Zespół fizykochemicznych badań środowiskowych

Zespół został powołany decyzją Rady Wydziału Chemii UJ w styczniu 2018 r.
Skład Zespołu
Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro – kierownik Zespołu
Dr hab. Marcin Broniatowski
Dr Mirosława Kot
Dr Paweł Miśkowiec
Dr Zofia Olech
Doktoranci
Mgr Paulina Perczyk
Mgr Karolina Połeć
Mgr Aneta Wójcik

Aktualnie realizowane badania
 • Analiza wpływu toksykantów środowiskowych (np. jonów metali ciężkich, pestycydów, konserwantów, parabenów) na układy imitujące błony biologiczne.
 • Badanie wpływu wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska na strukturę i właściwości modelowych błon komórek destruentów oraz na aktywność fosfolipaz – badania finansowane w ramach projektu NCN OPUS11 (2016/21/B/ST5/00245), kierownik projektu: dr hab. Marcin Broniatowski.
 • Analiza zanieczyszczenia elementów biotycznych i abiotycznych środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, węglowodorami ropopochodnymi oraz WWA.
 • Badanie sezonowej zmienności parametrów fizykochemicznych wód.
 • Zastosowanie metod spektroskopowych w analizach środowiskowych oraz chemii konserwatorskiej.
 • Badanie procesów inhibicji ureazy.
 • Poszukiwanie ekologicznych konserwantów i środków ochrony roślin – ekstrakty roślinne, olejki eteryczne, naturalne terpeny.
 • Badanie wpływu jonów metali i organicznych zanieczyszczeń środowiska na agregację surfaktantów - ocena możliwości wykorzystania surfaktantów w usuwaniu zanieczyszczeń z wód.
 • Wpływ związków chelatujących stosowanych w procesach fitoremediacji gleb na modelowe błony roślinne.
Publikacje:
2019
 1. K. Olechowska, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, Studies on the Interactions of 2‑Hydroxyoleic Acid with Monolayers and Bilayers Containing Cationic Lipid: Searching for the Formulations for More Efficient Drug Delivery to Cancer Cells, Langmuir 35 (2019) 9084−9092
 2. K. Hąc-Wydro, K. Połeć, M. Broniatowski, The comparative analysis of the effect of environmental toxicants: Bisphenol A, S and F on model plant, fungi and bacteria membranes. The studies on multicomponent systems, Journal of Molecular Liquids 289 (2019) 111136
 3. K. Połeć, A. Wójcik, M. Flasiński, P. Wydro, M. Broniatowski, K. Hąc-Wydro, The influence of terpinen-4-ol and eucalyptol – The essential oil components - on fungi and plant sterol monolayers, BBA – Biomembranes 1861 (2019) 1093-1102
 4. K. Olechowska, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, The influence of 2-hydroxyoleic acid – an anticancer drug – on model membranes of different fluidity modulated by the cholesterol content, J. Mol. Liq. 283 (2019) 756–762
 5. A. Wójcik, A. Bieniasz, P. Wydro, M. Broniatowski, The effect of chlorination degree and substitution pattern on the interactions of polychlorinated biphenyls with model bacterial membranes, BBA – Biomembranes 1861 (2019) 1057-1068
 6. K. Hąc-Wydro, K. Połeć, M. Broniatowski, The impact of selected Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on the morphology, stability and relaxation of ternary lipid monolayers imitating soil bacteria membrane, J. Mol. Liq. 276 (2019) 409–416
 7. K. Połeć, B. Barnaś, M. Kowalska, M. Dymek, R. Rachwalik, E. Sikora, A. Biela, M. Kobiałka, K. Wójcik, K. Hąc-Wydro, The influence of the essential oil extracted from hops on monolayers and bilayers imitating plant pathogen bacteria membranes, Colloids Surf. B: Biointerfaces 173 (2019) 672–680
2018
 1. A. Wójcik, M. Pawłowski, P. Wydro, M. Broniatowski, Effects of Polychlorinated Pesticides and Their Metabolites on Phospholipid Organization in Model Microbial Membranes, J. Phys. Chem. B 122 (2018) 12017 − 12030
 2. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Broniatowski, Effects of water soluble perfluorinated pollutants on phospholipids in model soil decomposer membranes, BBA – Biomembranes 1860 (2018) 2576-2587
 3. A. Wójcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Flasiński, M. Broniatowski, Interactions of Long-Chain Perfluorotelomer Alcohol and Perfluorinated Hydrocarbons with Model Decomposer Membranes J. Phys. Chem. B 122 (2018) 7340-7352
 4. P. Miśkowiec, 200 lat wykorzystania kadmu w nauce, technice i sztuce, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 63 (2018) nr 2, 127–137
 5. K. Hąc-Wydro, A. Blecharz, P. Wydro, The influence of eucalyptol/terpinen-4-ol mixtures on monolayers imitating plant pathogen Botrytis cinerea membranes, J. Mol. Liq. 271 (2018) 472–480
 6. K. Węder, M. Mach, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, Studies on the interactions of anticancer drug - Minerval - with membrane lipids in binary and ternary Langmuir monolayers, BBA - Biomembranes (2018) – https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.05.019
 7. M. Mach, K. Węder, K. Hąc-Wydro, M. Flasiński, J. Lewandowska-Łańcucka, K. Wójcik, P. Wydro, Influence of Cationic Phosphatidylcholine Derivative on Monolayer, and Bilayer Artificial Bacterial Membranes, Langmuir 34 (2018) 5097−5105
 8. P. Miśkowiec, Contamination of small watercourses with heavy metals depending on distance from emission sources: Lesser Poland case study, Water and Environment Journal 32 (2018) 197-208
