powrót

Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej

 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Wojciech Macyk     - www
 
dr hab. (prof. UJ) Małgorzata Brindell
 
dr hab. (prof. UJ) Janusz Dąbrowski
 
dr hab. (prof. UJ) Agnieszka Kyzioł     - www
 
dr hab. Łukasz Orzeł
 
dr Marcin Kobielusz     - www
 
dr Joanna Kuncewicz
 
dr Olga Mazuryk
 
dr Maria Oszajca
 
dr inż. Michał Pacia
 
dr inż. Justyna Polaczek
 
dr Kaja Spilarewicz-Stanek
 
dr Grzegorz Stopa
 
dr Taymaz Tabari
 
dr Mateusz Trochowski
 
dr Przemysław Łabuz
 
mgr Przemysław Gajda-Morszewski
 
mgr Anna Jakimińska
 
mgr Ewelina Janczy-Cempa
 
mgr Agnieszka Jarosz-Duda
 
mgr Angelika Jodłowska
 
mgr Ewa Kuliś
 
mgr Paweł Mikrut
 
mgr Krystian Mróz
 
mgr Dominika Porębska
 
mgr Adam Sułek
 
mgr Kamil Urbanek
 
mgr Anna Wądołek
 
mgr Kasidid Yaemsunthorn

Podstawowe informacje

 

 Więcej informacji o zespole można znaleźć na stronie
www.bioinorg.nanophotonics.pl


[ Badania ] [ Publikacje ] [ Prezentacje konferencyjne ] [Organizacja konferencji ]
[ Rozprawy doktorskie ] [ Prace magisterskie ] [ Historia zespołu ] [ Granty ] [ Subwencje ]

Informacje ogólne

Zespół Chemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej prowadzi badania dotyczące praktycznych aspektów reaktywności termicznej i fotochemicznej związków kompleksowych metali przejściowych. Zainteresowania Zespołu koncentrują się wokół korelacji pomiędzy strukturą elektronową a reaktywnością związków koordynacyjnych w reakcjach aktywowanych termicznie i reakcjach fotochemicznych. Głównymi obiektami badań są kompleksy metali d-elektronowych (kompleksy homoleptyczne, kompleksy o mieszanych ligandach, kompleksy o mieszanej wartościowości, etc.). W centrum zainteresowań Zespołu znajdują się procesy fotochemiczne i fotofizyczne o znaczeniu katalitycznym, środowiskowym i medycznym od przemian fotochemicznych kompleksów metali przejściowych obecnych w środowisku, poprzez procesy fotokatalityczne w układach homo- i heterogenicznych projektowanych do oczyszczania wody i powietrza, na terapii i diagnostyce fotodynamicznej kończąc. Celem badań jest zrozumienie mechanizmów badanych reakcji nieorganicznych i bionieorganicznych oraz modelowanie niektórych układów chemicznych. Prowadzone są badania kompleksów metali z punktu widzenia ich roli w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych i modelowych układów dla procesów fotosubstytucji i fotoindukowanego przeniesienia elektronu. Heterogeniczne fotokatalizatory oparte na materiałach półprzewodnikowych testowane są w kierunku ich wykorzystania do fotokatalitycznej detoksykacji wody. Istotnym wyzwaniem jest sensybilizacja typowych fotokatalizatorów (TiO2, ZnO, SnO2) na zakres promieniowania widzialnego. Badania obejmują także układy chemiczne zdolne do przetwarzania informacji, w szczególności przełączniki molekularne, bramki logiczne i bardziej złożone struktury. Celem badań biomedycznych jest poszukiwanie i testowanie nowych potencjalnych leków w terapii i diagnostyce fotodynamicznej z uwzględnieniem poznania mechanizmów ich działania (aktywne formy tlenu, oddziaływanie z kwasami nukleinowymi itp.)


Główne kierunki prowadzonych badań naukowych

 • Chemia i fotochemia związków koordynacyjnych.
 • Fotokataliza heterogeniczne i homogeniczna.
 • Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku.
 • Nowe materiały funkcjonalne, nanomateriały oparte o związki metali (chemosensory, chemiczne bramki logiczne, transport informacji, markery optyczne i inne).

