda Stereoselektywna Synteza pochodnych Azepiny w reakcjach przegrupowania estrów oksymów. VI Ogólnopolski Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź, 18-20. 04. 2002.

 26. W. Migda, B. Rys
  Simulation of 13C NMR Spectra of Acetals by GIAO/DFT Methods
  XXXIV Ogólnopolskie sympozjum na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków 2001.

 27. W. Migda, B. Rys
  NMR and GIAO/DFT Conformational Study of 2,4-Benzodioxonin Derivatives
  XXXIV Ogólnopolskie sympozjum na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań, Kraków 2001.

 28. K. Bogdanowicz-Szwed A. Budzowski Synteza wielofunkcyjnych pochodnych 2H-tiopiranu w reakcjach heterodienowej cykloaddycji. Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej chemii organicznej. Gliwice-Ustroń 11-14.11. 2001.

  Początek strony


Tematy doktoratów

 • Agnieszka Witosińska Synteza i analiza konformacyjna laktamów. Promotor: Barbara Rys, 2006.

 • Regina Gil Tioamidy ß-keto kwasów jako syntony w reakcjach skoniugowanej addycji. Promotor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2005.

 • Krzysztof Jamroży Wpływ silnych naprężeń torsyjnych na konformacje połączeń zawierających pierścienie średniej wielkości. Promotor: Barbara Rys, 2005.

 • Wojciech Migda Studia nad efektem stereoelektronowym w połączeniach heterocyklicznych zawierających pierścienie o średniej wielkości. Promotor: Barbara Rys, 2005.

 • Artur Budzowski Synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiopiranu w reakcjach heterodientowej cykloaddycji. Promotor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2002.

 • Aleksandra Pałasz Synteza wielofunkcyjnych 3,4-dihydro-2H-piranów w reakcjach cykloaddycji heterodienowej. Promotor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 1997.

 • Małgorzata Krasodomska Reakcje cykloaddycji ketenów do związków zawierających sprzężone wiązania azometinowe. Promotor: Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 1996.

  Początek strony


Proponowane tematy prac magisterskich (2006/2007)

 • Synteza i analiza konformacyjna wybranych tiolaktamów.

  Opiekun: dr hab. Barbara Rys.

 • Synteza ß-D-maltozydów zawierających łańcuchy terpenoidowe i ich nasycone analogi.

  Opiekun: dr Agnieszka Czarny.

 • Badanie własności powierzchniowych detergentów ß-D-glikozydowych przy zastosowaniu metod spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.

  Opiekun: dr Agnieszka Czarny.

Wykonywane prace magisterskie

 • Grzegorz Płatek

  Synteza peptydów i depsipeptydów pochodnych laktamów.

  Opiekun: dr hab. B. Rys

 • Maja Skowron

  Synteza ß-D-maltozydów zawierających łańcuchy terpenoidowe i ich nasycone analogi

  Opiekun: dr A. Czarny

 • Justyna Smelik

  Badanie własności powierzchniowych detergentów ß-D-glikozydowych przy zastosowaniu niektórych metod spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego.

  Opiekun: dr A. Czarny

Zrealizowane prace magisterskie

 • Monika Ożóg

  Synteza 5-arylideno pochodnych kwasu Meldruma i ich zastosowanie w reakcjach cykloaddycji heterodienowej oraz w reakcjach skoniugowanej addycji - cyklizacji.

  Promotor: dr Aleksandra Pałasz.

 • Katarzyna Jelska

  Synteza wielofunkcyjnych pirano[4,3-b]piranów w reakcjach cykloaddycji heterodienowej 5-arylideno pochodnych kwasu Meldruma ze związkami winylowymi.

  Promotor: dr Aleksandra Pałasz, 2006.

 • Alicja Janik

  Aminoalkohole jako katalizatory enancjoselektywnej addycji dietylocynku do aldehydów.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2005.

 • Łukasz Maciołek

  Wpływ napięcia A(1,3) na konformacje pochodnych cykloheptenu.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2005.

 • Marcin Rębilas

  Synteza i analiza konformacyjna benzoilowych pochodnych cyklicznych diamin.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2005.

 • Katarzyna Sikora

  Reakcje aldehydu o-ftalowego z aminami.

  Promotor: dr hab Barbara Rys, 2005.

 • Katarzyna Ulman

  Synteza ß-D-glikozydów, potencjalnych detergentów zawierających łańcuchy izoprenoidowe.

