Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Krakowskiego Oddziału PTChem

Zebranie odbędzie się 30 stycznia 2013 r. (środa) w sali nr 15 (sala Wschodnia) na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, w I terminie o godz. 17:00; w II terminie o godz. 18:00.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiego Oddziału PTCh:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Referat dr hab. Edyty Proniewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński) pt.: Badania oddziaływań neurotransmiterów będących substratami receptorów GPCR z powierzchniami metalicznymi.
 3. Przerwa.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Sprawozdanie Zarządu KO PTCh z kadencji 2009-2012.
 7. Sprawozdanie finansowe KO PTCh z kadencji 2009-2012.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KOPTCh z kadencji 2009-2009.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh na kadencję 2013-2016.
 13. Wybór członków Zarządu.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Webmaster