Bieżące projekty badawcze

 1. Projekt FNP - TEAM/2012-9/4 "Activation of small molecules in photocatalytic systems" Wojciech Macyk – kierownik projektu (2012-2015).
 2. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet. IV, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojciech Macyk – koordynator. (2010-2015). Wykonawcy:
  • Rafał Sadowski – "Fotokatalityczne nanomateriały półprzewodnikowe dla medycyny."
  • Olga Mazuryk – "Hybrydowe połączenia kompleksów rutenu z innymi biologicznie aktywnymi związkami jako nowa klasa związków o działaniu antynowotworowym."
  • Zuzanna Oruba – "Fotodynamiczna inaktywacja bakterii patogennych dla przyzębia."
  • Grzegorz Majka – "Rola laktoferyny poddanej metalacji i transmetalacji w regulacjimikroflory przewodu pokarmowego oraz jej interakcje z komórkami nabłonka jelita."
 3. Projekt New Materials for Energy Systems (NewMat) w ramach KIC InnoEnergy, pakiet WP4: "Materials for renewable energy storage and conversion systems (fuel cells, Li-ion batteries, photovoltaics, photoelectrochemical cells)"poddziałanie "Materials for solar energy conversion"
 4. Projekt badawczy NCN Iuventus Plus nr IP2011009471 "Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne." Janusz Dąbrowski – kierownik (2014-2017).
 5. Projekt IDEAS PLUS "Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych półprzewodników" Wojciech Macyk – kierownik (2012-2015).
 6. Projekt badawczy nr 2011/01/B/ST5/00920 "Fotokataliza w świetle widzialnym - kompleksy tytanu(IV) jako fotosensybilizatory TiO2" Wojciech Macyk– kierownik (2011-2014).
 7. Grant N N204 022738 "Kompleksy rutenu w nowych strategiach działania przeciwnowotworowego" Małgorzata Brindell – kierownik grantu.
 8. Grant WND-POIG.01.03.02-12-043/09 "Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym do dezynfekcji i sterylizacji" Wojciech Macyk – wykonawca.
 9. Grant DWM/N112/COST/2008 "Funkcjonalizowane tlenki lite i nanomateriały tlenkowe - badania spektroskopowe i modelowanie molekularne związków pomiędzy struktura a reaktywnością" Wojciech Macyk – wykonawca.
 10. Grant KBN 1609/B/H03/2009/36 "Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do zastosowań optoelektronicznych" Konrad Szaciłowski - kierownik grantu.
 11. Grant POIG.02.01.00-12-023/08-00 "Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN)" Grażyna Stochel.


Publikacje 2010-2014

G. Stochel, Z. Stasicka, M. Brindell, W. Macyk, K. Szaciłowski "BIOINORGANIC PHOTOCHEMISTRY" Chichester: John Wiley & Sons Ltd. (2009) 398 stron, format 160mm/240mm

K. Szaciłowski "INFOCHEMISTRY - INFORMATION PROCESSING AT THE NANOSCALE" John Wiley & Sons Ltd. (2012) 496 stron, format 172mm/250mm

M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski "Unconventional molecular scale logic devices" w "HANDBOOK OF ORGANIC MATERIALS FOR OPTICAL AND OPTOELECTRONIC DEVICES: PROPERTIES AND APPLICATIONS" Woodhead Publishing (2012) ISBN-13: 978-0-85709-265-6.

M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski "Molecules on semiconductors: Towards molecular logic" w "HANDBOOK OF NANOSCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY" CRC Press (2012) ISBN-13: 978-1-4398-6015-1.

S. Gawęda, R. Kowalik, P. Kwolek, W. Macyk, J. Mech, M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski "Hybrid semiconducting materials: New perspectives for molecular-scale information processing" w "MOLECULAR AND SUPRAMOLECULAR INFORMATION PROCESSING" Wiley (2012) ISBN-13:978-3-527-33195-6.

