powrót

Zespół Chemicznych Technologii ¦rodowiskowych

 

 

Członkowie zespołu

 
dr hab. Agnieszka Węgrzyn
 
dr inż. Małgorzata Rutkowska
 
mgr Aleksandra Jankowska
 
mgr Andrzej Kowalczyk
 
mgr Zofia Piwowarska
 
mgr Aneta ¦więs

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badań

 • Synteza i funkcjonalizacja wysokopowierzchniowych materiałów tlenkowych o programowanej strukturze porowatej (np. PILCs, PCHs, MCM-41, MCM-48, SBA-15, MCF, MSU) dla zastosowań w procesach katalitycznych i adsorpcyjnych

 •  Badania procesów usuwania zanieczyszczeń z gazów spalinowych i poprocesowych - NOx (proces DeNOx, katalityczny rozkład N2O), lotne zwi±zki organiczne (katalityczne dopalanie LZO), amoniak (selektywne katalityczne utlenianie NH3) i sadza (katalityczne dopalanie sadzy)

 • Katalityczne i adsorpcyjne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ¶cieków


Projekty badawcze

 1. Opracowanie innowacyjnych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej na osnowie flogopitowych i wermikulitowych minerałów warstwowych dla procesów konwersji tlenków azotu do diazotu.
  Zadanie badawcze w ramach projektu zamawianego finansowanego w latach
  2005-2008 ze ¶rodków KBN (PBZ-KBN-116/T09/2004)

 2. Wysokopowierzchniowe materiały tlenkowe o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych.
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N507 150 32/4091)

 3. Zastosowanie równowagowej termodesorpcji n-alkanów jako metody badania materiałów mikro- i mezoporowatych.
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N N507 108 32/3175)

 4. Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych zwi±zków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO).
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2009-2012 ze ¶rodków KBN (
  N209 099337)

 5. Nanokompozytowe materiały o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych.
  Projekt badawczy własny finansowany w latach 2010-2013 ze ¶rodków MNiSzW (N N507 426939)


Wybrane publikacje

 1. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, R.Dziembaj, P.Cool, E.F.Vansant, Catalytic Performance of the Various Mesoporous Silicas Modified with Copper or Iron Oxides Introduced by the MDD and Impregnation Methods in the Selective Reduction of NO by Ammonia, Applied Catalysis B: Environmental 62 (2006) 369-380

 2. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, R.Dziembaj, P.Cool, E.F.Vansant; Selective Catalytic Reduction of NO with Ammonia over Porous Clay Heterostructures Modified with Copper and Iron Species; Catalysis Today 114 (2006) 319-32

 3. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, P.Cool, R.Dziembaj, E.F. Vansant,; Characterization of Vanadium and Titanium Oxide Deposited on Thermally Stable Mesoporous Titania; Journal of Physical Chemistry B110 (2006) 948-955

 4. L.Chmielarz, P.Ku¶trowski, M.Drozdek, R.Dziembaj, P.Cool, E.F.Vansant; Selective Catalytic Oxidation of Ammonia into Nitrogen over PCH Modified with Copper and Iron Species; Catalysis Today 119 (2007) 181-186

 5. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, M.Michalik, B.Dudek, Z.Piwowarska, R.Dziembaj; Vermiculites Intercalated with Al2O3 Pillars and Modified with Transition Metals as Catalysts of DeNOx Process; Catalysis Today 137 (2008) 242-246

 6. L. Chmielarz, B. Gil, P.Ku¶trowski, Z.Piwowarska, B.Dudek, M.Michalik; Montmorillonite-Based Porous Clay Heterostructures (PCHs) Intercalated with Silica-Titania Pillars-Synthesis and Characterization; Journal of Solid State Chemistry 182 (2009) 1094-1104

 7. L.Chmielarz,P.Ku¶trowski, Z.Piwowarska, B.Dudek, B. Gil, M.Michalik; Montmorillonite, Vermiculite and Saponite Based Porous Clay Heterostructures Modified with Transition Metals as Catalysts for the DeNOx Process; Applied Catalysis B: Environmental 88 (2009) 331-340