  Promotor: dr Agnieszka Czarny, 2005.

 • Michał Wojtasik

  Synteza detergentów ß-D-glikozydowych zawierających długie, nasycone łańcuchy alkilowe.

  Promotor: dr Agnieszka Czarny, 2005.

 • Urszula Styrkowiec

  Synteza i charakterystyka spektroskopowa 6,7,8,13-tetrahydro-5H-dibenzo[a,d]cyklononenu i jego pochodnych.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2004.

 • Marta Wiernicka

  Synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiofenu w reakcjach skoniugowanej addycji.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2004.

 • Tomasz Czerniawski

  Zastosowanie enaminowych pochodnych cyklicznych 2-oksotioanilidów w reakcjach heterodienowych

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2004.

 • Małgorzta Łuc

  Synteza i własności makrocyklicznych eterów pochodnych 1,8-bis(hydroksymetyleno)naftalenu.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2002.

 • Agnieszka Rzepa

  Synteza i analiza konformacyjna benzopochodnych aza-cyklononen-2-onu.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2002.

 • Anna Stachowicz

  Synteza i analiza konformacyjna dziewięcioczłonowych laktonów.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2002.

 • Joanna Gawryś

  Synteza wielofunkcyjnych pochodnych 2H-tiopiranu w reakcjach cykloaddycji Hetero-Dielsa-Aldera

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2002.

 • Małgorzata Filip

  Zastosowanie związków tiokarbonylowych w syntezie układów heterocyklicznych.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2002.

 • Marta Suchecka

  Zastosowanie układów heterodienowych w reakcjach skoniugowanej addycji CH-kwasów

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2002.

 • Wojciech Migda

  Synteza i analiza konfromacyjna 5,6-dihydro-1H,3H,7H-2,4-benzodioksoniny i jej pochodnych.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2001.

 • Krzysztof Jamroży

  Synteza i analiza konformacyjna monopodstawnych pochodnych benzoditioniny i benzodiseleniny.

  Promotor: dr hab. Barbara Rys, 2000.

 • Ewa Dubiel

  Reakcje skoniugowanej addycji heterocyklicznych pochodnych ß-ketokwasów do elektrofilowych olefin.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 2000.

 • Ewa Nowak

  Synteza wielofunkcyjnych pochodnych tiofenu w reakcjach addycji-cyklizacji CH-kwasów do nitroolefin.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 1998.

 • Artur Budzowski

  Synteza wielofunkcyjnych pochodnych piranu i pirydyny w reakcjach skoniugowanej addycji.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 1997.

 • Agnieszka Obara

  Reakcje reakcjach skoniugowanej addycji cyklicznych ß-ketotioanilidów do nitroolefin.

  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bogdanowicz-Szwed, 1997.


Strona www Grupy Badawczej
Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych
Kliknij, aby wejść

 • dr hab., prof. UJ Barbara Zaleska
 • dr Dariusz Cież
 • dr Marcin Karelus
 • dr Bartosz Trzewik

Nasze badania

Badania naukowe prowadzone w Grupie Badawczej Chemii Związków Heterocyklicznych Bioaktywnych obejmują preparatykę złożonych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. W kręgu naszych zainteresowań leżą w szczególności układy zawierające atomy azotu i siarki w pierścieniu. W ich syntezie wykorzystujemy jako związki wyjściowe nowe pochodne 3-oksokwasów, chiralne cykliczne ketony pochodzenia naturalnego [(+)-kamfora, (-)-karwon, (+)-pulegon], a także naturalne L-(a)-aminokwasy.Aktualnie prowadzimy następujące projekty badawcze:
 • synteza układów heterocyklicznych w procesie przegrupowania 3-oksokwasów do 2-hydroksykwasów,
 • badania nad ekspansją pierścieni pięcio- do sześcioczłonowych oraz sześcio- do siedmioczłonowych podczas tych przegrupowań,
 • synteza nowych cieczy jonowych, w tym optycznie czynnych,
 • rozdział enancjomeryczny 2-hydroksyaminokwasów (pochodnych kwasu mlekowego) poprzez syntezę diastereomerycznych peptydów,
 • badania nad właściwościami połączeń heterocyklicznych o charakterze dijonowym i ich zastosowanie w procesach heterocyklizacji prowadzących do nasyconych układów wielopierścieniowych,
 • otrzymywanie pochodnych 2-tioksoimidazolidyny i 1,4-piperazyny,
 • asymetryczna synteza pochodnych kwasów 2,3-diaminokarboksylowych,
 • zastosowanie nowych a-amido-a-aminonitronów w syntezie układów heterocyklicznych.