 1. M. Pacia, P. Warszyński, W. Macyk UV and visible light active aqueous titanium dioxide colloids stabilized by surfactants Dalton Trans. 43 (2014) 12480-12485.
 2. R. Saavedra, L. B. Rocha, J. M. Dąbrowski, L. G. Arnaut Modulation of biodistribution, pharmacokinetics and photosensitivity with the delivery vehicle of a bacteriochlorin photosensitizer for photodynamic therapy ChemMedChem 9 (2014) 390-398.
 3. M. Andrzejak, Ł. Orzeł Joint theoretical and experimental study on the phosphorescence of 2,2’-bithiophene Phys.Chem.Chem.Phys. 16 (2014) 5605-5612.
 4. T. Baran, A. Dibenedetto, M. Aresta, K. Kruczala, M. Macyk Photocatalytic carboxylation of organic substrates with carbon dioxide at zinc sulfide with deposited ruthenium nanoparticles ChemPlusChem 79 (2014) 708-715.
 5. M. Oszajca, C. Lincheneau, M. Amelia, M. Baroncini, S. Silvi, K. Szaciłowski, A. Credi Supramolecular assemblies of semiconductor quantum dots and a bis(bipyridinium) derivative: luminescence quenching and aggregation phenomena RSC Adv. 164 (2014) 29847-29854.
 6. B. Streszewski, W. Jaworski, K. Szaciłowski, K. Pacławski Kinetics and mechanism of redox reaction between tetrachloroaurate(III) ions and hydrazine Int. J. Chem. Kinet. 46 (2014) 328-337.
 7. C. Lincheneau, M. Amelia, M. Oszajca, A. Boccia, F. Dorazi, M. Madrigale, R. Zanoni, R. Mazzaro, L. Ortolani, V. Morandi, S. Silvi, K. Szaciłowski, A. Credi Synthesis and properties of ZnTe and ZnTe/ZnS core/shell semiconductor nanocrystals J. Mat. Chem. C 2 (2014) 2877-2886.
 8. P. Kwolek, K. Pilarczyk, T. Tokarski, K. Lewandowska, K. Szaciłowski BixLa1-xVO4 solid solutions: tuning of electronic properties via stoichiometry modifications Nanoscale 6 (2014) 2244-2254.
 9. J. Mech, M. A. Grela, K. Szaciłowski Ground and excited state properties of alizarin and its isomers Dyes Pigments 103 (2014) 202-213.
 10. M. Krzykawska-Serda, J. M. Dąbrowski, L. G. Arnaut, M. Szczygieł, K. Urbańska, G. Stochel, M. Elas The role of strong hypoxia in tumors after treatment in the outcome of bacteriochlorin-based photodynamic therapy Free Rad. Biol. Med. 73 (2014) 239-251.
 11. L. G. Arnaut, M. M. Pereira,J. M. Dąbrowski, E. F. F. Silva, Elsa F. A. Schaberle, A. R. Abreu, L. B. Rocha, M. M. Barsan, K. Urbańska, G. Stochel, C. M. A. Brett Photodynamic therapy efficacy enhanced by dynamics: the role of charge transfer and photostability in the selection of photosensitizers Chem. Eur. J. 20 (2014) 5346-5357.
 12. A. Kania, M. Pilch, D. Rutkowska-Żbik, A. Susz, G. Stochel, L. Fiedor High-pressure and theoretical studies reveal significant differences in the electronic structure and bonding of magnesium, zinc, and nickel ions in metalloporphyrinoids Inorg. Chem. 53 (2014) 8473-8484.
 13. A. Bykowska, R. Starosta, U. K. Komarnicka, Z. Ciunik, A. Kyzioł, K. Guz-Regner, G. Bugla-Płoskońska, M. Jeżowska-Bojczuk Phosphine derivatives of ciprofloxacin and norfloxacin, a new class of potential therapeutic agents New J. Chem. 38 (2014) 1062-1071.
 14. K. Kyzioł, L. Kaczmarek, G. Brzezinka, A. Kyzioł Structure, characterization and cytotoxicity study on plasma surface modified Ti-6Al-4V and γ-TiAl alloys Chem. Engin. J. 240 (2014) 516-526.
 15. D. Chatterjee, A. Franke, M. Oszajca, R van Eldik RuIII(edta) mediated oxidation of azide in the presence of hydrogen peroxide. Azide versus peroxide activation Dalton Trans. 43 (2014) 3087-3094.
 16. M. Oszajca, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, D. Rutkowska-Żbik, M. Brindell, M. Witko, G. Stochel, R. van Eldik Mechanistic insight into peroxo-shunt formation of biomimetic models for compound II, their reactivity toward organic substrates, and the influence of N-methylimidazole axial ligation Chem. Eur. J. 20 (2014) 2328-2343.
 17. M. Oszajca, A. Franke, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Brindell, G. Stochel, R. van Eldik Temperature and pressure effects on C-H abstraction reactions involving Compound I and II mimics in aqueous solution Inorg. Chem. 53 (2014) 2848-2857.
 18. M. Oszajca, E. Kuliś, G. Stochel, M. Brindell Interaction of the NAMI-A complex with nitric oxide under physiological conditions New. J. Chem. 38 (2014) 3386-3394.
 19. M. Brindell, K. Dyduch, A. Adamowicz, E. Urbanowicz, M. Oszajca, A. Michalak, G. Stochel, R. van Eldik Base-catalyzed hydrolysis of a RuII-chloro-dmso complex and its reactivity towards L-methionine Eur. J. Inorg. Chem. (2014) 1333-1344.
