Ćwiczenia laboratoryjne
z chemii organicznej

Materiały dla studentów chemii


Wprowadzenie

Poniżej zamieszczono odnośniki do 139 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych przeznaczonych dla studiujących kierunek chemia. Każdy student powinien wykonać ćwiczenia wprowadzające — Krystalizację oraz Chromatografię — podczas których zapozna się wstępnie z podstawowymi operacjami laboratoryjnymi (sączenie, ogrzewanie, chłodzenie, suszenie, odparowywanie rozpuszczalników itp.), najczęściej stosowanym szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz pozna podstawowe zasady pracy w laboratorium organicznym. Podczas dalszej części zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają wybrane syntezy związków organicznych w oparciu o instrukcje do ćwiczeń syntetycznych, doskonaląc nabyte umiejętności i poznając stopniowo inne techniki pracy laboratoryjnej (ekstrakcję, destylację, sublimację itp.).

Przed rozpoczęciem zadań syntetycznych student losuje zestaw syntez, które musi wykonać podczas zajęć laboratoryjnych. Spośród bazy 137 zaproponowanych poniżej syntez wybiera on następnie jedynie te, które zostały uwzględnione w jego indywidualnym zestawie. Zasady doboru ćwiczeń syntetycznych w zestawy omówione zostały w rozdziale VII zasadniczej części skryptu.

Kliknięcie w tytuł ćwiczenia na zamieszczonej poniżej liście powoduje otworzenie się zbioru pdf zawierającego tekst instrukcji. Wszystkie instrukcje zawierają jedynie zwięzły opis czynności, które powinny być wykonane podczas przeprowadzenia danego eksperymentu. Podstawy teoretyczne oraz szczegółowe omówienie każdej operacji zostały przedstawione w zasadniczej części skryptu i nie są powtarzane w materiałach do ćwiczeń.

W instrukcji do każdego ćwiczenia są zamieszczone hiperlinki, pozwalające szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami o stosowanych związkach chemicznych — kliknięcie w tytuł ćwiczenia lub w każdą z pozycji spisu odczynników otwiera zbiór zawierający krótki wyciąg z karty charakterystyki danej substancji. Powrót do tekstu instrukcji (lub do wykazu ćwiczeń) następuje po naciśnięciu ikonki „Wstecz” na pasku narzędzi przeglądarki lub komendą „Alt + lewa strzałka”. W tekście instrukcji znajdują się również aktywne odnośniki, pozwalające sprawdzić, jaki jest zalecany sposób postępowania z odpadami powstającymi na poszczególnych etapach eksperymentu.

Aby ułatwić studentom efektywne przygotowanie się do pracy w laboratorium, w tej części skryptu zamieszczono szereg zdjęć najczęściej stosowanego szkła, sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz fotografie typowych, prawidłowo zmontowanych zestawów reakcyjnych. Pewną pomoc mogą stanowić również prezentacje w formacie PowerPoint, pokazujące kolejne etapy wybranych, poprawnie wykonanych operacji laboratoryjnych.

Uwaga: Nie zamieszczono tu instrukcji do tzw. zadań specjalnych i asystenckich, o których była mowa w zasadniczej części skryptu, ani też opisu klasycznej analizy połączeń organicznych!

Wprowadzenie Ćwiczenia wstępne Ćwiczenia syntetyczne