powrót

Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej

 

 

Członkowie zespołu

 
prof. dr hab. Leonard Proniewicz     - www
 
dr inż. Julia Sacharz
 
mgr Anna Kołodziej
 
mgr Martyna Kraińska
 
mgr Paulina Moskal
 
mgr inż. Magdalena Pietruszewska

Podstawowe informacje

 

 [ Tematy badawcze ] [ Projekty badawcze ] [ Nagrody ] [ Publikacje ] [ Konferencje ] [ Proponowane prace magisterskie ] [ Prace licencjackie ] [ Prace magisterskie ] [ Prace doktorskie ] [ Prace habilitacyjne ]

Proponowany temat pracy doktorskiej
  Badania mechanizmów neuroprotekcji neuropeptydu Y, somatostatyny oraz ich modyfikowanych analogów metodami histologicznymi, histochemicznymi i spektroskopowymi
Główne kierunki badań

Nasze badania dotyczą identyfikacji struktury molekularnej biologicznie aktywnych związków, ich pochodnych oraz związków koordynacyjnych z jonami metali. Wykorzystujemy głównie metody spektroskopii absorpcji w zakresie podczerwieni (IR) oraz efektu rozpraszania Ramana (RS). Dodatkowo stosujemy takie metody badawcze jak: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), czy też spektroskopia Mössbauera. Ponadto w interpretacji wyników eksperymentalnych (widma oscylacyjne, widma NMR) posługujemy się metodami kwantowo-chemicznymi.


Tematy badawcze

 • Badanie struktur molekularnych wybranych związków fosfonowych i ich soli z jonami metali, o potencjalnym znaczeniu w terapii osteoporozy.
 • Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II).
 • Analiza strukturalna kompleksów 21-oksaporfiryny z jonami metali Fe(II), Fe(III), Fe(IV), Co(II) i Cu(II) w oparciu o metody spektroskopowe.
 • Badania mechanizmów adsorpcji hormonów, neuroprzekaźników i neuropeptydów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 • Badania mechanizmów adsorpcji zmodyfikowanych aminokwasów, dipeptydów oraz ich fosfono i fosfino analogów na powierzchni styku roztwór/metal przy wykorzystaniu techniki SERS.
 • Badania biologicznie aktywnych hydroksypyronów, ich pochodnych oraz kompleksów z jonami metali.
 • Badania struktur molekularnych kwasów hydroksamowych i ich związków koordynacyjnych z jonami metali grup przejściowych metodami spektroskopowymi.
 • Struktury molekularne hemoproteidów.
 • Procesy dyssypacyjne na przykładzie reakcji oscylujących.
 • Badania struktur molekularnych wybranych hydroksypirydynonów z jonami żelaza(II) i (III).
 • Badanie zmian zachodzących w strukturze papieru na skutek utleniania oraz hydrolizy celulozy przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej.


Uchwałą Rady Wydziału Chemii w dniu 3 grudnia 2009 r. z Zespołu Spektroskopii Oscylacyjnej wyłonił się Zespół Obrazowania Ramanowskiego.
Początek strony

Aktualnie prowadzone projekty badawcze

  numer projektu
  rodzaj udziału w projekcie
  tytuł projektu okres realizacji [r.] kwota finansowania [zł.]
  mgr N. Piergies dofinansowanie stażu zagranicznego w City College w Nowym Jorku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (SET), projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 10 000
  mgr D. Skołuba dofinansowanie stażu zagranicznego na Uniwersytecie Nauki i Technologii Kwansei Gaukin w Japonii z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" (SET), projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 9 000
  2/05/N/ST4/00175
  grant promotorski
  mgr D. Skołuba
  dr hab. E. Proniewicz
  Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych 2012-2014 97 600
  dotacja statutowa MNiSZW
  prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz
  mgr Dominika Skołuba
  mgr Ewa Pięta
  Badanie struktury związków biologicznie aktywnych na powierzchniach styku ciało stałe/ roztwór 2012 9 946
  2011/03/N/ST4/00777
  grant promotorski
  mgr Natalia Piergies
  dr hab. E. Proniewicz
  Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosfonowych na różnorodnych powierzchniach metalicznych 2012 - 2015 170 540
  N N209 755440
  prof. dr hab. L. M. Proniewicz
  kierownik projektu
  dr hab. A. Wesełucha-Birczyńska
  wykonawca
  Procesy selektywnego utleniania wybranych związków alkiloaromatycznych o podstawowym znaczeniu w chemii w obecności katalizatora N-hydroksyftalimidowego immobilizowanego na nowych nośnikach polimerowych 2011 - 2014 597 200
  N N204 354840
  dr hab. E. Proniewicz
  kierownik projektu
  dr K. Zborowski
  wykonawca
  Synteza i spektroskopowa charakterystyka oraz badania aktywności biologicznej enzymatycznych katalizatorów immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych 2011 - 2014 394 080
  N N204 370340
  dr hab. E. Proniewicz
  wykonawca
  Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodami spektroskopowymi (RS, IR, PIXE, RBS i NRA) 2011 - 2014 387 600
  228398, Capacities Area-Research Infrastructures
  dr K. Zborowski
  kierownik projektu
  Theoretical study on complexes of selected titanium (IV) compounds and some inorganic crystals with methane 06-12 2011
  N N204 544339
  dr hab. E. Proniewicz
  kierownik projektu
  Badanie metodami spektroskopowymi oddziaływań wybranych aminokwasów i peptydów oraz białek z powłokami bioaktywnymi formowanymi metodami jonowymi oraz laserowymi 2010 - 2013 396 250
  N N204 544839
  dr K. Zborowski
  kierownik projektu
  Teoretyczne badania zjawiska chelatoaromatyczności 2010 - 2013 178 950
  N N204 427639
  prof. dr hab. L. M. Proniewicz
  wykonawca
  Badania nowych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego substancji przeciwdrobnoustrojowych oraz przeciwutleniających pochodzenia naturalnego. Zależność między strukturą molekularną a właściwościami biologicznymi 2010 - 2013 396 000
  N N209 088638
  dr hab. E. Proniewicz
  wykonawca
  Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności 2010 - 2013 358 875
  POKL 04.01.01-00-355/09-00
  dr hab. A. Wesełucha-Birczyńska
  wykonawca
  Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING 2009 - 2013 7 737 140
  N N204 159136
  dr hab. E. Proniewicz
  kierownik projektu
  Badania struktur molekularnych neurotensyny i jej zmodyfikowanych analogów o potencjalnym znaczeniu w terapiach nowotworowych zaadsorbowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych przy wykorzystaniu powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana 2009 - 2012 312 000
  POIG.01.01.02-12-112/09
  dr hab. A. Wesełucha-Birczyńska
  wykonawca
  Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów 2009 - 2011 4 611 885
  N N507 370735
  dr hab. A. Wesełucha-Birczyńska
  wykonawca
  Badanie nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacyjnej 2008 - 2011 300 000
  N N204 341437
  prof.dr hab. L.M. Proniewicz
  kierownik projektu
  Monoterpeny: od struktury molekularnej do dystrybucji w tkance roślinnej 2008 - 2010 54 125
  N N405 102334
  prof.dr hab. L.M. Proniewicz
  kierownik projektu
  Spektroskopowe i kwantowo-chemiczne badania fosfomycyny i jej pochodnych 2008 - 2009 102 000
  WRBW UJ
  dr K. Zborowski
  Badania oddziaływań metanu z metalokompleksami wybranych eterów koronowych 2010 4 003
  WRBW UJ
  dr hab. A. Wesełucha-Birczyńska
  Badanie struktury materiałów węglowych oraz ich oddziaływań z matrycą metodą spektroskopii ramanowskiej 2010 4 004
  228398
  Capacities Area-Research Infrastructures
  dr K. Zborowski
  Theoretical study on methane interaction with metal complexes of selected crown ethers 2010
  WRBW UJ
  dr K. Zborowski
  Nowe ligandy dla kompleksów chelatoaromatycznych 2009
  Początek strony

  Nagrody

  • 2005 r. - Zespołowa Nagroda Rektora UJ (I stopnia), za osiągnięcia naukowe w 2004 r.
  • 2006 r. - Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji i Sportu (I stopnia), za osiągnięcia naukowe w 2005 r.
  • 2008 r. - Specjalna Zespołowa Nagroda Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe w 2007 r.
  • 2009 r. - Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (I stopnia), za osiągnięcia naukowe w 2008 r.
  • 2010 r. - Zespołowa Nagroda Rektora UJ (II stopnia), za osiągnięcia naukowe w 2009 r.
  Początek strony

  Publikacje i prace oryginalne z 2009 r.