 9. M. Flasiński, S. Kowal, M. Broniatowski, P. Wydro, Influence of Parabens on Bacteria and Fungi Cellular Membranes: Studies in Model Two-Dimensional Lipid Systems, J. Phys. Chem. B 122 (2018) 2332−2340
Konferencje
2018
 1. 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 Września 2018
  • P. Perczyk, M.Broniatowski, Badanie wpływu rozpuszczalnych i trudno rozpuszczalnych trwałych zanieczyszczeń perfluorowanych na właściwości fizykochemiczne modelowych biomembran – komunikat
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Badania wpływu polichlorowanych zanieczyszczeń organicznych na modelowe błony komórkowe destruentów – komunikat
  • K. Połeć, K. Hąc-Wydro, M. Broniatowski, Wpływ wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na modelowe membrany bakterii glebowych – poster
  • K. Połeć, K. Hąc-Wydro, Wpływ wybranych substancji kompleksujących stosowanych w procesach fitoremediacyjnych na właściwości modelowych membran roślinnych - poster
  • P. Miśkowiec, M. Mikołajczyk, Z. Olech, Stężenie i formy występowania niklu a aktywność ureazy glebowej, w zależności od sposobu użytkowania gruntów - poster
  • P. Miśkowiec, K. Połeć, K. Pałka, A. Jurek, Ocena wpływu bariery górskiej na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na przykładzie analizy wybranych metali ciężkich w glebach Beskidów Zachodnich - poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Badanie wpływu inkorporacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na modelowe błony komórkowe bakterii glebowych – poster
 2. 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society (ECIS 2018) 2nd - 7th September 2018, Ljubljana, Slovenia
  • K. Połeć, K. Hąc-Wydro, M. Broniatowski, The influence of PAH molecules on model Bacillus subtilis bacteria membrane – poster
  • K. Połeć, B. Barnaś, M. Kowalska, M. Dymek, R. Rachwalik, E. Sikora, K. Hąc-Wydro, The studies on the possibility of the application of the hops essential oil as ecological pesticide – poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Interaction of perfluorotelomer alcohol and fluorocarbons with model decomposer membranes – poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Studies of the interactions between polychlorinated pesticides and model decomposers membranes – poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Investigation on the influence of polycyclic aromatic hydrocarbons incorporation into model biological membranes on phospholipase A2 activity – poster
 3. XII Copernican International Young Scientists Conference (CIYSCon), 28-29 czerwca 2018, Toruń
  • K. Połeć, P. Miśkowiec, The assessment of the impact of the geographical barier to the spread of pollution. Anylysis of the content and form of the occurrence of selected heavy metals in soils in Beskidy Zachodnie - poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Studies on the interactions of polychlorinated biphenyls with Langmuir monolayer as model decomposer membranes - poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Studies on the interaction of perfluorinated surfactants with model decomposer membranes - poster
 4. III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia Człowieka” Lublin, 19 - 20 czerwca 2018 roku
  • K. Połeć, B. Barnaś, M. Dymek, R.Rachwalik, E. Sikora, K. Hąc-Wydro, The impact of hop cone extract on the properties of lipid systems imitating membranes of bacterial plant pathogens - The investigations on the possibility of the application of plant extracts as ecological plant protection products - poster
  • A. Wójcik, M. Broniatowski, Studies on the effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on mitochondrial phospholipids in model membrane - poster
 5. 55. Sesja Naukowa dla Nauczycieli, 8 czerwca 2018 Kraków, Polska
  • K. Hąc-Wydro, Nie tylko smog. Wybrane zagadnienia z chemii środowiska – wykład na zaproszenie
 6. 16th Conference of the Association of Colloid and Interface Scientists – IACIS2018, May 16 – 21 2018 , Rotterdam, the Netherlands
  • K. Węder, M. Mach, M. Kowalska, P. Wydro, K. Hąc-Wydro, Cationic liposomes as anticancer drug carriers – poster
  • K. Połeć, K. Hąc-Wydro, M. Broniatowski, The alterations induced by Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in model soil bacteria membranes – poster
  • M. Broniatowski, A.Wojcik, P. Perczyk, P. Wydro, M. Flasinski, Studies of the interactions of perfluorinated pollutants with model bacterial membranes – poster
  • M. Broniatowski, A. Wójcik, M. Pawlowski, P. Wydro, M. Flasinski, Interactions of Polychlorinated Cyclic Hydrocarbons and their Metabolites with Model Decomposer Biomembranes – poster
  • M. Kowalska, M. Mach, K. Węder, M. Broniatowski, P. Wydro, The cationic liposomes stabilized by PEGylated lipid – poster
  • M. Mach, M. Kowalska, K.Węder, K. Hąc-Wydro, P. Wydro, The effect of saturation of acyl chains of cationic lipoids on their interactions with model bacterial membranes – poster
 7. Posiedzenie Krakowskiego oddziału PTChem, 14 marca 2018
  • M. Broniatowski, Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych na biomembrany: Badania w układach modelowych - Wykład na zaproszenie