Komunikaty ustne

Komunikaty w formie posteru

Publikacje konferencyjne

Streszczenia wszystkich wystąpień (ustnych i posterowych) zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej.

Oferujemy ponadto możliwość publikacji pokonferencyjnych w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.