Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Krakowskiego Oddziału PTChem

Zebranie odbędzie się 16 grudnia 2009 r. (środa) w sali nr 15 (sala Wschodnia) na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, w I terminie o godz. 17:00; w II terminie o godz. 18:00.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiego Oddziału PTCh:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Referat dr hab. Ewy Witek pt.: „Od przypadkowych odkryć do masowej produkcji syntetycznych polimerów”.
 3. Przerwa.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Sprawozdanie Zarządu KO PTCh z kadencji 2007-2009.
 7. Sprawozdanie finansowe KO PTCh z kadencji 2007-2009.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KOPTCh z kadencji 2007-2009.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór Przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh na kadencję 2009-2011.
 13. Wybór członków Zarządu.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Webmaster