powrót

Zespół Technologii Organicznej

 

 

Członkowie zespołu

 
dr Sebastian Jarczewski
 
dr Piotr Natkański
 
dr Anna Rokicińska
 
mgr Tomasz Berniak
 
mgr Marek Drozdek
 
mgr Tomasz Kondratowicz
 
mgr Janusz Surman     - www
 
mgr Ireneusz Szewczyk

Podstawowe informacje

 

 Tematyka badań:

Synteza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych do zastosowań katalitycznych i adsorpcyjnych. Modyfikacja naturalnych i syntetycznych materiałów porowatych. Badania teksturalne ciał stałych. Charakterystyka stanu i reaktywno¶ci powierzchni modelowych i rzeczywistych układów katalitycznych. Eliminacja zanieczyszczeń organicznych z fazy gazowej i ciekłej na drodze przemian katalitycznych oraz procesów sorpcyjnych. Nowe ¶cieżki konwersji surowców organicznych w kierunku optymalizacji obecnych technologii wielkotonażowych (np. procesy utleniaj±cej dehydrogenacji alkanów) oraz pozyskiwania wysokoprzetworzonych chemikaliów (np. reakcje kondensacji aldolowej).

 

Projekty badawcze:

 1. „Opracowanie innowacyjnych katalizatorów o kontrolowanej strukturze porowatej na osnowie flogopitowych i wermikulitowych minerałów warstwowych dla procesów konwersji tlenków azotu do diazotu”, zadanie badawcze w ramach projektu zamawianego finansowanego w latach 2005-2008 ze ¶rodków KBN (PBZ-KBN-116/T09/2004).
 2. „Wysokopowierzchniowe materiały tlenkowe o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N507 150 32/4091).
 3. „Opracowanie modelu domieszkowanego układu K-Fe-O w kierunku optymalizacji preparatyki kompozytowego katalizatora ferrytowego do produkcji styrenu”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2010 ze ¶rodków KBN (N N205 2946 33)
 4. „Zastosowanie równowagowej termodesorpcji n-alkanów jako metody badania materiałów mikro- i mezoporowatych”, projekt badawczy własny finansowany w latach 2007-2009 ze ¶rodków KBN (N N507 108 32/3175).
 5.  “Carbon nanolayers deposited on porous silica supports for adsorption of volatile organic compounds in technological scale”, projekt doktorancki realizowany w ramach programu MPD „PhD-studies programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – new materials – modern technologies – sustainable concepts” finansowanego przez FNP w latach 2009-2013.

 

Wybrane publikacje:

 1. P. Ku¶trowski, P. Michorczyk, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, B. Dudek, J. Ogonowski, R. Dziembaj, „TG study on real role of active carbon support in propane dehydrogenation with CO2”, Thermochimica Acta, 471 (2008) 26-32.
 2. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, M. Michalik, B. Dudek, Z. Piwowarska, R. Dziembaj, „Vermiculites intercalated with Al2O3 pillars and modified with transition metals as catalysts of DeNOx process, Catalysis Today, 137 (2008) 242-246.
 3. P. Michorczyk, J. Ogonowski, P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, „Chromium oxide supported on MCM-41 as a highly active and selective catalyst for dehydrogenation of propane with CO2”, Applied Catalysis A: General, 349 (2008) 62-69.
 4. W. Makowski, L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, „Determination of the pore size distribution of mesoporous silicas by means of quasi-equilibrated thermodesorption of n-nonane”, Microporous and Mesoporous Materials, 120 (2009) 257-262.
 5. P. Ku¶trowski, L. Chmielarz, B. Dudek, Z. Piwowarska, M. Michalik, „Tuning of textural properties of mixed metal oxides by changes in anionic composition of hydrotalcite-like precursors”, Material Chemistry and Physics, 115 (2009) 775-782.
 6. L. Chmielarz, B. Gil, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, B. Dudek, M. Michalik, „Montmorillonite-based porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars-synthesis and characterization”, Journal of Solid State Chemistry, 182 (2009) 1094-1104.
 7. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, B. Dudek, B. Gil, M. Michalik, „Montmorillonite, vermiculite and saponite based porous clay heterostructures modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process”, Applied Catalysis B: Environmental, 88 (2009) 331-340.
 8. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, Z. Piwowarska, M. Michalik, B. Dudek, R. Dziembaj, „Natural micas intercalated with Al2O3 and modified with transition metals as catalysts of the selective oxidation of ammonia to nitrogen”, Topics in Catalysis, 52 (2009) 1017-1022.
 9. L. Chmielarz, Z. Piwowarska, P. Ku¶trowski, B. Gil, A. Adamski, B. Dudek, M. Michalik, „Porous clay heterostructures (PCHs) intercalated with silica-titania pillars and modified with transition metals as catalysts for the DeNOx process”, Applied Catalysis B: Environmental, 91 (2009) 449-459.
 10. L. Chmielarz, P. Ku¶trowski, R. Dziembaj, P. Cool, E.F. Vansant, „SBA-15 mesoporous silica modified with metal oxides by MDD method in the role of DeNOx catalysts”, Microporous and Mesoporous Materials, 127 (2010) 133-141.