  1. K. Bolechała, K. Zborowski, G. Żuchowski, L. M. Proniewicz - Influence of substitution of oxygen by sulfur on maltol properties, J. Phys. Org. Chem., 22,994-1002 (2009)
  2. K. Zborowski, L. M. Proniewicz - HOMA model extension for the compounds containing the carbon-selenium bond, Pol. J. Chem., 83, 477-484 (2009)
  3. E. Podstawka, L. M. Proniewicz - The orientation of BN-related peptides adsorbed at a SERS-active silver nanoparticles: Comparison with a silver electrode surface, J. Phys. Chem. B, 113, 4978-4985 (2009)
  4. G. Balakrishnan, X. Zhao, E. Podstawka, L. M. Proniewicz J. R. Kincaid, T. G. Spiro - Subunit-Selective Interrogation of CO Recombination in Carbonmonoxy Hemoglobin by Isotope-Edited Timeresolved Resonance Raman Spectroscopy, Biochemistry, 48, 3120-3126 (2009)
  5. K. Małek, E. Podstawka, J. Milecki, G. Schroeder, L. M. Proniewicz - Analysis of the structural features of the novel adenosine modification by means of IR, Raman, and SERS spectroscopies and DFT calculations, Biophys. Chem., 142, 17-26 (2009)
  6. K. Helios, R. Wysokiński, W. Zierkiewicz, L. M. Proniewicz, D. Michalska - Unusual Noncovalent Interaction Between the Chelated Cu(II) Ion and the Bond in the Vitamin B13 Complex, cis-Diammine(orotato)copper(II): Theoretical and Vibrational Spectroscopy Studies, J. Phys. Chem. B, 113, 8158-8169 (2009)
  7. O. Picazo, I. Alkorta, J. Elguero, M. R. Sundberg, J. Valo, K. K. Zborowski - Chiral distinction in square planar Pt and Pd complexes of 2,2’-bipyridine derivatives, Struct. Chem., 20, 557-563 (2009)
  8. E. Podstawka, A. Kudelski, T. K. Olszewski, B. Boduszek - Surface-enhanced Raman scattering studies on the interaction of phosphonate derivatives of imidazole, thiazole, and pyridine with a silver electrode in aqueous solution, J. Phys. Chem. B, 113, 10035-10042 (2009)
  9. E. Podstawka, T. K. Olszewski, B. Boduszek, L. M. Proniewicz - Adsorbed States of Phosphonate Derivatives of N-Heterocyclic Aromatic Compounds, Imidazole, Thiazole, and Pyridine on Colloidal Silver: Comparison with a Silver Electrode, J. Phys. Chem. B, 113, 12013-12018 (2009)
  10. A. Baran, B. Wrzosek, J. Bukowska, L.M. Proniewicz, M. Barańska, Analysis of alizarin by Surface Enhanced and FT-Raman spectroscopy, J. Raman Spectr., 40, 436-441 (2009)
  11. E. Podstawka, G. Niaura - Potential-dependent characterization of bombesin adsorbed states on roughened Ag, Au, and Cu electrode surfaces at physiological pH, J. Phys. Chem. B, 113, 10974-10983 (2009)
  12. E. Podstawka, M. Drąg, J. Oleksyszyn - Raman and surface-enhanced Raman studies of α-aminophosphinic inhibitors of metalloenzymes, J. Raman Spectrosc., 40, 1564-1572 (2009)
  13. E. Podstawka, A. Kudelski, M. Drąg, J. Oleksyszyn, L.M. Proniewicz - Adsorbed states of substituted α-aminophosphinic acids on silver electrode surface. Comparison with colloidal silver substrate, J. Raman Spectrosc., 40, 1578-1584 (2009)
  14. K. Chruszcz-Lipska, M. Barańska, L.M. Proniewicz - The sequence of deprotonation of pyridine-6-phospho-4-carboxylic acid, THEOCHEM, J. Mol. Struct., 905, 81-85 (2009)
  15. K. Małek, K. Zborowski - Badanie związków oksymowych metodą fourierowskiej spektroskopii rozpraszania Ramana oraz obliczeń kwantowomechanicznych w FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA: Ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Najbar, A. Turek), PWN, Warszawa 2009, str. 65-74
  16. E. Podstawka - Wpływ częstości promieniowania wzbudzającego i struktury wybranych metaloporfiryn na widmo rezonansowego efektu Ramana w FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA: Ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Najbar, A. Turek), PWN, Warszawa 2009, str. 75-88
  17. E. Podstawka - Zastosowanie spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana do badań związków zawierających fosfor zaadsorbowanych na powierzchni srebra w FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA: Ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Najbar, A. Turek), PWN, Warszawa 2009, str. 89-100
  18. K. M. Marzec, M. Murowana, K. Turnau, L.M. Proniewicz, M. Barańska - Analiza zarodników arbuskularnych grzybów mikoryzowych z rodzaju Glomus za pomocą spektroskopii Ramana w NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGII (red. H. Koroniak i J. Barciszewski), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009
  19. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, K. Drąbicki, A. Wesełucha-Birczyńska, L. M. Proniewicz, E. Mikuli - Vibrations and orientations of H2O molecules and NO3- anions in [Ca(H2O)4](NO3-)2 studied by incoherent inelastic neutron scattering, Raman light scattering and infrared absorption spectroscopy, J. Chem. Phys., 131, 094506 (1-9) (2009)
  20. I. Stawoska, A. Wesełucha-Birczyńska, M. E. Regonesi, M. Riva, P. Tortora, G. Stochel - Interaction of selected divalent metal ions with human ataxin-3 Q36, J. Biol. Inorg. Chem., 14 1175-1185 (2009)
  21. C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, E. Długoń, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Piccinini – Surface study of selected biomaterials using vibrational spectroscopy, Acta Phys. Pol. A, 115 (2) 533-536 (2009)
  22. M. Troc, A. Skoczowski, M. Barańska - Isothermal calorimetry and Raman spectrometery in investigation of allelopathy, J. Thermal Anal. Cal., 95, 727 (2009)
  23. A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, D. Coelho, M.L.S. Cristiano, R. Fausto - Conformational and structural analysis of 2-allyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide as probed by matrix-isolation spectroscopy and quantum chemical calculations, J. Mol. Struct., 919, 271 (2009)
  24. A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, R. Almeida, M.L.S. Cristiano, M.E.S. Eusebio, T.M.R. Maria, P. Mobili, R. Fausto - Thermally Induced Sigmatropic Isomerization of Pseudosaccharyl Allylic Ether, J. Phys. Chem. A, 113, 3517-3522 (2009)
  25. R. Almeida, A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, A. Ismael, M.L.S. Cristiano, R. Fausto - Matrix-isolation FTIR, theoretical structural analysis and reactivity of amino-saccharins: N-(1,1-dioxo-1,2-benzisothiazol-3-yl)-N-methyl amine and -N,N-dimethyl amine, J. Mol. Struct., 938, 2009, 198-206
  26. H. Schulz, M. Barańska - Fruits and Vegetables w INFRARED SPECTROSCOPY FOR FOOD QUALITY ANALYSIS AND CONTROL (red. D.-W. Sun), Elsevier, 2009, str. 321
  27. M. Barańska, H. Schulz - Determination of alkaloids through infrared and Raman spectroscopy w THE ALKALOIDS (red. G. Cordell), Elsevier, 2009, str. 217
  28. M. Barańska - Badania polimorfizmu leku i jego kompleksów z jonami metali metodą Fourierowskiej Spektroskopii Ramanowskiej (FT-RS) w FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA: Ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Najbar, A. Turek), PWN, Warszawa 2009, str. 328
  29. M. Barańska - Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przy pomocy mapowania ramanowskiego w FOTOCHEMIA I SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA: Ćwiczenia laboratoryjne (red. J. Najbar, A. Turek), PWN, Warszawa 2009, str. 322
  30. Baran, M. Barańska - Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej i IR oraz obliczeń teoretycznych do analizy in situ indygo, UMC Lublin, 2009, str. 294
  31. M. Roman, A. Kaczor, G. Schroeder, M. Barańska - Badania strukturalne i spektroskopowe pochodnej antrachinonu przy użyciu metod kwantowo-chemicznych, UMC Lublin, 2009, str. 298
  32. M. Barańska, K. Chruszcz-Lipska, K. Obal, B. Czarnik-Matusewicz - Analiza spektroskopowa 2D fosfomycyny, leku z grupy antybiotyków, UMC Lublin, 2009, str. 302
  33. K.K. Zborowski, M.R.Sundberg - Teoretical Study on Methane Interactions with Inorganic Species, w Science and Supercomputing in Europe. Research Highlights 2009. HPC-Europa 2. Pan – European Research Infrastructure on High Performance Computing for 21st Century Science, S. Monfardini (Ed.), CINECA Consorzio Interuniversitario 2009. Page 32. ISBN 978-88-86037-23-5.  Publikacje i prace oryginalne z 2010 r.