 8. L. Chmielarz, Z.Piwowarska, P.Ku¶trowski, B.Gil, A.Adamski, B.Dudek, M.Michalik; Porous Clay Heterostructures (PCHs) Intercalated with Silica-Titania Pillars and Modified with Transition Metals as Catalysts for the DeNOx Process; Applied Catalysis B: Environmental 91 (2009) 49-459

 9. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, Z.Piwowarska, M.Michalik, B.Dudek, R.Dziembaj, Natural Micas Intercalated with Al2O3 and Modified with Transition Metals as Catalysts of the Selective Oxidation of Ammonia to Nitrogen, Topics in Catalysis, 52 (2009) 1014-1022

 10. L. Chmielarz, P.Ku¶trowski, R.Dziembaj, P.Cool, E.F.Vansant, SBA-15 Mesoporous Silica Modified with Metal Oxides by MDD Method in the Role of DeNOx Catalysts, Microporous and Mesoporous Materials 127 (2010) 133-141

 11. A. Węgrzyn, A. Rafalska-Łasocha, D. Majda, R. Dziembaj, H. Papp; The Influence of Mixed Anionic Composition of Mg-Al Hydrotalcites on the Thermal Decomposition Mechanism Based on in situ Study; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 99 (2010) 443-457

 12. R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M. Drozdek, M.M. Zaitz, B. Dudek, A. Rafalska-Łasocha, Z. Piwowarska; Nanostructured Cu-Doped Ceria Obtained by Reverse Microemulsion Method as Catalysts for Incineration of Selected VOCs; Catalysis Letters 135 (2010) 68-75

 13. L. Chmielarz, A. Kowalczyk, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, A. Matusiewicz; Acid-activated Vermiculites and Phlogopites as Catalysts for DeNOx Process; Applied Clay Science 49(3) (2010) 156-162

 14. L. Chmielarz, A. Węgrzyn, A. Kowalczyk, S. Witkowski, R. I. Walton and A. Matusiewicz; Studies of Zn-Al-Ce Mixed Oxides as Catalysts for Diesel Soot Combustion; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. LXV, 5 (2010) 45-54

 15. L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Ku¶trowski, A. Węgrzyn, B. Gil, A. Kowalczyk, B. Dudek, R. Dziembaj, M. Michalik; Comparison Study of Titania Pillared Interlayered Clays and Porous Clay Heterostructures Modified with Copper and Iron as Catalysts of the DeNOx Process; Applied Clay Science 53 (2011) 164-173

 16. R. Dziembaj, M. Molenda, L. Chmielarz, M.M. Zaitz, Z. Piwowarska, A. Rafalska-Łasocha; Optimization of Cu Doped Ceria Nanoparticles as Catalysts for Low-Temperature Methanol and Ethylene Total Oxidation, Catalysis Today 169 (2011) 112-117

 17. L. Chmielarz, M. Rutkowska, P. Ku¶trowski, M. Drozdek, Z. Piwowarska, B. Dudek, R. Dziembaj, M. Michalik; An Influence of Thermal Treatment Conditions of Hydrotalcite-like Materials on their Catalytic Activity in the Process of N2O Decomposition; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 105(1) (2011) 161-170


Współpraca zagraniczna

prof. Pegie Cool, University of Antwerp (Belgia)

prof. Konrad Szafnicki, Ecole des Mines de Saint-Etienne (Francja)

doc. Lucie Obalova, Technical University of Ostrava (Czechy)

doc. Frantisek Kovanda, Institute of Chemical Technology, Praga (Czechy)

doc. Sierhey Pyshev, Technical University of Lviv, Lwów (Ukraina)


 

Ostatnia modyfikacja danych: Zofia Piwowarska, 2015-11-20 17:29:24
   

strona główna Wydziału Chemii