We współpracy z Zakładem Chemii Analitycznej oraz Zakładem Technologii Chemicznej zajmujemy się syntezą ligandów do tworzenia polimerów dopasowanych jonowo (IIP), służących do selektywnego zatężania jonów Cu2+ i Cd2+:

 • wysoko sfunkcjonalizowanych pochodnych salenu,
 • azotowych ligandów tridentnych, pochodnych pirydyny,
 • ligandów krzemoorganicznych do modyfikacji żelu krzemionkowego.

We współpracy z Zakładem Krystalochemii i Krystalofizyki zajmujemy się badaniami krystalograficznymi nowych związków.


Wybrane publikacje (w ostatnich 10 latach)

 1. D. Cież, J. Světlík „A One-Pot Preparation of 5-Oxo 2,4-Disubstituted 2,5-Dihydro-1H-imidazol-2-carboxylates from α-Bromo Esters” Synlett 2011, 315-318, DOI: 10.1055/s-0030-1259299. (IF 2009 = 2,718)


 2. M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, S. Walas „Salen impregnated silica gel as a new sorbent for on-line preconcentration of cadmium(II)” Int. J. Environ. Anal. Chem. 2011, 91, 484-492, DOI: 10.1080/03067310903229935 (IF 2009 = 1,703)


 3. T. Seidler, M. Gryl, B. Trzewik, K. Stadnicka „N-(5-Nitropyridin-2-yl)-5H-dibenzo[d,f][1,3]diazepine-6-carboxamide” Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online 2011, 67, o1507, DOI: 10.1107/S1600536811018629 (IF 2009 = 0,411)


 4. M. Gawin, J. Konefał, B. Trzewik, S. Walas, A. Tobiasz, H. Mrowiec, E. Witek „Preparation of a new Cd(II)-imprinted polymer and its application to determination of cadmium(II) via flow-injection-flame atomic absorption spectrometry” Talanta 2010, 80, 1305-1310, DOI: 10.1016/j.talanta.2009.09.021 (IF 2009 = 3,290)


 5. B. Trzewik, T. Seidler, E. Brocławik, K. Stadnicka „Mechanisms of reactions conducted on α-amido-α-aminonitrones, determined based on the structures of their crystalline products and DFT calculations” New J. Chem. 2010, 34, 2220-2228, DOI: 10.1039/C0NJ00193G (IF 2009 = 3,006)


 6. B. Zaleska, M. Karelus, P. Serda: „New Tricyclic Ring Systems of Fused 1,4-Diazepines” Synthesis 2010, 1654-1658, DOI: 10.1055/s-0029-1218710 (IF 2009 = 2,572)


 7. E. Gondek, A. Danel, P. Armatys, I. V. Kityk, P. Szlachcic, J. Nizioł, M. Karelus, T. Uchacz, J. Chwast, G. Lakshminarayana „Some spirobiindane based 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline chromophore as novel chromophore for light-emitting diodes” J. Lumin. 2010, 130, 2093-2099, DOI: 10.1016/j.jlumin.2010.05.033 (IF 2009 = 1,847)


 8. D. Cież: "A Direct Preparation of N-Unsubstituted Pyrrole-2,5-dicarboxylates from 2-Azidocarboxylic Esters." Org. Lett. (2009), 11, 4282-4285. (IF 2009 = 5,420)


 9. A. Tobiasz, St. Walas, B. Trzewik, P. Grzybek, M. M. Zaitz, M. Gawin, H. Mrowiec: "Cu(II)-Imprinted Styrene-Divinylbenzene Beads as a New Sorbent For Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination of Copper." Microchem. J. (2009), 93, 87-92. (IF 2009 = 2,579)


 10. D. Cież, J. Kalinowska-Tłuścik, S. Peyrat, E. Pougoue Touko, B. Trzewik, K. Zwoliński: "A Simple Synthesis of New 2-Thioxoimidazolidine-4,5-dicarboxylates from Vicinal Diisothiocyanatocarboxylates." Synthesis (2008), 3261-3266. (IF 2009 = 2,572)


 11. B. Trzewik, D. Cież, M. Hodorowicz, K. Stadnicka: "New a-Amido-a-aminonitrones As Building-blocks for Constructing Heterocyclic Systems." Synthesis (2008), 2977-2985. (IF 2009 = 2,572)