  1. E. Podstawka, G. Niaura, L.M. Proniewicz - Potential-dependent studies on the interaction between phenylalanine-substituted bombesin fragments and roughened Ag, Au, and Cu electrode surfaces, J. Phys. Chem. B., 114, 1010 (2010)
  2. E. Podstawka-Proniewicz, G. Niaura, L.M. Proniewicz - Neuromedin C; Potential-dependant SERS in the Far-Red Spectral Region at Silver, Gold, and Copper Surfaces, J. Phys. Chem. B, 114, 5117 (2010)
  3. M.R. Sundberg, R. Uggla, R Sillanpää, K.K. Zborowski, A.S. González, J.K.T. Matikainen, S.A.A. Kaltia, T. Hase - Adduct formed by chromium trioxide and zwitterionic quinolinic acid, Cent. Eur. J. Chem, 8(3), 486 (2010)
  4. K.K. Zborowski, I. Alkorta, J. Elguero - A theoretical study of the sulfenate-sulfoxide rearrangement. Effect of the hydrogen bond complexation, Int. J. Quantum Chem., 110, 2391 (2010)
  5. E. Podstawka-Proniewicz, M. Kosior, Y. Kim, K. Rolka, L.M. Proniewicz - Nociceptin and Its Natural and Specifically Modified Fragments. Structural Studies, Biopolymers, 93, 1039 (2010)
  6. K.M. Marzec, I. Reva, R. Fausto, K. Malek, L.M. Proniewicz - Conformational Space and Photochemistry of alpha-terpine, J. Phys. Chem. A., 114, 5526 (2010)
  7. K.M. Marzec, B. Gawel, W. Lasocha, L. M. Proniewicz, K. Malek - Interaction between rhodanine and silver species on a nanocolloidal surface and in the solid state, J. Raman. Spectrosc., 41, 543 (2010)
  8. T. Łojewski, P. Miskowiec, M. Missori, A. Lubańskac, L.M. Proniewicz, J. Łojewska - FT-IR and UV/vis as methods for evaluation of oxidative degradation of model paper: DFT approach for carbonyl vibrations, Carbohydrate Polymers 82, 370 (2010)
  9. Y.Y. Kalishyn, M. Rachwalska, P.E. Strizhak - Stirring Effect on the Belousov-Zhabotinsky Oscillating Chemical Reactions in a Batch. Experimental and Modelling, Z. Naturforsch. A 65, 132 (2010)
  10. A. Wesełucha-Birczyńska, B. J. Oleksyn, J. Wątroba - Channel-Like Crystal Structure of Cinchoninium L-O-Phosphoserine Salt Dihydrate, Chirality, 22, 557 (2010)
  11. C. Paluszkiewicz, A. Weselucha-Birczynska, E. Stodolak - Structural Characterization of Chitosan-Clay Nanocomposite, XXIIICORS Book Series: AIP Conference Proceedings ed . Champion PM, Ziegl LD, IDS Number: BQK65, 1267, 774 (2010)
  12. C. Paluszkiewicz, E. Stodolak, M. Błażewicz, A. Weselucha-Birczynska - Investigation on Polymer-based Nanocomposite Materials by Vibrational Spectroscopy, w MODERN POLYMERIC MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, Vol 4, Issue 2, ed.K. Pielichowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, Kraków 2010, ISBN 978-83-930641-1-3
  13. K.K. Zborowski, M.R. Sundberg - „Theoretical Study on Methane Interaction with Metal Complexes of Selected Crown Ethers”, w "HPC-Europa2. Science and Supercomputing in Europe Research Highlights 2010", S. Monfardini, CINECA Consorzio Interuniversitario, Bologna, Italy, 61-61 (2010)  Publikacje i prace oryginalne z 2011 r.

  1. K. Chruszcz-Lipska, K.K. Zborowski, E. Podstawka-Proniewicz, S. Liu, Y. Xu, L.M. Proniewicz - Phosphonic Drugs: Experimental and Theoretical Spectroscopic Studies of Fosfomycin,, J. Mol. Struct., 986, 49-56 (2011)
  2. E. Podstawka-Proniewicz, M. Andrzejak, P. Kafarski, Y. Kim, L.M. Proniewicz - Vibrational Characterization of L-Valine Phosphonate Dipeptides: FT-IR, FT-RS, and SERS Spectroscopy Studies and DFT Calculations, J. Raman Spectrosc., 42, 958-979 (2011)
  3. E. Podstawka-Proniewicz, A. Kudelski, Y. Kim, L.M. Proniewicz - Structure and Binding of Specifically Mutated Neurotensin Fragments on a Silver Substrate: Vibrational Studies, J. Phys. Chem. B, 115, 7079-7108 (2011)
  4. E. Podstawka-Proniewicz, A. Kudelski, Y. Kim, L.M. Proniewicz - Structure of Monolayers Formed from Neurotensin and its Single-Site Mutants: Vibrational Spectroscopic Studies, J. Phys. Chem. B, 115, 6709-6721 (2011)
  5. E. Podstawka-Proniewicz, Y. Kim, Y. Ozaki, L.M. Proniewicz - Surface-enhanced Raman Scattering Studies on Bombesin, its Selected Fragments and Related Peptides Adsorbed at the Silver Colloidal Surface, Appl. Surf. Sci., 257, 8246-8252 (2011)
  6. K .K. Zborowski, M. Sola, J. Poater, L. M. Proniewicz - Theoretical studies on aromaticity of selected hydroxypyrones. Part 3. Chelatoaromaticity phenomenon in metalcomplexes of hydroxypyrones, J. Phys. Org. Chem., 24, 499-506 (2011)
  7. A. Wesełucha-Birczyńska, L. Natkaniec-Nowak - A Raman microspectroscopic study of organic inclusions in "watermelon" tourmaline from the Paprok mine (Nuristan, Afghanistan), Vib. Spectrosc. 57, 248–253 (2011)
  8. M. Rachwalska, I. Natkaniec, K. Holderna-Natkaniec, Z.H. Urbanek, K.K. Zborowski - Inelastic Neutron Scattering (INS) Study of Low Frequency Vibrations and Hydrogen Bonding of (E)-2-Hydroxyimino-2-Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 225, 183-216 (2011)
  9. A. Wesełucha-Birczyńska, M.Słowakiewicz, L.Natkaniec-Nowak, L.M. Proniewicz - Raman microspectroscopy of organic inclusions in spodumenes from Nilaw (Nuristan, Afghanistan), Spectrochim. Acta A, 79, 789-796 (2011)
  10. J. Trąbska, A. Wesełucha-Birczyńska, J. Zięba-Palus, M. Thagård Runge - Black painted pottery, Kildehuse II, Odense County, Denmark, Spectrochim. Acta A, 79, 824-830 (2011)
  11. J. Zieba-Palus, A. Michalska, A. Weselucha-Birczynska - Characterisation of paint samples by infrared and Raman spectroscopy for criminalistic purposes, J. Mol. Struct., 993, 134-141 (2011)
  12. I. Ignatjev, E. Podstawka-Proniewicz, G. Niaura, J. Lombardi, L.M. Proniewicz - Potential Induced Changes in Neuromedin B Adsorption on Ag, Au, and Cu Electrodes Monitored by SERS, J. Phys. Chem. B, 115, 10525-10536 (2011)
  13. K. Marzec, B. Gaweł, K.K. Zborowski, W. Łasocha, L.M. Proniewicz, K. Małek - Insight into coordination of dilead unit by molecules of 4-thiazolidinone-2-thione. Structural and computational studies., Inorg. Chim. Acta, 376, 581-589 (2011)
  14. E. Podstawka-Proniewicz, N. Piergies, D. Skoluba, P. Kafarski, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Vibrational Characterization of L-Leucine Phosphonate Analogues: FT-IR,FT-Raman, and SERS Spectroscopy Studies and DFT Calculations, J. Phys. Chem. A., 115, 11067-11078 (2011)
  15. M.R. Sundberg, K.K. Zborowski, I. Alkorta - Multiple 3c-2e bonding of methane with metal cations, Chem. Phys. Lett., 515, 210-213 (2011)
  16. K.K. Zborowski - Maria Skłodowska-Curie – a Brilliant Child and Talented Teacher, Arbor, 187, 11-17 (2011)
  17. N. Piergies, E. Proniewicz - Vibrational analysis of phosphono analogues of amino acids, Na pograniczu chemii i biologii (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), UAM Press, Poznań 2011
  18. D. Skołuba, E. Proniewicz, A. Prahl - Preliminary Raman and SERS data of Bradykinin analogues, Na pograniczu chemii i biologii (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), UAM Press, Poznań 2011
  19. K.K. Zborowski, L.M. Proniewicz - The importance of aromatic effects for metal complexes stabilization. New trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Chemistry , M. Melnik, P Segl’a, M. Tatarko (Eds.), Press of Slovak University of Technology, Bratislava, 601-612 (2011)
  20. M.R. Sundberg, K.K. Zborowski, I Alkorta, J, Valo, R. Uggla - Alkanes as ligands – computational approach, New trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Chemistry , edytorzy M. Melnik, P Segl’a, M. Tatarko, Press of Slovak University of Technology, Bratislava, 545-554 (2011)
  21. K.K. Zborowski - Chelatoaromatyczność – nowe ważne zjawisko w chemii związków kompleksowych, portal “Siła Wiedzy (2011), http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-cise/838-chelatoaromatyczno-nowe-wane-zjawisko-w-chemii-zwizkow-kompleksowych-dr-krzysztof-kazimierz-zborowski
  22. K.K. Zborowski, Markku R. Sundberg - Nowa chemia metanu – związki metanu z jonami metali i ich metalokompleksami, portal “Siła Wiedzy” (2011), http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-cise/1143-nowa-chemia-metanu-zwizki-metanu-z-jonami-metali-i-ich-metalokompleksami-krzysztof-k-zborowski-markku-r-sundberg
  23. K.K. Zborowski - Teoretyczne przewidywanie składu mieszaniny tautomerycznej i wyjaśnienie różnic w stabilności tautomerów w oparciu o metodę Atomy w Cząsteczkach, portal “Siła Wiedzy” (2011), http://www.sila-wiedzy.pl/index.php/sia-wiedzy/nauki-cise/1231-teoretyczne-przewidywanie-skadu-mieszaniny-tautomerycznej-i-wyjanienie-ronic-w-stabilnoci-tautomerow-w-oparciu-o-metod-atomy-w-czsteczkach-dr-krzysztof-k-zborowski.  Publikacje i prace oryginalne z 2012 r.