 20. P. Nowak, K. Śpiewak, J. Nowak, M. Brindell, M. Woźniakiewicz, G. Stochel, P.Kościelniak Selective separation of ferric and non-ferric forms of human transferrin by capillary micellar electrokinetic chromatography J. Chromatogr. A 1341 (2014) 73-78.
 21. O. Mazuryk, M. Maciuszek, G. Stochel, F. Suzenet, M. Brindell 2-Nitroimidazole-ruthenium polypyridyl complex as a new conjugate for cancer treatment and visualization J. Inorg. Biochem. 134 (2014) 83-91.
 22. D. Rutkowska-Żbik, G. Mazur, A. Drzewiecka-Matuszek, Ł. Orzeł, G. Stochel Exploring novel modified Vitamin B12 as a drug carrier: forecast from density functional theory modeling J. Phys. Chem. B 117 (2013) 9655-9661.
 23. O. Mazuryk, E. Niemiec, G. Stochel, I. Gillaizeau, M. Brindell Benzothiophen-pyrazine scaffold as a potential membrane targeting drug carrier J. Luminesc. 140 (2013) 51-56.
 24. M. Brindell, M. Łomzik Synthesis and interaction with albumin of N,N-dimethylaminbenzyl derivative of thiosemicarbazone and its ruthenium(II) complex Chemik 67 (2013) 91-98.
 25. G. Majka, K. Śpiewak, K. Kurpiewska, P. Heczko, G. Stochel, M. Strus, M. Brindell A high-throughput method for the quantification of iron saturation in lactoferrin preparations Anal. Bioanal. Chem. 405 (2013) 5191-5200.
 26. P. Nowak, K. Śpiewak, M. Brindell, M. Woźniakiewicz, G. Stochel, P. Kościelniak Separation of iron-free and iron-saturated forms of transferrin and lactoferrin via capillary electrophoresis performed in fused-silica and neutral capillaries J. Chromatogr. 1321 (2013) 127-132.
 27. M. Pilch, A. Dudkowiak, B. Jurzyk, J. Łukasiewicz, A. Susz, G. Stochel, L. Fiedor Molecular symmetry determines the mechanism of a very efficient ultrafast excitation-to-heat conversion in Ni-substituted chlorophylls Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics 1827 (2013) 30-37.
 28. M. Buchalska, J. Kuncewicz, E. Świetek, P. Łabuz, T. Baran, G. Stochel, W. Macyk Photoinduced hole injection in semiconductor-coordination compound systems Coord. Chem. Rev. 257 (2013) 767-775.
 29. P. Łabuz, R. Sadowski, G. Stochel, W. Macyk Visible light photoactive titanium dioxide aqueous colloids and coatings Chem. Eng. J. 230 (2013) 188-194.
 30. M. Jakubowska, M. Szczygieł, D. Michalczyk-Wetula, A. Susz, G. Stochel, M. Elas, L. Fiedor, K. Urbańska Zinc-pheophorbide a-Highly efficient low-cost photosensitizer against human adenocarcinoma in cellular and animal models Photodiag. Photodyn. Ther. 10 (2013) 266-277.
 31. K. Tokarek, J. L. Hueso, P. Kuśtrowski, G. Stochel, A. Kyzioł Green synthesis of chitosan-stabilized copper nanoparticles Eur. J. Inorg. Chem. (2013) 4940-4947.
 32. D. Wiedemann, E. Świȩtek, W. Macyk, A. Grohmann Copper(I) and iron(II) complexes of a novel tris(pyridyl)ethane-Derived N4 ligand: Aspects of redox behaviour and bioinorganic physicochemistry Z. Anorg. Allg. Chem. 639 (2013) 1483-1490.
 33. M. Buchalska, P. Łabuz, Ł. Bujak, G. Szewczyk, T. Sarna, S. Maćkowski, W. Macyk New insight into singlet oxygen generation at surface modified nanocrystalline TiO2 - the effect of near-infrared irradiation Dalton Trans. 42 (2013) 9468-9475.
 34. E. Świȩtek, K. Pilarczyk, J. Derdzińska, K. Szaciłowski, W. Macyk Redox characterization of semiconductors based on electrochemical measurements combined with UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy Phys. Chem. Chem. Phys. 15 (2013) 14256-14261.
 35. P. Kwolek, K. Szaciłowski Photoelectrochemistry of n-type bismuth oxyiodide Electrochimica Acta 104 (2013) 448-453.
 36. Y. Di Iorio, R. Parra, K. Szaciłowski M. A.Grela Alizarin complexone: An interesting ligand for designing TiO2-hybrid nanostructures Electrochimica Acta 104 (2013) 448-453.
 37. P. Kwolek, T. Tokarski, T. Łokcik, K. Szaciłowski Novel, microwave assisted route of synthesis of binary oxide semiconducting phases - PbMoO4 and PbWO4 Archiv. Metall., Mater. 58 (2013) 217-222.
 38. J. Mech, K. Szaciłowski New type of photoactive materials based on TiO2 modified by anthraquinone derivatives Archiv. Metall., Mater. 58 (2013) 269-273.
 39. M. Oszajca, C. Lincheneau, M. Amelia, C. Schäfer, K. Szaciłowski, A. Credi Photoluminescence enhancement of CdSe and CdSe-ZnS nanocrystals by on-surface ligand modification Eur. J. Inorg. Chem. (2013) 3550-3556.