 

Współpraca:

- prof. Etienne F. Vansant - Laboratory of Adsorption and Catalysis, University of Antwerpen (Belgium)

- prof. Pegie Cool- Laboratory of Adsorption and Catalysis, University of Antwerpen (Belgium)

- prof. Frank Roessner - Department of Pure and Applied Chemistry, Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Germany)

- prof. Helmut Papp - Institute of Technical Chemistry, University of Leipzig (Germany)

- prof. Olaf Klepel - Fachbereich Bio-, Chemie- und Verfahrenstechnik, Hochschule Lausitz FH (Germany)

- doc. Narendra Kumar - Laboratory of Industrial Chemistry, Åbo Akademi (Finland)

 

Ostatnio zrealizowane prace magisterskie:

Magdalena Flak "Kształtowanie aktywno¶ci miedziowych i cerowych katalizatorów no¶nikowych w procesie utleniania toluenu poprzez dobór optymalnych warunków aktywacji termicznej", 2008.

Rafał Janus "Proces adsorpcji par ketonu metylowo - etylowego na karbonizatach węglowych osadzonych na nieorganicznych no¶nikach tlenkowych", 2008.

Justyna Legutko "Karbonizowany poliakrylonitryl jako faza aktywna w adsorpcji par ketonu metylowo - etylowego", 2008.

Barbara Słowik "Wpływ modyfikacji anionowej materiałów hydrotalkitowych zawieraj±cych cynk na ich zdolno¶ć adsorpcyjn± w procesie eliminacji jonów chromianowych", 2008.

Ewelina Woda "Wpływ dodatku jonów Cl- oraz SO42- na efektywno¶ć adsorpcji anionów chromianowych na cynkowo - magnezowo - glinowych tlenkach pochodzenia hydrotalkitowego", 2008.

Marcin Lekstan "Adsorpcja par ketonu metylowo-etylowego na węglach aktywnych pochodzenia żywicznego", 2009.

Bogusława Tucznio "Modyfikacja krzemionkowych sit mezoporowatych typu MCM-41 oraz SBA-15 przez nanoszenie warstw węglowych pochodzenia polimerowego", 2009.

Monika Zięba "Synteza i charakteryzacja współstr±conych prekursorów miedziowo-glinowych do katalitycznego utleniania toluenu", 2009.

Magdalena Mucha "Wpływ promotorów na wła¶ciwo¶ci redoksowe i katalityczne K2Fe22O34 do odwodornienia etylobenzenu", 2009.

Herow Sharif Osman "Elimination of Cu2+ cations by Adsorption on Natural Aluminosilicates”, 2009.


 

Ostatnia modyfikacja danych: Mariusz Pilch, 2014-10-02 14:32:23
   

strona główna Wydziału Chemii