powrót

Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Marcin Kozieł     - www
 
dr Marek Michalec
 
dr Andrzej Olech
 
dr Marcin Oszajca
 
dr Paweł Serda
 
mgr Michał Duda
 
mgr Anabel Gonzalez-Guillen

Podstawowe informacje

 

 Strona Zespołu Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej


Główne Kierunki Badań
 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.)
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego
Osiągnięcia
 • Rozwiązanie struktur krystalicznych na podstawie danych proszkowych Aza- i imine- pochodnych 8-styrylxantyny – związków o znaczeniu farmakologicznym.
 • Zastosowanie metody pseudoatomów do badań kompleksów gąbki protonowej DMAN z nitrozofenolem.
 • Zastosowanie programu PATSEE (metoda oparta na poszukiwaniu znanego fragmentu na mapie Pattersona) do badań strukturalnych w dyfraktometrii proszkowej.
 • Rozwiązanie struktury biologicznie aktywnego kompleksu wanadu z 2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, oraz kompleksu famotydyny z Ni(II) przy użyciu laboratoryjnych danych rentgenowskich.
 • Rozwiązanie szeregu struktur o złożoności 25-30 atomów w części asymetrycznej, w oparciu o pomiary polikrystaliczne (dane synchrotronowe i ze źródeł konwencjonalnych).
 • Opracowanie Dyfrakcyjnych Charakterystyk Fazowych ponad 250 związków chemicznych dla Międzynarodowego Centrum Danych Dyfrakcyjnych.
Współpraca