  1. E. Podstawka-Proniewicz, D. Sobolewski, A. Prahl, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Structure and conformation of Arg8 Vasopressin Modified Analogs, J. Raman Spectrosc., 43, 51-60 (2012)
  2. E. Podstawka-Proniewicz, I. Ignatjev, G. Niaura, L. M. Proniewicz - Phe-MetNH2 Terminal Bombesin Subfamily Peptides: Potential Induced Changes in Adsorption on Ag, Au, and Cu Electrodes Monitored by SERS, J. Phys. Chem. C, 116, 4189-4200 (2012)
  3. K. K. Zborowski, I. Alkorta, J. Elguero, L. M. Proniewicz - Calculation of the HOMA model parameters for the carbon-boron bond, Struct. Chem., 23, 595-600 (2012)
  4. K. K. Zborowski, R. Gryboś, A. Wesełucha-Birczyńska, Y. Kim, L.M. Proniewicz - Quantum mechanical study on tautomerism and molecular spectra of 2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Mol. Phys., 110, 343-351 (2012)
  5. A. Wesełucha-Birczyńska, K. Babeł, K. Jurewicz - Carbonaceous materials for hydrogen storage investigated by 2D Raman correlation spectroscopy, Vib. Spectrosc., 60, 206–211 (2012)
  6. A. Wesełucha-Birczyńska, K. Stadnicka, S. Zelek - Blue halite color centre aggregates studied by micro Raman spectroscopy and X-ray diffraction, Vib. Spectrosc., 60, 124–128 (2012)
  7. A. Wesełucha-Birczyńska, M. Łabanowska, M. Kurdziel, M. Filek - Resonance Raman and EPR spectroscopy studies of untreated spring wheat leaves, Vib. Spectrosc., 60, 113–117 (2012)
  8. A. Wesełucha-Birczyńska, J. Trąbska, M. Oliva - Composition of a floor from an upper palaeolithic skeletal grave - a case from Dolni Vestonice Moravia, Czechia, Central Europe), Vib. Spectrosc., 60, 129–132 (2012).
  9. C. Paluszkiewicz, A. Wesełucha-Birczyńska, E. Stodolak, M. Hasik - 2D IR correlation analysis of chitosan-MMT nanocomposite system, Vib. Spectrosc., 60, 185–188 (2012)
  10. P. Pienpinijtham, E. Proniewicz, Y. Kim, Y. Ozaki, L. M. Proniewicz - Molecular Orientation of Neurotensin and Its Single-Site Mutants on Colloidal Silver Surface: SERS Studies, J. Phys. Chem. C, 116, 16561-16572 (2012)
  11. T. M. Stawski, S. A. Veldhuis, O. F. Göbel, E. Podstawka-Proniewicz, D. H. A. Blank, J. E. ten Elshof - Phase evolution of BaTiO3 nano-powders from alkoxide-hydroxide precipitation process under restricted hydrolysis conditions in benzyl alcohol, Ceram. Int., 38, 6911-6917 (2012)
  12. E. Podstawka-Proniewicz, A. Kudelski, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Adsorption of neurotensin-family peptides on SERS-active Ag substrates, J. Raman Spectrosc., 43, 1196-1203 (2012)
  13. K. K. Zborowski - An Atoms-In-Molecules Study on Selected Tautomeric Triads, Chem. Phys. Lett., 545, 144-147 (2012)
  14. N. Piergies, E. Proniewicz, A. Kudelski, A. Rydzewska, Y. Kim, M. Andrzejak, L. M. Proniewicz - FT-IR, FT-Raman, and SERS Spectroscopy Studies and DFT Calculations of a Novel Group of Boron Analogues of Aminophosphonic Acids, J. Phys. Chem. A, 116, 10004-10014 (2012)
  15. D. Skołuba, E. Proniewicz, G. Niaura - Adsorption process of bradykinin onto Ag electrode controlled by potential, Na Pograniczu chemii i Biologii, 29, 225-232 (2012)
  16. N. Piergies, P. Pienpinijtham, Y. Ozaki, E. Proniewicz - Investigation of adsorption mechanism of substituted phenylboronic acids by SERS, Na Pograniczu chemii i Biologii, 29, 335-342 (2012)
  17. E. Pięta, E. Proniewicz, J. Olszewska-Świetlik - Raman spectroscopy for the identification of pigments, dyes, and binding media from the Hans Memling Triptych "The Last Jugement"", Na Pograniczu chemii i Biologii, 29, 343-352 (2012)
  18. M. Kozicki, A. Wesełucha-Birczyńska, J. Czepiel - Raman spectroscopy of human RBC excited by various Raman lines, Na Pograniczu chemii i Biologii, 29, 299-306 (2012)
  19. J. Hetmańczyk, Ł. Hetmańczyk, A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, A. Wesełucha-Birczyńska -Raman light scattering, infrared absorption and DSC studies of the phase transition and vibrational and reorientational dynamics of H2O ligands and ClO4 – anions in [Ba(H2O)3] (ClO4)2, J. Raman Spectrosc., 43, 1118–1125 (2012)
  20. M. Rachwalska, I. Natkaniec, Z. H. Urbanek, D. Majda - astic Neutron Scattering (INS) Study of Low Frequency Vibrations of Acid K Salt of (E)-2-Hydroxyimino-2-Cyanoacetic Acid Ethyl Ester and its Phase Situation by DSC Method , Z. Phys. Chem., 226, 291-314 (2012)  Publikacje i prace oryginalne z 2013 r.

