powrót

Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych


    Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych zostało założone w roku 1972 jako międzyuczelniana jednostka organizacyjnie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim.

   Celem jego działalności było świadczenie szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów naukowych środowisk akademickich. W związku z posiadaniem unikalnej aparatury analityczno-pomiarowej na Wydziałach Chemii i Fizyki UJ, na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, a także w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, oferowało usługi polegające na wykonywaniu specjalistycznych analiz dla zespołów naukowych, instytucji a także przemysłu.

   Na podstawie uchwały Senatu UJ z dn. 25.06.2008r, i zgodnie z zarządzeniem nr 46 J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Karola Musioła, z dniem 30 czerwca 2008 zlikwidowano Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych - jako jednostkę międzyuczelnianą UJ, powołując jednocześnie to Laboratorium jako wewnętrzną jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii UJ.

   Zgodnie z regulaminem ŚLAFiBS WCh, Laboratorium nadal prowadzi działalność badawczą, ekspercką i usługową, a do jego podstawowych zadań należy:

  1. Prowadzenie prac badawczych i rozwijanie metod pomiarowych w zakresie specjalizacji poszczególnych pracowni;
  2. Uczestniczenie w pracach badawczych i rozwojowych środowiska naukowego, gospodarki i instytucji użyteczności publicznej poprzez udostępnienie dla ich realizacji aparatury badawczej oraz wykonywanie zleconych pomiarów, analiz oraz ekspertyz;
  3. Szkolenie specjalistów oraz udostępnianie aparatury do celów dydaktycznych.

   W skład Laboratorium wchodzą następujące pracownie badawcze:

 
  Pracownia Analiz Termicznych i Kalorymetrii
  Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru
  Pracownia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego
  Pracownia Rentgenostrukturalna
  Pracownia Spektrometrii Ramana
  Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej
 

Od 1 pażdziernika 2009 r kierownikiem Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Wydziału Chemii UJ jest Prof. dr hab. Roman Dziembaj

strona główna Wydziału Chemii