 12. St. Walas, A. Tobiasz, M. Gawin, B. Trzewik, M. Strojny, H. Mrowiec: "Application of a metal ion-imprinted polymer based on salen-Cu complex to flow injection preconcentration and FAAS determination of copper." Talanta (2008), 76, 96-101. (IF 2009 = 3,290)


 13. B. Zaleska, M. M. Burgieł, P. Serda: "Spectroscopic study on the keto-enol equilibrium of N-aryldiacetylthioacetamides and their reactivity" Chem. Heterocycl. Comp. (Khim. Geterotsikl+) (2008), 44, 349-355. (IF 2009 = 0,700)


 14. M. Hodorowicz, K. Stadnicka, B. Trzewik, B. Zaleska: "(2Z)-2-Anilino-2-[oxido(phenyl)imino]-N-(2-pyridyl)acetamide methanol 0.425-solvate" Acta Crystallogr., Sect. E (2008), 64, o559-o600. (IF 2009 = 0,411)


 15. M. Hodorowicz, K. Stadnicka, B. Trzewik, B. Zaleska: "N-(4-methylpyridin-2-yl)-5H-dibenzo[d,f][1,3]diazepine-6-carboxamide toluene hemisolvate." Acta Crystallogr., Sect. E (2007), 63, o4115. (IF 2009 = 0,411)


 16. D. Cież: "Titanium(IV)-mediated synthesis of 2,3-diisothiocyanato-succinic acid diesters and 3,6-dithioxo-piperazine derivatives." Tetrahedron (2007), 63, 4510-4515. (IF 2009 = 3,219)


 17. B. Zaleska, M. Karelus, M. Flasiński, P. Serda: "Perhydropyrimidinylium and 1,3-diazepinylium salts as potential ionic liquids." ARKIVOC (2007), vi, 64-74. (IF 2009 = 1,090)


 18. B. Zaleska, M. Karelus, E. Zadora, H. Kruszewska: "Zwitterionic Compounds in the Synthesis of Water Soluble 1,3-Oxathiolane Derivatives." Synthesis (2005), 2946-2950. (IF 2009 = 2,572)


 19. J. Světlík, V. Kettmann, B. Zaleska: "A new convenient synthesis of functionalized 2,3-dihydro-4-pyridones." Tetrahedron Lett. (2005), 46, 5511-5514. (IF 2009 = 2,660)


 20. D. Cież, E. Szneler: "Synthesis of Optically Active Isothiazole Derivatives from L-(a)-Amino Acids." Monatsh. Chem (2005), 136, 2059-2066. (IF 2009 = 1,312)


 21. B. Zaleska, R. Socha, M. Karelus, J. Grochowski, P. Serda: "Synthesis of Saturated Imidazolidin[1,5-a]- and Thiazolidin[3,4-a]perhydroquinoxalin-4-one and Imidazolidin[1,5-a]piperazin-4-one Derivatives. Ring Contraction of Perhydroquinoxalin-4-one to Perhydrobenzimidazolin-2-one." Synthesis (2004), 2169-2172. (IF 2009 = 2,572)


 22. B. Zaleska, B. Trzewik, E. Stodolak, J. Grochowski, P. Serda, "A One-Pot Synthesis of 3,4 Dihydro-2H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazin-2-one Derivatives from N-(2’-Pyridinyl)benzoylacetamide and Nitrosobenzenes." Synthesis (2004), 2975-2979. (IF 2009 = 2,572)


 23. B. Zaleska, R. Socha, M. Karelus, E. Szneler, J. Grochowski, P. Serda: "Synthesis of 1,4-diazines by Ring Expansion of 1,3-diazines." J. Org. Chem. (2003), 68, 2334-2337. (IF 2009 = 4,219)


 24. B. Zaleska, B. Trzewik, J. Grochowski, P. Serda: "A Novel Route to 1,2,3-Thiadiazol, 1,3,4-Thiadiazine and 1,2,5-Triazepine Derivatives." Synthesis (2003), 35, 2559-2563. (IF 2009 = 2,572)


 25. B. Zaleska, M. Karelus: "Synthesis of Heterocyclic Systems by the Reaction of Zwitterionic Compounds with Isocyanates and Thiophosgene." Synlett (2002), 11, 1831-1834. (IF 2009 = 2,718)