  1. I. Ignatjev, E. Proniewicz, L. M. Proniewicz, G.Niaura - Effect of Potential on Temperature-Dependent SERS Spectra of Neuromedin B on Cu Electrode, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 807 - 815 (2013)
  2. E. Proniewicz, N. Piergies, Y. Ozaki, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Investigation of adsorption mode of a novel group of N-benzylamino(boronphenyl)methylphosphonic acids using SERS, Spectrochim. Acta A, 103, 167-172 (2013)
  3. E. Proniewicz, P. Pienpinijtham, Y. Ozaki, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Influence of Backbone Length and Synthetic Mutations on Orientation of Neurotensin Fragments Adsorbed onto a Colloidal Silver Surface: SERS Studies, J. Raman Spectrosc., 44, 55-62 (2013)
  4. E. Proniewicz, D. Skołuba, A. Kudelski, D. Sobolewski, Y. Kim, A. Prahl, L. M. Proniewicz - B2 Bradykinin Receptor Antagonists: Adsorption Mechanism onto Electrochemically Roughened Ag Substrate, J. Raman Spectrosc., 44, 205-211 (2013)
  5. D. Sobolewski, E. Proniewicz, D. Skołuba, A. Prahl, Y. Ozaki, Y. Kim, and L. M. Proniewicz - Characterization of Adsorption Mode of New B2 Bradykinin Receptor Antagonists onto Colloidal Ag Substrate, J. Raman Spectrosc., 44, 212-218 (2013)
  6. K. K. Zborowski, M. Solá, J. Poater, L. M. Proniewicz - Aromatic properties of 8-hydroxyquinoline and its metal complexes, Cen. Eur. J. Chem., 11, 655-663 (2013)
  7. E. Proniewicz, Y. Ozaki, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Adsorption Mode of Neurotensin Family Peptides onto a Colloidal Silver Surface: SERS Studies, J. Raman Spectrosc., 44, 355-361 (2013)
  8. K. K. Zborowski, G. Jezierski, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Tautomerism of neutral alpha-tropolone and its charged forms, Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 227, 481-491 (2013)
  9. K. K. Zborowski, I Alkorta, J. Elguero, L. M. Proniewicz - HOMA Parameters for the Boron-Boron Bond. How the Introduction of a BB Bond Influences the Aromaticity of Selected Hydrocarbons, Struct. Chem., 24, 543-548 (2013)
  10. T. M. Stawski, S. A. Veldhuis, O. F. Göbel, E. Podstawka-Proniewicz, D. H. A. Blank, J. E. ten Elshof - Phase evolution of BaTiO3 nano-powders from alkoxide-hydroxideprecipitation process under restricted hydrolysis conditions in benzylalcohol, Ceramic Forum International, 6911-6917 (2013)
  11. E. Proniewicz, D. Skołuba, I. Ignatjev, G. Niaura, D. Sobolewski, A. Prahl, L. M. Proniewicz - Influence of applied potential on bradykinin adsorption onto Ag, Au, and Cu electrodes, J. Raman Spectrosc., 44, 655-664 (2013)
  12. K. K. Zborowski, M. Mohammadpour, A. Sadeghi, L. M. Proniewicz -Theoretical study on the molecular tautomerism of the 3-hydroxy-pyridin-4-one system, Mol. Phys, 111, 958-967 (2013)
  13. E. Proniewicz, E. Pięta, A. Kudelski, N. Piergies, D. Skołuba, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Vibrational and Theoretical Studies of Structure and Adsorption Mode on Silver Surfaces of m-Nitrophenyl α-Guanidinomethylphosphonic acid analogues, J. Phys. Chem. A, 117, 4963-4972 (2013)
  14. N. Piergies, E. Proniewicz, Y. Ozaki, Y. Kim, L. M. Proniewicz - Influence of the substituent position on the adsorption mechanism of phenylboronic acids: Infrared, Raman, and surface-enhanced Raman spectroscopy studies, J. Phys. Chem. A, 117, 5693-5705 (2013)
  15. S. Liu, Ch. Zhang, E. Proniewicz, L. M. Proniewicz, Y. Kim, Y. Zhao, D. Wang, Y. Xu, J. Wu -Crystalline transition and morphology variation of polyamide 6/CaCl2 composite during the decomplexation process, Spectrochim. Acta A, w druku
  16. K. K. Zborowski, P. Gonzalez-Navarrete, J. Andres, M. R. Sundberg - Interactions of platinum(II) compounds with methane, Science and Supercomputing in Europe. Research Highlights 2012. HPC-Europa 2. Pan "European Research Infrastructure on High Performance Computing for 21st Century Science", edited by Silvia Monfardini, CINECA Consorzio Interuniversitario, w druku (2013)
  17. E. Proniewicz, I. Ignatjev, G. Niaura, D. Sobolewski, A. Prahl, L. M. Proniewicz - Role of Phe-D5 isotopically labeled analogues of bradykinin on elucidation of its adsorption mode on Ag, Au, and Cu electrodes. Surface enhanced Raman spectroscopy studies, J. Raman Spectrosc., w druku
  18. M. Andrzejak, P. Kubisiak, K. K. Zborowski - Avoiding pitfalls of a theoretical approach, the HOMA aromaticity index from quantum theory calculations, Struct. Chem, w druku
  19. B. Rajchel, J. Jasiński, E. Proniewicz, L. Jeziorski - Amorphous C(Ti) coatings formed by selected ionic methods on titanium and UHMWPE, Inżynieria Materiałowa, w druku
  Początek strony

  Udział w konferencjach w 2009 r.

  1. K. K. Zborowski, L. M. Proniewicz - Wyznaczenie parametrów modelu HOMA dla wiazania węgiel-selen. Obliczenie poziomu aromatyczności selenomaltolu, poster, SESJA SPRAWOZDAWCZA UŻYTKOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO CENTRUM KDM, Puszcza Piska, 25-28 III 2009
  2. K. K. Zborowski, W. Tejchman, L. M. Proniewicz - A look into selenorhodanine tautomerism – DFT and AIM study, poster CENTRAL EUROPEAN SCHOOL ON PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY, Przesieka 2-6 VI 2009
  3. K. K. Zborowski, I. Alkorta, J. Elguero, L. M. Proniewicz - Rozszerzenie modelu HOMA na układy z wiązaniem B-C, poster, 52 ZJAZD NAUKOWY PTCHEM I SITPCHEM, Łódź, Polska, 12-16 IX 2009
  4. K. K. Zborowski, M. Solà, J. Poater, L. M. Proniewicz - Chelatoaromatczne właściwości 8-oksychinoliny, poster, 52 ZJAZD NAUKOWY PTCHEM I SITPCHEM, Łódź, Polska, 12-16 IX 2009
  5. W. Tejchman, K. K. Zborowski, L. M. Proniewicz - Równowagi tautomeryczne 2-selenorodaniny, poster, 52 ZJAZD NAUKOWY PTCHEM I SITPCHEM, Łódź, Polska, 12-16 IX 2009
  6. K. K. Zborowski, L. M. Proniewicz - Wpływ zjawiska chelatoaromatyczności na stabilność metalokompleksów hydroksypyronów, komunikat, 52 ZJAZD NAUKOWY PTCHEM I SITPCHEM, Łódź, Polska, 12-16 IX 2009
  7. K. M. Marzec, K. Małek, L. M. Proniewicz - Binding models of N,S,O-heterocyclic compounds with silver species, VII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: "Na pograniczu chemii i biologii", komunikat, Szklarska Poręba, Polska, VI 2009
  8. K. M. Marzec, I. Reva, R. Fausto, L. M. Proniewicz, K. Małek - Molecular structure, vibrational spectra and unimolecular photochemistry of alfa-terpinene, poster, ICAVS 2009, Melbourne, Australia, VII 2009
  9. K. M. Marzec, B. Gawel, W. Lasocha, L. M. Proniewicz, K. Małek - Interaction model between rhodanine and silver species on a nanocolloidal surface and in the solid state, poster, ICAVS 2009, Melbourne, Australia, VII 2009
  10. E. Podstawka - Badania struktur molekularnych bombezyny i jej pochodnych zaadsorbowanych na powierzchniach złota, srebra i miedzi. Powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS), wykład sekcyjny, 52 ZJAZD NAUKOWY PTCHEM I SITPCHEM, Łódź, Polska, 12-16 IX 2009
  11. E. Podstawka, L. M. Proniewicz, P. Kafarski, B. Boduszek - Powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana w badaniach związków ochrony roślin, wykład, XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE "Chemistry for agriculture", Karpacz, Polska, 29 XI- 2 XII 2009
  12. K. M. Marzec, I. Reva, R. Fausto, L. M. Proniewicz, K. Małek - Matrix isolation study of a-terpinene, XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE "Chemistry for agriculture", poster, Karpacz, Polska, 29 XI- 2 XII 2009
  13. K. M. Marzec, M. Murowana, K. Turnau, L.M. Proniewicz, M. Barańska - Spektroskopia Ramana w analizie zarodników grzybów mikoryzowych, poster, XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE "Chemistry for agriculture", Karpacz, Polska, 29 XI- 2 XII 2009
  14. A. Wesełucha-Birczyńska - Recognition properties of Cinchona alkaloids studied by 2d correlation Raman spectroscopy, komunikat, 2DCOS-2009, THE FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TWO-DIMENSIONAL CORRELATION SPECTROSCOPY, Wrocław, Polska, 5-7 VIII 2009
  15. A. Wesełucha-Birczyńska, L. Natkaniec-Nowak, M. Słowakiewicz, L.M. Proniewicz - Raman microspectroscopy of organic inclusions in spodumenes from Nilaw (Afghanistan), komunikat, Xth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY, Białka Tatrzańska, Polska, 6-10 IX 2009
  16. J. Trąbska, A. Wesełucha-Birczyńska, J. Zięba-Palus, M. Runge - Black painted pottery, Kildehuse II, Odense County, Denmark, poster, Xth INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLECULAR SPECTROSCOPY, Białka Tatrzańska, Polska, 6-10 IX 2009


  Udział w konferencjach w 2010 r.

