powrót

Zespół Technologii Organicznej

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Sebastian Jarczewski
 
dr Piotr Natkański
 
dr Anna Rokicińska
 
mgr Tomasz Berniak
 
mgr Marek Drozdek
 
mgr Janusz Surman
 
mgr Ireneusz Szewczyk

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badań:

Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych. Modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych. Badania teksturalne ciał stałych. Charakterystyka stanu i reaktywno¶ci powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych. Nowe ¶cieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniaj±cej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).

 

Projekty badawcze:

 1. „Opracowanie innowacyjnych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej na osnowie flogopitowych i wermikulitowych minerałów warstwowych dla procesów konwersji tlenków azotu do diazotu”, zadanie badawcze w ramach projektu zamawianego finansowanego w latach 2005-2008 ze ¶rodków KBN (PBZ-KBN-116/T09/2004).
 2. „Wysokopowierzchniowe materiały tlenkowe o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N507 150 32/4091).
 3. „Opracowanie modelu domieszkowanego układu K-Fe-O w kierunku optymalizacji preparatyki kompozytowego katalizatora ferrytowego do produkcji styrenu”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2010 ze ¶rodków KBN (N N205 2946 33)
 4. „Zastosowanie równowagowej termodesorpcji n-alkanów jako metody badania materiałów mikro- i mezoporowatych”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N N507 108 32/3175).
 5.  “Carbon nanolayers deposited on porous silica supports for adsorption of volatile organic compounds in technological scale”, projekt doktorancki realizowany w ramach programu MPD „PhD-studies programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – new materials – modern technologies – sustainable concepts” finansowanego przez FNP w latach 2009-2013.

 

Wybrane publikacje:

 1. P. Ku¶trowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj, „TG study on real role of active carbon support in propane dehydrogenation with CO2”, Thermochimica Acta, 471 (2008) 26-32.
 2. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, „Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process, Catalysis Today, 137 (2008) 242-246.
 3. P. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, „Chromium oxide supported on MCM-41 as a highly active and selective catalyst for dehydrogenation of propane with CO2”, Applied Catalysis A: General, 349 (2008) 62-69.
 4. W. Makowski, L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, „Determination of the pore size distribution of mesoporous silicas by means of quasi-equilibrated thermodesorption of n-nonane”, Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 257-262.
 5. P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, B. Dudek, Z. Piwowarska, M. Michalik, „Tuning of textural properties of mixed metal oxides by changes in anionic composition of hydrotalcite-like precursors”, Material Chemistry and Physics, 115 (2009) 775-782.
 6. L. Chmielarz, B. Gil, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, B. Dudek, M. Michalik, „Montmorillonite-based porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars-synthesis and characterization”, Journal of Solid State Chemistry, 182 (2009) 1094-1104.
 7. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, B. Dudek, B. Gil, M. Michalik, „Montmorillonite, vermiculite and saponite based porous clay heterostructures modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process”, Applied Catalysis B: Environmental, 88 (2009) 331-340.
 8. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, M. Michalik, B. Dudek, R. Dziembaj, „Natural micas intercalated with Al2O3 and modified with transition metals as catalysts of the selective oxidation of ammonia to nitrogen”, Topics in Catalysis, 52 (2009) 1017-1022.
 9. L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Ku¶trowski, B. Gil, A. Adamski, B. Dudek, M. Michalik, „Porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars and modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process”, Applied Catalysis B: Environmental, 91 (2009) 449-459.
 10. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, „SBA-15 mesoporous silica modified with metal oxides by MDD method in the role of DeNOx catalysts”, Microporous and Mesoporous Materials, 127 (2010) 133-141.

 

Współpraca:

- prof. Etienne F. Vansant - Laboratory of Adsorption and Catalysis, University of Antwerpen (Belgium)

- prof. Pegie Cool- Laboratory of Adsorption and Catalysis, University of Antwerpen (Belgium)

- prof. Frank Roessner - Department of Pure and Applied Chemistry, Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Germany)

- prof. Helmut Papp - Institute of Technical Chemistry, University of Leipzig (Germany)

- prof. Olaf Klepel - Fachbereich Bio-, Chemie- und Verfahrenstechnik, Hochschule Lausitz FH (Germany)

- doc. Narendra Kumar - Laboratory of Industrial Chemistry, Åbo Akademi (Finland)

 

Ostatnio zrealizowane prace magisterskie:

Magdalena Flak "Kształtowanie aktywno¶ci miedziowych i cerowych katalizatorów no¶nikowych w procesie utleniania toluenu poprzez dobór optymalnych warunków aktywacji termicznej", 2008.

Rafał Janus "Proces adsorpcji par ketonu metylowo - etylowego na karbonizatach węglowych osadzonych na nieorganicznych no¶nikach tlenkowych", 2008.

Justyna Legutko "Karbonizowany poliakrylonitryl jako faza aktywna w adsorpcji par ketonu metylowo - etylowego", 2008.

Barbara Słowik "Wpływ modyfikacji anionowej materiałów hydrotalkitowych zawieraj±cych cynk na ich zdolno¶ć adsorpcyjn± w procesie eliminacji jonów chromianowych", 2008.

Ewelina Woda "Wpływ dodatku jonów Cl- oraz SO42- na efektywno¶ć adsorpcji anionów chromianowych na cynkowo - magnezowo - glinowych tlenkach pochodzenia hydrotalkitowego", 2008.

Marcin Lekstan "Adsorpcja par ketonu metylowo-etylowego na węglach aktywnych pochodzenia żywicznego", 2009.

Bogusława Tucznio "Modyfikacja krzemionkowych sit mezoporowatych typu MCM-41 oraz SBA-15 przez nanoszenie warstw węglowych pochodzenia polimerowego", 2009.

Monika Zięba "Synteza i charakteryzacja współstr±conych prekursorów miedziowo-glinowych do katalitycznego utleniania toluenu", 2009.

Magdalena Mucha "Wpływ promotorów na wła¶ciwo¶ci redoksowe i katalityczne K2Fe22O34 do odwodornienia etylobenzenu", 2009.

Herow Sharif Osman "Elimination of Cu2+ cations by Adsorption on Natural Aluminosilicates”, 2009.


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-10-02 14:32:23
   

strona główna Wydziału Chemii