 26. B. Zaleska, T. Bazanek, R. Socha, M. Karelus, J. Grochowski, P. Serda: "Synthesis of Zwitterionic Compounds: Fully Saturated Pyrimidinylium and 1,3-Diazepinylium Derivatives via the Novel Rearrangement of 3-Oxobutanoic Acid Thioanilide Derivatives." J. Org. Chem. (2002), 67, 4526-4529. (IF 2009 = 4,219)


 27. B. Zaleska, S. Lis: "Pyrrolidinetrione derivatives: Synthesis and applications in heterocyclic chemistry." Synthesis (2001), 811-827. (IF 2009 = 2,572)


 28. B. Zaleska, D. Cież, J. Lech: "Efficient Synthesis of 5a,6,7,8,9a-hexahydro-1H-1,5-benzodiazepine Derivatives." Synlett (2001), 12, 1953-1955. (IF 2009 = 2,718)


 29. B. Zaleska, S. Lis: "Cerium (IV) mediated oxidative dimerization of 3-oxoacid anilides and their cyclizations." Synth. Commun. (2001), 31, 189-197. (IF 2009 = 0,961)
Udział w konferencjach i sympozjach (w ostatnich 10 latach)
 1. 52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-25.06.2010, Komunikat: "Wyniki rentgenowskiej analizy strukturalnej - koniec czy początek badań chemika organika?" B. Trzewik, M. Gryl, T. Seidler, E. Brocławik, K. Stadnicka.


 2. 52 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 24-25.06.2010, Poster: "Wstępne badania eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej w kryształach pochodnej benzodiazepiny" M. Gryl, B. Trzewik, K. Stadnicka.


 3. 51 Konwersatorium Krystalograficzne i III Sesja Naukowa i Warsztaty PTK, Wrocław, 25-27.06.2009, Wykład na zaproszenie: "Wybrane zagadnienia stereochemii związków organicznych" B. Trzewik.


 4. XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”, Boszkowo, 04-07.06.2009, Poster: „Projektowanie nowych leków – temat na zajęcia chemii w technikach, liceach i szkołach wyższych. Rezultaty projektu SOLID” A. Jańczyk, I. Maciejowska, B. Trzewik.


 5. XIV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Chemia bliżej życia”, Boszkowo, 04-07.06.2009, Poster: „Kształcenie u uczniów gimnazjum praktycznych umiejętności laboratoryjnych zgodnie z nową podstawą programową” A. Danel, B. Jarosz, E. Kulig, M. Karelus, A. Warchoł.


 6. VI Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa", Kraków, 16-17.10.2008, Poster: "Polimer dopasowany do jonów kadmu(II) jako nowy sorbent do zatężania Cd(II) z wykorzystaniem układu wstrzykowo-przepływowego" M. Gawin, J. Konefał, A. Tobiasz, B. Trzewik, H. Mrowiec, St. Walas, E. Witek.


 7. VI Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa", Kraków, 16-17.10.2008, Poster: "Flow injection microcolumn preconcentration of cadmium(II) from aqueous samples with the use of salen impregnated silica gel" A. Tobiasz, St. Walas, M. Gawin, H. Mrowiec, M. M. Zaitz, B. Trzewik.


 8. VI Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa", Kraków, 16-17.10.2008, Poster: "Copper Imprinted Styrene-Divinylobenzene Beads as A New Sorbent For Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination" M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, St. Walas.


 9. ESAS’08 (European Symposium on Atomic Spectrometry: Electrothermal Atomisation, Vaporisation and Laser Sampling), combined with the International Solid Sampling Colloquium (ISSC), Weimar, Germany, 28.09-1.10.2008, Poster: "Flow injection microcolumn preconcentration of cadmium(II) from aqueous samples with the use of salen impregnated silica gel" A. Tobiasz, St. Walas, M. Gawin, H. Mrowiec, M. M. Zaitz, B. Trzewik.


 10. ESAS’08 (European Symposium on Atomic Spectrometry: Electrothermal Atomisation, Vaporisation and Laser Sampling), combined with the International Solid Sampling Colloquium (ISSC), Weimar, Germany, 28.09-1.10.2008, Poster: "Copper Imprinted Styrene-Divinylobenzene Beads as A New Sorbent For Flow Injection-Flame Atomic Absorption Determination" M. Gawin, M. Bryłka, H. Mrowiec, A. Tobiasz, B. Trzewik, St. Walas.