  1. E. Podstawka, L.M. Proniewicz - Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) of selected neurotransmitters bombesin family compounds, analogs, and fragments, wykład na zaproszenie, INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASER APPLICATIONS IN LIFE SCIENCE, Oulu, Finlandia, 9-11 VI 2010
  2. E. Proniewicz - Surface-enhanced Raman Spectroscopy; application to structural understanding of small active molecules, wykład na zaproszenie, E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 8-12 IX 2010
  3. M.R. Sundberg, K.K. Zborowski - Bonding of methane with metal cations, wykład, The XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 6-10 grudnia 2010
  4. K. M. Marzec, I. Reva, R. Fausto, K. Malek, L.M. Proniewicz - Unexpected Conformational Distribution and Typical Photochemistry of alpha-Terpinene, komunikat, VIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: Na pograniczu chemii i biologii, Jamrozowa Polana, Duszniki Zdrój, IV 2010
  5. A. Wesełucha-Birczyńska, A.Frączek-Szczypta, S.Błażewicz - PAN-based carbon fibers modified with carbon nanotubes, komunikat EUCMOS 2010 Florence, 29 VIII – 3 IXr 2010
  6. J. Trąbska, A. Wesełucha-Birczyńska, A. Reszczyńska - Graphite usage dented - black surface of the Roman time pottery from Bohemia in the Raman spectroscopy, komunikat, West- und Sueddeutscher Verband fuer Altertumsforschung e.V. Verbandstagung in Nuernberg, 25-29 V 2010, Germanisches National Museum
  7. K.K. Zborowski, L.M. Proniewicz - Calculations of the Chelatoaromatic Stabilization Energy in Metalcomplexes of Hydroxypyrones, poster, Third ACC Cyfronet AGH Users Conference. Zakopane, 18-19 III 2010
  8. K.K. Zborowski, M. Solà, J. Poater, L.M. Proniewicz - Badania aromatyczności metalokompleksów 8-oksychinoliny, poster, Sesja Sprawozdawczo-Szkoleniowa Użytkowników Warszawskiego Centrum KDM, Goniądz, 14-16 IV 2010
  9. K.K. Zborowski, M.R.Sundberg _ Theoretical Study on Methane Interactions with Inorganic Species, poster, TAM 2010 Meeting, Helsinki, 15-17 VI 2010
  10. K.M. Marzec, B. Gaweł, W. Łasocha, L.M. Proniewicz, K.K. Zborowski, K. Małek - Vibrational Characterization of Binding Model, of 4-thiazolidinone-2-thione with Pb22+ Species, poster, XXII International Conference on Raman Spectroscopy, Boston, Massachusetts, USA, 8-13 VIII 2010
  11. W. Tejchman, K.K. Zborowski, L.M.Proniewicz - Synteza i Fizykochemiczne właściwości tiopochodnej etylomaltolu, poster,53 Zjazd PTChem i SITPChem, Gliwice, 14-18 IX 2010
  12. E. Podstawka-Proniewicz, G. Niaura, K. M. Marzec, Y. Kim, L.M. Proniewicz - Potential-dependent Characterization of Bombesin Adsorbed on Roughened Ag, Au, and Cu Electrode Surfaces, posterICORS XX, Boston, USA, 8-13 VIII 2010
  13. I. Ignatjev, G. Niaura, E. Proniewicz - Potential-dependent SERS Characterization of Neuromedin B Adsorbed States on Ag, Au, and Cu Electrode Surfaces at Physiological pH, poster, EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH CONFERENCE, Wilno, Litwa, 15-16 XI 2010
  14. K. M. Marzec, I. Reva, R. Fausto, K. Malek, L.M. Proniewicz - Vibrational Studies on Conformational Preferences of Terpinene Isomers in the Equilibrium Gas and Condensed Phases, poster, ICORS XX, Boston, USA, 8-13 VIII 2010
  15. K. M. Marzec, B. Gawel, W. Lasocha, L.M. Proniewicz, K. Malek - Vibrational Characterization of Binding Model of 4-thiazolidinone-2-thione with Pb2+ species, poster, ICORS XX, Boston, USA, 8-13 VIII 2010
  16. K. M. Marzec, M. Murowana, K. Turnau, L.M. Proniewicz, M. Baranska - Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungal (AMF) Spore Components, poster, ICORS XX, Boston, USA, 8-13 VIII 2010
  17. C. Paluszkiewicza, A. Weselucha-Birczynska, E. Stodolak - Structural Characterization of Chitosan-Clay Nanocomposit, XXII International Conference on Raman Spectroscopy, poster, ICORS 2010, Boston, MA, USA, 8-13 VIII 2010
  18. A. Wesełucha-Birczyńska, B. Borzęcka-Prokop - Compound formation assistance by Raman spectroscopy and PXRD method, poster, 30th European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS 2010 Florence, 29 VIII - 3 IX 2010
  19. A. Wesełucha-Birczyńska, T. Toboła - Raman microspectroscopy of inclusions in bituminous salts, poster, 30th European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS 2010, Florence, 29 VIII - 3 IX 2010
  20. J. Zięba-Palus, A.Michalska, A. Wesełucha- Birczyńska - Characterisation of paint samples by infrared and Raman spectroscopy for criminalistic purposes, poster, 30th European Congress on Molecular Spectroscopy, EUCMOS 2010 Florence, 29 VIII – 3 IX 2010
  21. A. Wesełucha-Birczyńska, L. Natkaniec-Nowak - Raman microspectroscopic study of organic inclusions in „watermelon” tourmaline, from the Paprok mine (Nuristan, Afganistan), poster, Satellite Meeting GISR 2010, 1st Italian Meeting on Raman Spectroscopy and Non-Linear Optical Effects, Florence, Italy, 29 VIII – 3 IX 2010
  22. C. Paluszkiewicz, A. Weselucha-Birczynska, E. Stodolak - Raman Spectroscopy Investigations of a Chitosan-Clay Nanocomposite, poster, Satellite Meeting GISR, 1st Italian Meeting on Raman Spectroscopy and Non-Linear Optical Effects, Florence, Italy, 29 VIII – 3 IX 2010


  Udział w konferencjach w 2011 r.

  1. N. Piergies, E. Proniewicz - Vibrational analysis of phosphono analogues of amino acids, komunikat, 9 OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Duszniki-Zdrój, Polska, 4-7 VI 2011
  2. D. Skołuba, E. Proniewicz, A. Prahl - Preliminary Raman and SERS data of Bradykinin analogues, komunikat, 9 OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Duszniki-Zdrój, Polska, 4-7 VI 2011
  3. L. M. Proniewicz, 9 OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, udział w Komitecie Naukowym, Duszniki-Zdrój, Polska, 4-7 VI 2011
  4. K.K., Zborowski, W. Tejchman, L.M. Proniewicz - Wyznaczenie struktury i właściwości fizykochemicznych tioetylomaltolu, poster, Sesja Sprawozdawczo-Szkoleniowa Użytkowników Warszawskiego Centrum KDM, Będlewo, 23-26 III 2011
  5. M.R. Sundberg, K.K. Zborowski, I Alkorta, J, Valo, R. Uggla - Alkanes as ligands – computational approach, wykład, XXIII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. New trends in coordination, bioinorganic and applied inorganic chemistry, Smolenice, Słowacja, 5-10 VI 2011
  6. K.K. Zborowski, L.M. Proniewicz - The importance of aromatic effects for metal complexes stabilization, komunikat, XXIII International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry. New trends in coordination, bioinorganic and applied inorganic chemistry, Smolenice, Słowacja, 5-10 VI 2011
  7. K.K. Zborowski, G. Jezierski, L.M.Proniewicz - Równowagi tautomeryczne w układzie alpha-tropolonu, poster, 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  8. K.K. Zborowski, M.S. Sundberg - Kompleksy metanu z jonami metali grup IA i IIA układu okresowego, wykład, 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  9. D. Skołuba, A. Kudelski, D. Sobolewski, A. Prahl, E. Proniewicz - B2 bradykinin receptor antagonists – Raman and SERS investigations, poster, 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  10. N. Piergies, A. Kudelski, P. Kafarski, E. Proniewicz - Vibrational Analysis of benzylamino(phenylboron dihydroxide)methyl-phosphonic acids, poster 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  11. N. Piergies, D. Skołuba, E. Proniewicz, P. Kafarski, L.M. Proniewicz - Vibrational Characterization of L-Valine Phosphonate Dipeptides: FT-IR, FT-RS, and SERS Spectroscopy Studies and DFT Calculations, poster 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  12. D. Skołuba, N. Piergies, E. Proniewicz, D. Sobolewski, A. Prahl, L.M. Proniewicz - Structure and conformation of Arg8 Vasopressin Modified Analogs, poster 54 Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 18-22 IX 2011
  13. L. M. Proniewicz, XXXV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO TECHNICZNE: "Chemia dla rolnictwa", przewodniczenie sesji, udział w Komitecie Naukowym, Karpacz, 27-30 XI 2011


  Udział w konferencjach w 2012 r.