Osoby
 • Prof. Henk Schenk - Laboratory for Crystallography, Uniwersytet Amsterdamski, Amsterdam, Holandia
 • Prof. Pavla Capkova - Uniwersytet Karola, Praga, Czechy
 • Prof. Krzysztof Surówka – Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Kraków
 • Dr Ewa Opozda, dr Wiesław Surga – Instytut Chemii Akademii Pedagogicznej, Kielce
Instytucje
 • Międzynarodowe Centrum Danych Dyfrakcyjnych (ICDD) – Pennsylvania, USA
 • Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Firma farmaceutyczna ADAMED, Pieńków k/Warszawy
Wybrane Publikacje
 1. A. Rafalska-Łasocha, Z. Kaszowska, W. Łasocha, R. Dziembaj., X-ray powder diffraction investigation of green earth pigments., Powder Diffraction 25, 1, March 2010
 2. P.J. Malinowski, M. Derzsi, Z. Mazej, Z. Jagličić , B. Gaweł, W. Łasocha, W. Grochala, AgIISO4: A Genuine Sulfate of Divalent Silver with Anomalously Strong One-Dimensional Antiferromagnetic Interactions, Angewandte Chemie International Edition, Published Online: Jan 18 2010 10:44AM, DOI: 10.1002/anie.200906863
 3. W. Lasocha, B. Gawel, A. Rafalska-Lasocha, M. Pawlowski, P. Talik and W. Paszkowicz, Crystal structure study of selected xanthine derivatives, J. Appl. Cryst. (2010). 43, 163-167
 4. Pukas, S., Łasocha, W., Gladyshevskii, R.,Phase equilibria in the Er-Al-Si system at 873 K,2009,Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry,33,1,23-26.
 5. Oszajca, M., Juszczyk, N., Łasocha, W.,Bis(4-chloroanilinum) trimolybdate - Synthesis and structural studies of a new polymolybdate material,2009,Journal of Molecular Structure, Volume 965, Issues 1-3, 25 February 2010, Pages 131-136, doi:10.1016/j.molstruc.2009.11.054
 6. Gaweł B., Surga W., Lasocha W., X-ray Diffraction Studies of Transition Metal Molybdates., Zeitschrift fϋr Kristallographie., Z. Kristallogr. Suppl. 30 (2009) 381-386 / DOI 10.1524/zksu.2009.0056
 7. W. Łasocha, M. Grzywa, M. Oszajca., Molybdates of p-bromoanilinium – Synthesis and Crystal Structure of New Catalytic Materials., Z. Kristallogr. Suppl. 30 (2009) 387-394.
 8. Podborska, A., Gawel, B., Pietrzak, L., Szymańska, I.B., Jeszka, J.K., Łasocha, W., Szacilowski, K.,Anomalous photocathodic behavior of CdS within the urbach tail region,2009,Journal of Physical Chemistry C,113,16,,6774-6784.
 9. Grzywa, M., Nitek, W., Łasocha, W.,Synthesis, characterization and crystal structures of three new inorganic dinuclear diperoxo complexes of W(VI) and Mo(VI); Rb2{O[WO(O2)2H2O]2}H2O, Rb2{O[MoO(O2)2H2O]2}H2O and Cs2{O[MoO(O2)2]2},2009,Journal of Molecular Structure,919,1-3, 59-65.
 10. Grzywa, M., Łasocha, W., Rutkowska-Zbik, D.,Structural investigation of tetraperoxo complexes of Mo(VI) and W(VI). X-ray and theoretical studies,2009,Journal of Solid State Chemistry,182,4, 973-982.
 11. Grzywa, M., Włodarczyk-Gajda, B., Łasocha, W.,Thermal decomposition study of selected isopolymolybdates,2009,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,96,2,395-401.
 12. Przybylski, W., Gryboś, R., Rehder, D., Ebel, M., Grzywa, M., Łasocha, W., Lewiński, K., Szklarzewicz, J.T.,Role of the alkali metal ion and hydrogen bonds in M[VO(O2)2bpy] nH2O (M = Li+, Na+, K+ and Rb+) and Cs[VO(O2)2bpy] H2O2 complexes: The X-ray crystal structures and spectroscopic properties, 2009,Polyhedron, 28,8,,1429-1436.
 13. Mazej, Z., Goreshnik, E., Jagliić, Z., Gaweł, B., Łasocha, W., Grzybowska, D., Jaroń, T., Kurzydłowski, D., Malinowski, P., Koźminski, W., Szydłowska, J., Leszczyński, P., Grochala, W. KAgF3, K2AgF4 and K3Ag2F7: Important steps towards a layered antiferromagnetic fluoroargentate(II), 2009, CrystEngComm, 11,8, 1702-1710.
 14. Sieklucka, B., Podgajny, R., Pinkowicz, D., Nowicka, B., Korzeniak, T., Bałanda, M., Wasiutyński, T., Pełka, R., Makarewicz, M., Czapla, M., Rams, M., Gaweł, B., Łasocha, W.,Towards high TC octacyanometalate-based networks,2009, CrystEngComm, 11,10, 2032-2039.
 15. W. Łasocha, Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego, Złota Księga Wydziału Chemii UJ, T. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-2526-0, Wydanie I, Kraków 2008, autorstwo rozdziału str. 480-481
 16. Szklarzewicz J, Matoga D, Klys A, Lasocha W, Ligand-field photolysis of [Mo(CN)8]4- in aqueous hydrazine: Trapped Mo(II)intermediate and catalytic disproportionation of hydrazine by cyano-ligated Mo(III,IV) complexes. INORG CHEM 47 (12): 5464-5472 JUN 16 2008
 17. A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha., Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego., Nauka i Zabytki – Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii., ISBN 978-83-60099-08-7, 2008
 18. Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Maria Bałanda, Magdalena Makarewicz, Bartłomiej Gaweł, Wiesław Łasocha, and Barbara Sieklucka Magnetic Spongelike Behavior of 3D Ferrimagnetic {[MnII(imH)]2[NbIV(CN)8]}n with TC = 62 K, Inorg. Chem., 2008, 47, 9745