 40. E.F.F. Silva, F.A. Schaberle, C.J.P. Monteiro, J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut The challenging combination of intense fluorescence and high singlet oxygen quantum yield in photostable chlorins - a contribution to theranostics Photochem. Photobiol. Sci. 12 (2013) 1187-1192.
 41. A. Regiel, S. Irusta, A. Kyzioł, M. Arruebo, J. Santamaria Preparation and characterization of chitosan-silver nanocomposite films and their antibacterial activity against Staphylococcus aureus Nanotechnology 24 (2013) article no. 015101.
 42. B. Krajewska, P. Wydro, A. Kyzioł Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers. The effect of temperature at varying pH: I. DPPG Colloids and Surf. A 434 (2013) 349-358.
 43. B. Krajewska, A. Kyzioł, P. Wydro Chitosan as a subphase disturbant of membrane lipid monolayers. The effect of temperature at varying pH: II. DPPC and cholesterol Colloids and Surf. A 434 (2013) 359-364.
 44. A. Regiel, A. Kyzioł, M. Arruebo Chitosan-silver nanocomposites-modern antibacterial materials Chemik 67 (2013) 683-692.
 45. R. Starosta, A. Bykowska, A. Kyzioł, M. Płotek, M. Florek, J. Król, M. Jeżowska-Bojczuk Copper(I) (pseudo)halide complexes with neocuproine and aminomethylphosphines derived from morpholine and thiomorpholine - In vitro cytotoxic and antimicrobial activity and the interactions with DNA and serum albumins Chem. Biol. Drug Des. 82 (2013) 579-586.
 46. M. Płotek, K. Dudek, A. Kyzioł Selected copper(I) complexes as potential anticancer agent Chemik 67 (2013) 1186-1190.
 47. P. Kwolek, M. Oszajca, K. Szaciłowski Cateholate and 2,3-acenediolate complexes of d0 ions as prospective materials for molecular electronics and spintronics Coord. Chem. Rev. 256 (2012) 1706-1731.
 48. O. Mazuryk, K. Kurpiewska, K. Lewiński, G. Stochel, M. Brindell Interaction of apo-transferrin with anticancer ruthenium complexes NAMI-A and its reduced form J. Inorg. Biochem. 116 (2012) 11-18.
 49. R. Kowalik, K. Szaciłowski, P. Żabiński Photoelectrochemical study of ZnSe electrodeposition on Cu electrode J. Electroanal. Chem.674 (2012) 108-112.
 50. J. Kuncewicz, P. Ząbek, K. Kruczała, K. Szaciłowski, W. Macyk Photocatalysis involving a visible light-induced hole injection in a chromate(VI)-TiO2 system J. Phys. Chem. C.116 (2012) 21762-21770.
 51. B. Krajewska, R. van Eldik, M. Brindell Temperature- and pressure-dependent stopped-flow kinetic studies of jack bean urease. Implications for the catalytic mechanism J Biol. Inorg. Chem.17 (2012) 1123-1134.
 52. A.V.C. Simões, A. Adamowicz, J.M. Dąbrowski, M.J.F. Calvete, A.R. Abreu, G. Stochel, L.G. Arnaut, M.M. Pereira Amphiphilic meso(sulfonate ester fluoroaryl)porphyrins: Refining the substituents of porphyrin derivatives for phototherapy and diagnostics Tetrahedron68 (2012) 8767-8772.
 53. J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, K. Urbańska, S. Simões, G. Stochel, L. Cortem Combined effects of singlet oxygen and hydroxyl radical In photodynamic therapy with photostable bacteriochlorins: Evidence from intracellular fluorescencje and increased photodynamic efficacy in vitro Free Rad. Biol & Med.52 (2012) 1188-1200.
 54. J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, K. Urbańska, G. Stochel Improved biodistribution, pharmacokinetics and photodynamic efficacy using a new photostable sulfonamide bacteriochlorin MedChemComm 3 (2012) 502-505.
 55. M. Łabanowska, M. Filek, J. Kościelniak, M. Kurdziel, E. Kuliś, H. Hartikainen The effects of short-term selenium stress on Polish and Finnish wheat seedlings-EPR, enzymatic and fluorescence studies J. Plant Physiol. 169 (2012) 275-284.
 56. L. Fiedor, J. Fiedor, M. Pilch, A. Susz, J. Tworzydło, M. Michalik Controlling structural and functional features of photosynthetic antenna Acta Phys. Pol. A 122 (2012) 255-258.
 57. A. Dibenedetto, P. Stufano, W. Macyk, T. Baran, C. Fragale, M. Costa, M. Aresta Hybrid technologies for an enhanced carbon recycling based on the enzymatic reduction of CO2 to methanol in water: chemical and photochemical NADH regeneration ChemSusChem 5 (2012) 373-378.
 58. T. Baran, W. Macyk Photocatalytic oxidation of volatile pollutants of air driven by visible light J. Photochem. Photobiol. A: Chem.241 (2012) 8-12.
 59. J.M. Dąbrowski, E. Silva, M. Krzykawska, L. Rocha, K. Urbanska, M.M. Pereira, G. Stochel, L.G. Arnaut Synergistic effects of singlet oxygen and hydroxyl radical in photodynamic therapy and antitumor immunity with photostable sulfonamide bacteriochlorins Free Radic. Biol & Med.53 (2012) Supl. 2, S18.