  1. K.K. Zborowski, I. Alkorta, J. Elguero, L.M. Proniewicz - Calculations of the HOMA model parameters for the carbon-boron and boron-boron bonds, poster FIFTH ACC CYFRONET AGH USER's CONFERENCE, Zakopane, 7-9 III 2012
  2. J. Olszewska-Świetlik, B. Szmelter-Fausek, E. Proniewicz - Micro-Raman In the studiem of pigments and binders In Gdańsk painting of the 17’th century, poster 10’th BIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE INFRARED AND RAMAN USERS GROUP, Barcelona, Spain, 28-31 III 2012
  3. B. Rajchel, J. Jasinski, E. Proniewicz, L. Jeziorski, J. Jasinski - Amorphous (a-C:Ti) coatings formed by dual beam IBAD metod, poster XII SEMINARIUM POWIERZCHNIA I STRUKTURY CIENKOWARSTWOWE SemPiSC, Szklarska Poręba, 9-12 V 2012
  4. B. Rajchel, J. Jasiński, E. Proniewicz, L. Jeziorski, Amorphous C(Ti) coatings formed by selected ionic methods on titanium and UHMWPE, poster XII SEMINARIUM POWIERZCHNIA I STRUKTURY CIENKOWARSTWOWE SemPiSC, Szklarska Poręba, 9-12 V 2012
  5. N. Piergies, E. Proniewicz - Investigation of adsorption mechanism of phenylboronic acid containing compounds by SERS, komunikat X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 26-29 V 2012
  6. D. Skołuba, E. Proniewicz - Adsorption process of bradykinin onto Ag, Au, and Cu controlled by electrode potential, komunikat X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 26-29 V 2012
  7. E. Pięta, J. Olszewska-Świetlik, E. Proniewicz - Raman spectroscopy for the identification of pigments, dyes and binding media from The Hans Memling’s Triptych The Last Judgement, komunikat X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 26-29 V 2012
  8. M. Kozicki, A. Wesełucha-Birczyńska, J. Czepiel - Raman spectroscopy of human RBC excited by various Raman lines, komunikat, X OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 26-29 V 2012
  9. A. Wesełucha-Birczyńska, A. Frączek-Szczypta, R. Kusy, M. Błażewicz - Polarization properties of physically deposited carbon nanotubes investigated by Raman spectroscopy, poster 1324, THE ANNUAL WORD CONFERENCE ON CARBON, Kraków, 17-22 VI 2012
  10. K.K. Zborowski, M. Mohammadpour, L.M. Proniewicz - Theoretical Study on Properties of Biologically Active Metal COmplexes of Maltol and Deferiprone, poster”X GIRONA SEMINAR ON THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRYFOR MODELING OF BIOCHEMICAL SYSTEMS: FROM THEORY TO APPLICATIONS. Girona 2-5 VII 2012
  11. K.K. Zborowski, L.M. Proniewicz - Chelatoaromatic Stabilization of Metal Complexes by Selected Ligands, poster 40 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COORDINATION CHEMISTRY, ICCC40. Walencia 9-13 IX 2012
  12. K. Zborowski - Some chelate rings seem to be aromatic. Nuclear independent chemical shift study on some complexes of maltol and deferiprone - poster. VIIth SYMPOSIUM NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY, PHYSICS, AND BIOLOGICAL SCIENCE, Warszawa, 26-28 IX 2012
  13. A. Wesełucha-Birczyńska, M. Kozicki, J. Czepiel, P. Nowak, M. Birczyńska, B. Oleksyn, G. Biesiada, T. Mach, A. Garlicki - 2D Raman correlation spectroscopy monitoring RBC disintegration, poster 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY, Bangalore, Indie, 12–17 VIII 2012
  14. J. Czepiel, M. Kozicki, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Birczyńska, G. Biesiada, T. Mach, and A. Garlicki - Raman spectroscopy of human neutrophil differentiation, poster 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY, Bangalore, Indie, 12–17 VIII 2012
  15. J. Czepiel, M. Birczyńska, M. Kozicki, A. Wesełucha-Birczyńska, G. Biesiada, T. Mach, A. Garlicki - Raman micro-spectroscopy of human lymphocyte, poster 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY, Bangalore, Indie, 12–17 VIII 2012
  16. M. Kozicki, A. Wesełucha-Birczyńska, B. Oleksyn, J. Czepiel, P. Nowak - Raman study of the human erythrocyte membrane lipids, poster 10th Euro Fed Lipid Congress, Kraków, 23-26 IX 2012
  17. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Franciszek Cios, Marta Błażewicz - Raman study of polylactide fiber degradation process in EM model, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  18. A. Wesełucha-Birczyńska, T. Habdank-Wojewódzki - Raman spectroscopy of graphene - polymer nanocomposites, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  19. G. Kowalczyk, A. Wesełucha-Birczyńska, B. Oleksyn - Raman analysis of selected Cinchona alkaloids interaction with model lipids, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  20. J. Sacharz, A. Wesełucha-Birczyńska, P.Chaniecki, Cz. Paluszkiewicz, M. Błażewicz - Impact of phaco surgery on human lenses analysed by raman spectroscopy, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  21. J. Prażmowska, A. Wesełucha-Birczyńska, T. Habdank-Wojewódzki - Polymer micro-nanocomposites studied by Raman spectroscopy, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  22. A. Wesełucha-Birczyńska, M. Kozicki, A. Sozańska - Single RBC detection using Klarite substrate for SERS, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  23. M. Birczyńska, J. Czepiel, M. Kozicki, A.Wesełucha-Birczyńska, G. Biesiada, T. Mach, A. Garlicki - Human lymphocyte inflammatory response traced by Raman micro-spectroscopy, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  24. M. Kozicki, A.Wesełucha –Birczyńska, J. Czepiel, G. Biesiada, T. Mach, A. Garlicki - Raman microspectroscopy of conformational changes in septic patients RBC membrane, poster ADVANCED INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY (AIRS) MEETING, Łochów, 16-18 XI 2012
  25. M. Dumańska-Słowik , L. Natkaniec-Nowak , A. Wesełucha-Birczyńska, T. Tobola - Diversity of Inclusions in Topaz from Pegmatites of Volodarsk Volynsky Massif (Ukraine), THE 3RD INTERNATIONAL GEM AND JEWELRY CONFERENCE GIT 2012, Bangkok, Tajlandia 13-13 XII 2012
  26. E. Bielańska, J. Camra, J. Dutkiewicz, P. Kornelak, M. Najbar, A. Wesełucha-Birczyńska, T. Wilkosz - Oxidation of acid-proof steel foil as a method of deposition of phases active in nitrogen oxides decomposition on metallic monolith walls, 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING MATERIALS (ICEM 2012), Singapore 30-31 XII 2012


  Udział w konferencjach w 2013 r.

  1. E. Pięta, E. Proniewicz, J. Olszewska-Świetlik - Characterization of selected medieval paintings by use of Raman spectroscopy, komunikat XI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 1-4 VI 2013
  2. N. Piergies, E. Proniewicz - The study of adsorption geometry of the selected aminophosphonic acids onto different metal surfaces, komunikat XI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 1-4 VI 2013
  3. D. Skołuba, E. Proniewicz - Adsorption process of bradykinin receptor antagonists onto SERS active substrates, komunikat komunikat XI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DOKTORANTÓW: NA POGRANICZU CHEMII I BIOLOGI, Ustroń, 1-4 VI 2013
  4. K.K. Zborowski, A. Koch, E. Kleinpeter, L.M. Proniewicz - "Searching for aromatic chelate rings, komunikat XXIV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COORDINATION AND BIOINORGANIC CHEMISTRY RECENT DEVELOPMENTS IN COORDINATION, BIOINORGANIC, AND APPLIED INORGANIC CHEMISTRY, Smolenice, Slovakia, 2-7 VI 2013
  5. N. Piergies, E. Proniewicz - The adsorption geometry of the selected phenylboronic acid derivatives immobilized onto silver nanoparticules: The SERS study, poster EuroBoron6, Radziejowice, 8-13 XI 2013
  6. D. Skołuba, E. Proniewicz - Adsorption Process of B2 Bradykinin Receptor Antagonists onto Ag Electrode Controlled by Electrode Potential, poster ICAVS 7, Kobe, Japonia, 25-30 VIII 2013
  7. E. Pięta, E. Proniewicz, J. Olszewska-Świetlik - Optical Microscopy and Micro-Raman studies of The Hans Memling’s Triptych “The Last Judgment, komunikat The 7th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology, Ljubliania, Słowenia, RAA 2-6 IX 2013
   1. Początek strony

    Proponowane tematy prac magisterskich
    • "Praca magisterska moich marzeń" - propozycje magistrantów
    • Badania struktur molekularnych krótkich peptydów metodami spektroskopii oscylacyjnej
    • Badanie rozkładu barwników roślinnych i zwierzęcych
    • Badania spektroskopowe związków koordynacyjnych jonu wanadu(III) z maltolem, etylomaltolem, deferipronem
    • Badania spektroskopowe i teoretyczne etylomaltolu i deferipronu
    • Powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana związków biologicznie aktywnych
    Początek strony

    Zrealizowane prace licencjackie
    • Paweł Miśkowiec - Studium nad powstawaniem przebarwień na modelowych gatunkach papieru. Wstępne badania spektroskopowe, 2001 r.
    Początek strony