 19. Waldemar Tejchman, Krzysztof Zborowski, Leonard M. Proniewicz, Wieslaw Lasocha., Selenomaltol – New Ligand for Coordination Chemistry. Synthesis, Spectroscopy and Theoretical Calculations, HETEROCYCLES, 75 (8): 1931-1942 AUG 1 2008
 20. Bialas A, Osuch W, Lasocha W, Najbar M, The influence of the Cr-Al foil texture on morphology of adhesive Al2O3 layers in monolithic environmental catalysts, CATAL TODAY 137 (2-4): 489-492 SEP 30 2008
 21. M. Grzywa, W. Nitek.. W. Łasocha., Synthesis, Characterization and Crystal Structure of three dinuclear diperoxo complexes of Mo(VI); K2{O[MoO(O2)2H2O]2}2H2O, (C6H8N+, NH4+){O[MoO(O2)2H2O]2} and (C6H8N+,Na+){O[MoO(O2)2H2O]2)., Journal of Molecular Structure, 888, 2008, 318-326
 22. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Nowoczesne techniki rentgenowskie w badaniach zabytkowych obiektow cz. I., Lab, 1, 2008
 23. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Nowoczesne techniki rentgenowskie w badaniach zabytkowych obiektow cz. II., Lab, 2, 2008
 24. Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha, Anna Jasińska, Cold light in the painting Group portrait in the Chemist’s House. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, 6-9 September, 2006). http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_30/R-Varia_III_Rafalska_Lasocha_Jasinska.pdf
 25. W. Łasocha, A. Rafalska-Łasocha, M. Grzywa, B. Gawel .,New Achievements in X-ray Techniques in the Investigations of Catalysts., Catalysis Today 137 (2-4): 504-509 (SEP.30) 2008
 26. R.Podgajny, N.P.Chmel, B.Gaweł, M.Bałanda, W.Nitek, A.Budziak, W.Łasocha, T.Wasiutyński, and B.Sieklucka, Non-innocent polyamine dienH33+ and tetrenH55+ cations as building blocks in 3d metals-octacyanometallates based coordination networks, in Supramolecular Chemistry and Advanced Materials(W.Macyk, K.Szacilowski, eds.), Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków 2007, ISBN 978-83-924498-1-2. pp.116-119.
 27. Gorska N, Hetmanczyk L, Lasocha W, Mikuli E, Low temperature crystal structure of [Cr(NH3)6](BF4)3., J ALLOY COMPD 442 (1-2): 80-82 SEP 13 2007
 28. Podgajny R, Chmel NP, Balanda M, Tracz P, Gawel B, Zajac D, Sikora M, Kapusta C, Lasocha W, Wasiutynski T, Sieklucka B., Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged Cu-2+x(II){Cu-4(II)[W-V(CN)(8)](4-2x)[W-IV(CN)(8)](2x)}center dot yH(2)O networks J MATER CHEM 17 (31): 3308-3314 2007
 29. Zaremba K, Lasocha W, Adamski A, Stanek J, Pattek-Janczyk A Crystal structure and magnetic properties of tris(2-hydroxymethyl-4-oxo-4H-pyran5-olato-kappa O-2(5),O-4) iron(III) J COORD CHEM 60 (14): 1537-1546 2007
 30. Wlodarczyk-Gajda B, Rafalska-Lasocha A, Lasocha W Synthesis and crystal-structure determination of fibrillar methylammonium trimolybdate hydrate POWDER DIFFR 22 (3): 241-245 SEP 2007
 31. M. Grzywa, W. Nitek, W. Łasocha, Synthesis, Characterization and Crystal Structures of Lithium Tetraperoxomolybdate(VI) Tetrahydrate Li2[Mo(O2)4] 4H2O and Lithium Tetraperoxotungstate(VI) Tetrahydrate Li2[W(O2)4] 4H2O. J. Mol. Struct., 828 (2007) 111–115
 32. M. Grzywa, W. Łasocha, Crystal Structure of potassium and ammonium tetraperoxovanadates (V). Z.Krist. (2007) 222, 95-98
 33. . B. Gaweł, W. Łasocha, M. Zięba, New inorganic-organic composite ZNSe(MXDA)0.5., Journal of Alloys and Compounds, J ALLOY COMPD 442 (1-2): 77-79 SEP 13 2007
 34. M. Grzywa, W. Łasocha, W. Surga., Synthesis, Characterization and Crystal Structure of the Zinc Dimolybdate Pentahydrate ZnMo2O75H2O., J SOLID STATE CHEM 180 (5): 1590-1594 MAY 2007
 35. B. Gaweł, W. Łasocha, Powder Diffraction Studies of Organoammonium Polymolybdates., Z. Kristall. Supll. 26 (2007) 611-616.
Wybrane prezentacje na konferencjach
 1. W. Łasocha, J. Jansen, R. Peschar, H. Schenk H, ‘Crystal Structures from Powder Data by Direct Methods’, IUCr Congress and General Assembly, Seatle 1996 Acta Cryst A (1996) MS.02.03.04, Wykład w sekcji ‘Direct methods of phase determination’ na zaproszenie organizatorów.
 2. W. Łasocha, Ab initio Structure Solution from Powder Diffraction Data, Philips Customers' Days. Kraków 1997, wykład na zaproszenie
 3. Łasocha, W., Opozda, E., Schenk, H., First application of intensity separating device based on texture to determination of unknown structures. Crystal structure of organometalic complex compound. 1998; ECM-18, Praga 1998. Poster C-4 P2. Str. 331
 4. Łasocha, W., Rafalska-Łasocha, A., Michalec, M., S. Boryczka, S., Schenk, H., Crystal structure from X-ray powder data. XVIIIth IUCr Congress & General Assembly, Glasgow, Scotland, 1999, poster, P11.DD.005

Wybrane Postery

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-11-05 09:56:45
   

strona główna Wydziału Chemii