 11. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO VIII), Łódź, 10-12.04.2008, Komunikat: "Synteza pochodnych kwasów 2,3-diaminokarboksylowych na drodze utleniającej dimeryzacji enolanów tytanu(IV)." D. Cież.


 12. 49th Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, 28-30.06.2007, Poster: "X-Ray Analysis of 2-Anilino-2-[oxido(phenyl)imino]-N-pyridin-2-ylacetamide and Its Reactivity towards Diamines." M. Hodorowicz, B. Trzewik, K. Stadnicka.


 13. V Ogólnopolskie Sympozjum "ANALIZA PRZEPŁYWOWA", Kraków, 05-06.10.2006, Poster: "Zastosowanie polimerów dopasowanych jonowo do zatężania miedzi techniką wstrzykowo-przepływową." M. Gawin, M. Strojny, A. Telk, H. Mrowiec, B. Trzewik, St. Walas.


 14. XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18-22.09.2006, Poster: "Polimery dopasowane jonowo - nowe sorbenty do zatężania miedzi (II)." E. Witek, M. Gawin, M. Strojny, A. Telk, H. Mrowiec, B. Trzewik, St. Walas.


 15. 10th International Conference on Flow Analysis, Porto, Portugalia, 03-08.09.2006, Poster: "Ion Imprinted Polymers for Flow Injection Microcolumn Preconcentration of Copper." M. Gawin, M. Strojny, A. Telk, H. Mrowiec, B. Trzewik, St. Walas.


 16. The First Environmental Best Practices Conference, Olsztyn, 07-10.08.2006, Poster: "Saturated heterocyclic compounds as potential novel ionic liquids." M. Karelus, B. Zaleska, P. Serda.


 17. Frühjahrssymposium 2005, 7th Young Scientists’ Conference on Chemistry, Berlin, Niemcy, 07-09.04.2005, Poster: "New Synthesis of Fused Heterocyclic Systems: Pyrido[1,2-a][1,3,5]triazine and 1,2,4-Thiadiazolo[2,3-a]pyridine." B. Trzewik, B. Zaleska.


 18. Variety In Chemistry Education Conference, Plymouth, Wielka Brytania. 05-07.09.2004, Poster: "Safety issues in chemical education at universities." I. Maciejowska, E. Stobiecka, B. Trzewik.


 19. 10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Wiedeń, Austria, 03-09.09.2003, Poster: "A Novel Route to 1,2,3-Thiadiazol, 1,3,4-Thiadiazine and 1,2,5-Triazepine Derivatives." B. Zaleska, B. Trzewik.


 20. XLV Zjazd PTChem i SITPChem, Kraków, 7-13.09.2002, Poster: "Dijonowe Pochodne Kwasu 2-hydroksytiopropanowego w Syntezie Układów Heterocyklicznych." B. Zaleska, M. Karelus.


 21. XLV Zjazd PTChem i SITPChem, Kraków, 09-13.09.2002, Poster: "Porównanie Reaktywności C-2 Dipodstawionych Aromatycznych Amidów 3-oksokwasów." B. Zaleska, B. Trzewik, E. Zięba.


 22. XLV Zjazd PTChem i SITPChem, Kraków, 09-13.09.2002, Poster: "Synteza i Badania Spektroskopowe Kompleksu Wanadu (IV) z Tioacylową Pochodną Fenyloalaniny." R. Gryboś, W. Przybylski, D. Cież.


 23. 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Tatrzańska Łomnica, Słowacja, 16-20.06.2002, Poster: "Novel Heterocyclic Systems by Reaction of Zwitterionic Compounds with Isocyanates." B. Zaleska, M. Karelus.


 24. 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Tatrzańska Łomnica, Słowacja, 16-20.06.2002, Poster: "A Novel Class of Chiral Aminovinylthioamides - Potential Building Blocks for Optically Active Heterocycles." D. Cież.


 25. I Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź, 18-20.04.2002, Komunikat: "Nowe Syntezy Heterocyklicznych Diazyn." B. Zaleska, M. Karelus, R. Socha.


 26. Konferencja: Postępy w Laboratoryjnej i Przemysłowej Syntezie Organicznej, Gliwice-Ustroń, 11-14.11.2001, Komunikat: "Chiralne 3-aminowinylotioamidy w Syntezie Optycznie Czynnych Związków Heterocyklicznych." D. Cież.

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2019-01-14 09:03:20
   

strona główna Wydziału Chemii