    Zrealizowane prace magisterskie
    • Edyta Podstawka - Badania strukturalne molekularnych atropoizomerów porfiry płotkowej („picket-fence”) i ich kompleksów z jonami kobaltu(II) metodami absorpcyjnej spektroskopii elektronowej i spektroskopii oscylacyjnej, 1996 r.
    • Jan Kłodowski - Analityczne zastosowanie metod spektroskopii oscylacyjnej do badań odmian polimorficznych cymetydyny, 1997 r.
    • Paweł Gaca - Zastosowanie spektroskopii promieniowania gamma i alfa do oznaczeń zawartości niektórych izotopów promieniotwórczych w próbkach mchów i porostów pochodzenia antarktycznego, 1998 r.
    • Katarzyna Chruszcz - Badania struktur molekularnych kwasów fosfonopirydynokarboksylowych i ich soli z jonami sodu, potasu oraz wapnia metodami spektroskopii oscylacyjnej, 1999 r.
    • Piotr Mak - Badanie struktur oscylacyjnych kwasu 1-hydroksyetyleno-1,1-bifosfonowego i jego soli z jonami sodu i wapnia, 1999 r.
    • Renata Rybska - Oznaczanie zmian zawartości jonów wapnia w soku żołądkowym w warunkach wydzielania podstawowego oraz po symulacji fizjologicznej metodą miareczkowania fluorescencyjnego, 1999 r.
    • Maria Kosior - Charakterystyka fluorescencji chlorofilu a i jego pochodnych w układach modelowych, 2000 r.
    • Mateusz Fościak - Badania struktur molekularnych wybranych związków fosfonowych o potencjalnym znaczeniu w terapii osteoporozy, 2001 r.
    • Bartosz Knapek - Modelowanie metodą dynamiki molekularnej struktur powstających w układach wegiel-krzem, 2002 r.
    • Joanna Kulinowska - Doświadczalne i teoretyczne badania struktur molekularnych kwasu hydroksypirydyno-4-yl-metyl fosfonowego oraz jego soli z jonami sodu(I), 2002 r.
    • Małgorzata Podkulska - Doświadczalne i teoretyczne badania struktur molekularnych kwasu hydroksypirydyno-3-yl-metyl fosfonowego oraz jego soli z jonami wapnia (II), 2002 r.
    • Magdalena Rutkowska - Teoretyczne i doświadczalne badania tris(maltolano)żelaza(III) o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu anemii, 2002 r.
    • Renata Borszowska - Badanie struktur molekularnych fosfonowych pochodnych dipeptydów (L-Phe-L-Ala-PO3H2; L-Phe-L-Val-PO3H2) przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej, 2004 r.
    • Krzysztof Gębski - Wyznaczanie struktury molekularnej kompleksu karba(tetrafenylo)porfiryny z jonem niklu (II) przy zastosowaniu metod spektrskopii oscylacyjnej, 2004 r.
    • Monika Grabowska - Zastosowanie spektroskopii absopcyjnej w podczerwieni (IR), spektroskopii rozproszenia Ramana (RS) i spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) do wyznaczania struktur molekularnych aktywnych biologicznie dipeptydów: L-Phe-L-Ala-CH(OH)-PO3H2 i L-Phe-B-Ala-CH(OH)-PO3H2), 2004 r.
    • Agnieszka Puc - Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej oraz teorii funkcjonału gęstości (DFT) do badań wybranych soli benzimidazoliowych, 2005 r.
    • Małgorzata Skubel - Teoretyczne i doświadczalne badania wybranych prekursorów N-heterocyklicznych karbenów, 2005 r.
    • Anna Baran - Zastosowanie spektroskopii rozproszenia Ramana (RS) i absorpcyjnej w podczerwieni (IR) w analizie strukturalnej fosfonopochodnych L-fenyloalaniny. Obliczenia kwantowo-chemiczne, 2006 r.
    • Magdalena Elżbieciak - Charakterystyka wielowarstwowych filmów polielektrolitów osadzonych na powierzchniach makroskopowych oraz cząstkach koloidalnych, 2006 r.
    • Katarzyna Marzec - Synteza i badania struktur molekularnych rodaniny i jej pochodnych oraz związków koordynacyjnych rodaniny z jonami Ag(I), Cu(II) i Pb(II), 2006 r.
    • Magdalena Szaraniec - Kinetyka osadzania cząstek kolidalnych na powierzchniach heterogenicznych w warunkach transportu konwekcyjnego, 2006 r.
    • Małgorzata Światłowska-Szczygieł - Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego oraz teorii funkcjonału gęstości do badań 1,3,4-oksadiazoli, 2006 r.
    • Karol Warchał - Wpływ podstawnika alifatycznego na strukturę molekularną pochodnych fosfono-L-alaniny. Badania IR, RS i SERS, 2006 r.
    • Angelika Ciurej - Badania spektroskopowe flawonoidów in situ występujących w kwiatach bratka (Viola x wittrockiana), 2007 r.
    • Agnieszka Grzebieluch - Spektroskopowe badania kofeiny: „Od rośliny do leku“, 2007 r.
    • Dagmara Orzechowska - Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do badań związków poliacetylenowych w korzeniach marchwi (Daucus carota), 2007 r.
    • Krzysztof Bolechała - Wpływ podstawienia tlenu siarką na aromatyczność i tautomerię tiopochodnych maltolu, 2007 r.
    • Marek Szczerba - Modelowanie widm absorpcyjnych w podczerwieni i rozproszenia Ramana wybranych fosfonowych pochodnych proliny, 2007 r.
    • Maciej Skrabalak - Modelowanie widm absorpcyjnych w podczerwieni i rozpraszania Ramana wybranych fosfonowych pochodnych glicyny, 2008 r.
    • Tomasz Dobrzyński - Modelowanie widma SERS adeniny, 2008 r.
    • Paulina Imiolek - Badanie składników olejków przypraw przy użyciu spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowo-chemicznych, 2008 r.
    • Katarzyna Pinczer - Badanie procesu starzenia sie owoców cytrusowych przy użyciu spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowo-chemicznych, 2008 r.
    • Tomasz Sobol -Badania substancji czynnych leków przeciwbólowych przy użyciu mapowania ramanowskiego, 2008 r.
    • Rafał Marchewka - Identyfikacja in situ głównych składników olejków eterycznych w owocach cytrusowych, 2009 r.
    • Marta Murowana - Analiza zarodników arbuskularnych grzybów mikoryzowych z rodzaju Glomus za pomocą spektroskopii oscylacyjnej, 2010 r.


    Początek strony

    Zrealizowane prace doktorskie
    • mgr Małgorzata Barańska - Badania struktur molekularnych cymetydyny i famotydyny, i ich kompleksów z wybranymi jonami metali metodami spektroskopowymi, 1999 r.
    • mgr Edyta Podstawka - Badania struktur hemoglobin metodą rezonansowej spektroskopii Ramana, 2001 r.(rozprawa doktorska wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Chemii UJ z dnia 27 września 2001 r.)
    • mgr Krzysztof Zborowski - Teoretyczne i doświadczalne badania struktur molekularnych wybranych cyklicznych a-ketoenoli i ich związków kompleksowych z jonem wanadu(IV) o potencjalnym znaczeniu w terapii cukrzycowej, 2001 r. (rozprawa doktorska wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Chemii UJ z dnia 27 września 2001 r.)
    • mgr Kamilla Małek - Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II), 2003 r.
    • mgr Agnieszka Kaczor - Badanie struktur molekularnych wybranych kwasów hydroksamowych i ich związków kompleksowych z jonami metali grup przejściowych metodami spektroskopowymi, 2003 r.
    • mgr Piotr Mak - Badania struktur mioglobiny, hemoglobiny i jej hybryd metodami rezonansowej spektroskopii Ramana, 2004 r.
    • mgr Katarzyna Chruszcz-Lipska - Badania struktur związków fosfonowych metodami spektroskopii molekularnej, 2005 r.
    • mgr Maria Kosior - Badania struktur molekularnych nocyceptyny, jej fragmentów i ich związków modelowych oraz ich kompleksów z wybranymi jonami metali metodami spektroskopowymi, 2006 r.
    • mgr Mateusz Fościak - Badanie struktur molekularnych heteroporfiryn oraz ich kompleksów z jonami metali metodami spektroskopowymi, 2007 r.
    • mgr Magdalena Rutkowska - N-alkilowe pochodne 3-hydroksypirydyn-4-onu i ich kompleksy z jonami żelaza, 2008 r.
    • mgr Paweł Miśkowiec - Badanie mechanizmów degradacji papieru metodami spektroskopii oscylacyjnej, 2008 r.
    • mgr Krzysztof Gębski - Wyznaczanie struktur molekularnych wybranych mono i di podstawionych kationów pirydyniowych metodami spektroskopowymi oraz obliczeniami DFT, 2009 r.
    • mgr Katarzyna Marzec - , 2010 r.
     Początek strony

     Zrealizowane prace habilitacyjne
     • dr Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, 2004 r., Wydział Fizyki, UJ
     • dr Małgorzata Barańska - Zastosowanie mapowania ramanowskiego do badań in situ związków bioaktywnych roślin, 2007 r.
     • dr Edyta Proniewicz - Badanie struktur molekularnych bombezyny, jej specyficznie zmodyfikowanych pochodnych i fragmentów oraz wybranych peptydów z rodziny bombezyn, 2010 r., Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
     Początek strony

 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2020-07-07 08:35:46
   

strona główna Wydziału Chemii