Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Krakowskiego Oddziału PTChem.

Zebranie odbędzie się 10 stycznia 2007 r. (środa) w sali nr 15 (sala Wschodnia) na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, w I terminie o godz. 17:00; w II terminie o godz. 18:00.


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Krakowskiego Oddziału PTCh:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Referat prof. dra hab. Romana DZIEMBAJA pt.: "Usuwanie NOx na różnorodnych materiałach mikro- i mezoporowatych".
 3. Przerwa.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh.
 7. Sprawozdanie finansowe Krakowskiego Oddziału PTCh.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTCh.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Wybór nowego przewodniczącego Zarządu Krakowskiego Oddziału PTCh.
 13. Wybór członków Zarządu.
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

Webmaster