 60. M. Oszajca, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, M. Brindell, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, G. Stochel, R. van Eldik The effect of N-methylimidazole on the reactivity of a model complex for Compound II. A combined experimental and theoretical study ISMEC Acta2 (2012) 216-217.
 61. O. Mazuryk, M. Brindell, K. Kurpiewska, G. Stochel Interaction of anticancer ruthenium complex NAMI-A with apo-transferrin. ISMEC Acta2 (2012) 311-312.
 62. Z. Oruba, M. Chomyszyn-Gajewska, W. Macyk Application of the photodynamic therapy in medicine and dentistry: Literature review on photodynamic and antimicrobial photodynamic therapy BIODEVICES 2012 – Proceedings of the International Conference on Biomedical Electronics and Devices 2012 (2012) 190-195.
 63. Z. Stasicka Transition metal complexes as solar photocatalysts in the environment. A short review of recent development Adv. Inorg. Chem.63 (2011) 291-343.
 64. M. Wojnicki, K. Pacławski, W. Jaworski, M. Luty-Błocho, B. Streszewski, K. Szaciłowski, K. Fitzner Zastosowanie mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych (Pt, Pd, Au). Przegląd literatury Rudy Metale63 (2011) 745-752.
 65. B. Streszewski, K. Pacławski, W. Jaworski, M. Luty-Błocho, M. Wojnicki, K. Szaciłowski, K. Fitzner Synteza nanocząstek złota metodą redukcji jonów kompleksowych złota(III) za pomocą hydrazyny w układzie mikroreaktora przepływowego Rudy Metale56 (2011) 752-761.
 66. B. Krajewska, M. Brindell Urease activity and L-ascorbic acid J. Enz. Inhib. Med. Chem. 26 (2011) 309-318.
 67. M. Oszajca, A. Franke, M. Brindell, G. Stochel, R. van Eldik Mechanistic studies on the reactions of cyanide with a water-soluble Fe(III) porphyrin and their effect on the binding of NO Inorg. Chem. 50 (2011) 341-342.
 68. A. Podborska, M. Oszajca, S. Gawęda, K. Szaciłowski Nanoparticles with logic and numeracy: towards ‘computer-on-a-particle’ optoelectronic devices IET Circ. Dev. Syst. 5 (2011) 103-114.
 69. B. Krajewska, P. Wydro, A. Jańczyk Probing the modes of antibacterial activity of chitosan. Effect of pH and molecular weight on chitosan interactions with membrane lipids in Langmuir films Biomacromolecules 12 (2011) 4144-4152.
 70. J. M. Dąbrowski, K. Urbanska, L.G. Arnaut, M. M. Pereira, S. Simões, G. Stochel Biodistribution and photodynamic efficacy in vivo and in vitro of a water-soluble stable halogenated bacteriochlorin against melanoma ChemMedChem 6 (2011) 465-475.
 71. S. Begel, F.W. Heinemann, G. Stopa, G. Stochel, R. van Eldik The classic "brown-ring" reaction in a new medium: Kinetics, mechanism,and spectroscopy of the reversible binding of nitric oxide to iron(II) in an ionic liquid Inorg. Chem. 50 (2011) 3946-3958.
 72. M. Oszajca, P. Kwolek, J. Mech, K. Szaciłowski Substituted polyacenes as prospective modifiers of TiO2 surface Curr. Phys. Chem.1 (2011) 242-260.
 73. M. Oszajca, K.L. McCall, N. Robertson, K. Szaciłowski Photocurrent switching effects in TiO2 modified with ruthenium polypyridine complexes J. Phys. Chem. C.115 (2011) 12187-12195.
 74. K. Lewandowska, K. Szaciłowski Molecular photodiode and two-channel demltilexer based on the [60]fullerene-porphyrin tetrad Aust. J. Chem.64 (2011) 1409-1413.
 75. W. Macyk Coordination compounds as TiO2 photosensitizers EPA Newsletter (2011) 53-54.
 76. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S. Simões, J.M. Dąbrowski Intracellular localization, biodistribution and PDT efficacy of photostable bacteriochlorins Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 8 (2011) 133-134.
 77. J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, M. Krzykawska, K. Urbanska, S. Simoes, G. Stochel Mechanistic studies on the anticancer activity of novel amphiphilic halogenated bacteriochlorins Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 8 (2011) 184.
 78. M. Krzykawska, K. Soczek, B. Kalinowska, Janusz M. Dabrowski, G. Stochel, L. G. Arnaut, M. M. Pereira, K. Urbanska, M. Elas Noninvasive oxygen and perfusion measurements in tumors after PDT Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 8 (2011) 185.
 79. W. Macyk Smart photocatalysts for solar energy conversion Bull. Polish Hydrogen and Fuel Cell Association 6 (2011) 12-19.
 80. W. Macyk, M. Buchalska Photoinduced energy versus electron transfer processes at photoactive semiconductors Proceedings of 23rd Workshop on Quantum Solar Energy Conversion QUANTSOL 2011 (2011) 63-64.
 81. J.M. Dabrowski, K. Urbanska, G. Stochel, M.M. Pereira, L.G. Arnaut Photostable chlorin and bacteriochlorin derivatives: cellular localization, biodistribution and PDT efficacy Proceedings of the 13th International Photodynamic Association World Congress – IPA, 2011 (2011) 87-91.
 82. J.M. Dabrowski, G. Stochel, M. Krzykawska, K. Urbanska, M.M. Pereira, L.G. Arnaut Comparative studies of the phototoxicity of halogenated photosensitizers – a mechanistic approach Proceedings of the 13th International Photodynamic Association World Congress – IPA (2011) 99-103.
 83. W. Macyk Fotokataliza w pozytywnym świetle Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes (NIMB) 10 (2011) 13.
 84. M. Oszajca Koloidalne nanokryształy. Przyszłość elektroniki i optoelektroniki? www.sila-wiedzy.pl (2011).
 85. J. Kuncewicz, P. Ząbek, G. Stochel, Z. Stasicka, W. Macyk Visible light driven photocatalysis in chromate(VI)/TiO2 systems - improving stability of the photocatalyst Catal. Today 161 (2011) 78-83.
 86. J.M. Dąbrowski, K. Urbańska, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, A.R. Abreu, S. Simoes, G. Stochel Biodistribution and photodynamic efficacy of a water-soluble, stable, halogenated bacteriochlorin against melanoma Chem. Med. Chem. 6 (2011) 465-475.
 87. S. Gawęda, R. Kowalik, P. Kwolek, W. Macyk, J. Mech, M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski Nanoscale digital devices based on the photoelectrochemical photocurrent switching effect: preparation, properties and applications Isr. J. Chem. 51 (2011) 36-55.
 88. M. Jaworska, G. Stopa, Z. Stasicka Photochemical NOx-release in the presence of Fe-EDTA complexes. DFT calculations of electronic structure and spectroscopy of the [Fe(edta)(NO)]2- complexes Nitric oxide 23 (2010) 227-233.
 89. W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel, M. Buchalska, J. Kuncewicz, P. Łabuz Titanium(IV) complexes as direct TiO2 photosensitizers Coord. Chem. Rev. 254 (2010) 2687-2701.
 90. M.M. Pereira, C.J.P. Monteiro, A.V.C. Simes, S.M.A. Pinto, A.R. Abreu, G.F.F. Sá, E.F.F. Silva, L.B. Rocha, J.M. Dąbrowski, S.J. Formosinho, S. Simes, L.G. Arnaut Synthesis and photophysical characterization of a library of photostable halogenated bacteriochlorins: an access to near infrared chemistry Tetrahedron 66 (2010) 9545-9551.
 91. J. Wiśniewska, H. Marai, A. Karocki, K. Szaciłowski, E. Kita, Z. Stasicka Photoredox reactions of Cr(III) mixed-ligand complexes J. Photochem. Photobiol A: Chemistry 209 (2010) 121-127.
 92. I. Stawoska, S. Gawęda, M. Bielak-Łakomska, M. Brindell, K. Lewiński, P. Laidler, G. Stochel Mechanistic studies of the hydrolysis of p-nitrophenyl sulfate catalyzed by arylsulfatase from Helix pomatia J. Coord. Chem. 63 (2010) 2472-2487.
 93. Ł. Orzeł, A. Jańczyk, M. Brindell, G, Stopa, G. Stochel New trends in the application of laser flash photolysis - case studies J. Coord. Chem. 63 (2010) 2695- 2714.
 94. E.F.F. Silva, C. Serpa, J.M. Dabrowski, C.J.P. Monteiro, S.J. Formosinho, G. Stochel, K. Urbanska, S.Simoes, M.M. Pereira, L.G. Arnaut Mechanisms of singlet-oxygen and superoxide-ion generation by porphyrins and bacteriochlorins and their implications in photodynamic therapy Chem. - Eur. J. 16 (2010) 9273-9286.
 95. Ł. Orzeł, A. Kania, D. Rutkowska-Zbik, A. Susz, G. Stochel, L. Fiedor Structural and electronic effects in the metalation of porphyrinoids. Theory and experiment Inorg. Chem. 49 (2010) 7362-7371.
 96. J.M. Dąbrowski, L.G. Arnaut, M.M. Pereira, C.J.P. Monteiro, K. Urbańska, S. Simoes, G. Stochel New halogenated water-soluble chlorin and bacteriochlorin as photostable PDT sensitizers: synthesis, spectroscopy, photophysics, and in vitro photosensitizing efficacy ChemMedChem 5 (2010) 1770-1780.
 97. A. Podborska, K. Szaciłowski Towards computer-on-a-particle devices: optoelectronic 1:2 demultiplexer based on nanostructured cadmium sulfide Aust. J. Chem. 63, (2010) 165-168.
 98. J. Mech, R. Kowalik, A. Podborska, P. Kwolek, K. Szaciłowski Arithmetic device based on multiple Schottky-like junctions Aust. J. Chem. 63, (2010) 1330-1333.
 99. M. Buchalska, G. Kras, M. Oszajca, W. Łasocha, W. Macyk Singlet oxygen generation in the presence of titanium dioxide materials used as sunscreens in suntan lotions J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 213 (2010), 158-163.


Zgłoszenia patentowe

 1. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus "Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie" P387353, Urząd Patentowy RP, 2009.
 2. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus "Nanokrystaliczny koloid fotokatalityczny, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie" P387404, Urząd Patentowy RP, 2009.
 3. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formasihno, S. Sines, G. Stochel, K. Urbańska "Solvent free large-scale methods for sulfonated chlorins and bacteriochlorins and their efficient photodynamic therapy activation" British Patent Application, 2008.
 4. L. Fiedor, G. Stochel, K. Urbańska "Nowe pochodne chlorofilu, sposób otrzymywania nowych pochodnych i ich zastosowanie w celach terapeutycznych" P366486, Urząd Patentowy RP, 2004.
 5. R. Sadowski, W. Macyk, P. Łabuz "Photocatalytic TiO2 coatings at the polymer surfaces activated by sunlight, the methods of producing it and its use" zgłoszenie PCT: PCT/PL2012/000087.
 6. R. Sadowski, P. Łabuz, M. Buchalska, W. Macyk "Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie" Nr UPRP: P.400098.
 7. R. Sadowski, P. Łabuz, W. Macyk, R. Kotowicz "Kompozycja polimerowa zawierająca montmorylonit oraz TiO2 oraz jej zastosowanie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości i właściwościach samooczyszczających" Nr UPRP: P.400100.
 8. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, G Stochel, K Urbańska "Process for preparing chlorins and their pharmaceutical uses" Canadian Patent Application: CA 2741429, 04.04.2011; US Patent Application: US 13/125805, 29.06.2011; Patent Application: 200980147426.7, 27.05.2011; Australian Patent Application: 2009307106, 19.04.2011; Japan Patent Application: 2011533133, 22.04.2011; Russian Patent Application: 2011114878, 24.05.2011; zgłoszenie EPO: 09768255.3, 18.04.2011.
 9. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus "Composition in the form of liquid for maintenance of contact lenses and medical materials" PCT Int. Appl. 2011.: PCT/PL2011/050011.
 10. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus, J. Derdzińska "Nanocrystalline photocatalytic colloid, a method of producing it and its use" zgłoszenie EPO: 26.09.2011, EP10713733; zgłoszenie USPTO: 05.08.2011, 13/148, 192.


Licencje, transfer know-how, etc.

Udzielenie licencji niewyłącznej na wykorzystanie wynalazku: P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus "Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie" (P387353, Urząd Patentowy RP, 2009) do produkcji filtrów do oczyszczania powietrza, 2009.


Rozprawy dotorskie (w trakcie realizacji)

 1. mgr Agnieszka L. Adamowicz " Fotochemia z zakresu bliskiej podczerwieni w zastosowaniach biomedycznych." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 2. mgr Gabriela Mazur "Pochodne kobalaminy z radionuklidami metali d-elektronowych do równoczesnego obrazowania i terapii antynowotworowej." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 3. mgr Elżbieta Świętek "Enancjoselektywna synteza organiczna z wykorzystaniem modyfikowanych fotokatalizatorów półprzewodnikowych" promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 4. mgr Anna Regiel-Futyra "Aktywne biologicznie kompozyty oparte na nanocząstkach metali i biopolimerach." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 5. mgr Klaudyna Śpiewak "Kompleksowe badania oddziaływania transferyn ze związkami metali." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 6. mgr inż. Rafał Sadowski "Fotokatalityczne nanomateriały półprzewodnikowe dla medycyny." promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 7. mgr Tomasz Baran "Fotokatalityczna redukcja CO2 w hybrydowych systemach." promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 8. mgr Olga Mazuryk "Hybrydowe połączenia kompleksów rutenu z innymi biologicznie aktywnymi związkami jako nowa klasa związków o działaniu antynowotworowym." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 9. mgr Karolina Woyciechowska "Nanocząstki metali szlachetnych o potencjalnym zastosowaniu w diagnostyce i terapii fototermicznej." promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
 10. mgr Michał Pacia " Aktywacja cząsteczek tlenu O2 i H2O w procesach fotoindukowanego przeniesienia ładunku." promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 11. mgr Marcin Kobielusz "Aktywacja cząsteczek C1 w układach fotokatalitycznych." promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 12. mgr Szymon Wojtyła "Aktywacja tlenu w procesach przekazania energii." promotor: dr hab. Wojciech Macyk
 13. mgr Justyna Polaczek "Kobalamina jako katalizator generowania ROS i RNOS w układach biologicznych" promotor: prof. dr dr hc mult. Rudi van Eldik
 14. mgr Magdalena Procner "Degradacja barwników organicznych w katalitycznych cyklach z udziałem kompleksów Mn(II) " promotor: prof. dr dr hc mult. Rudi van Eldik
 15. mgr Barbara Pucelik "Nowe związki tetrapirolowe w fotoimmunoterapii: Badania fizykochemiczne i biologiczne" promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel 

Ostatnia modyfikacja danych: Łukasz Orzeł, 2014-09-05 17:01:06
   

strona główna Wydziału Chemii