Ćwiczenia laboratoryjne
z chemii organicznej

Materiały dla studentów biologii i kierunków pokrewnych


Wprowadzenie

Studenci kierunków studiów, na których chemia organiczna jest nauką pomocniczą (np. biologii lub kierunków pokrewnych), wykonują doświadczenia wybrane z dwóch grup zadań:

  • zadania typu analitycznego (wybrane spośród ćwiczeń oznaczonych symbolami od A.1.1 do A.6.4 — CZĘŚĆ A instrukcji);
  • zadania syntetyczne (wybrane spośród ćwiczeń oznaczonych symbolami od S.1.1 do S.4.4 — CZĘŚĆ S instrukcji).

Przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych student losuje (lub otrzymuje) zestaw ćwiczeń, które musi wykonać podczas całego kursu. Jednak oprócz instrukcji zawierającej opis przydzielonego eksperymentu, każdy student musi się zapoznać również ze wstępami do odpowiednich części i rozdziałów, w których zamieszczone jest dane ćwiczenie!

Przykładowo, osoba wykonująca doświadczenie S2.4 (ftaloiloglicyna) musi znać treść wprowadzenia do części S (Synteza związków organicznych) oraz treść wstępu do rozdziału S2 (Zabezpieczanie grup funkcyjnych). Ze względu na to, materiały zostały podzielone na dwa duże zbiory, a nie na instrukcje do pojedynczych ćwiczeń. Poruszanie się po tych zbiorach ułatwiają liczne spisy treści i wewnętrzne linkowania tekstu.

Instrukcje zawierają jedynie zwięzły opis czynności, które powinny zostać wykonane podczas przeprowadzenia danego eksperymentu. Podstawy teoretyczne oraz szczegółowe omówienie każdej operacji zostały przedstawione w zasadniczej części skryptu i nie są powtarzane w materiałach do ćwiczeń.

W instrukcji do każdego ćwiczenia są zamieszczone hiperlinki, pozwalające szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami o stosowanych związkach chemicznych — kliknięcie w tytuł ćwiczenia lub w każdą z pozycji spisu odczynników otwiera zbiór zawierający krótki wyciąg z karty charakterystyki danej substancji. Powrót do tekstu instrukcji (lub do wykazu ćwiczeń) następuje po naciśnięciu ikonki „Wstecz” na pasku narzędzi przeglądarki lub komendą „Alt + lewa strzałka”. W tekście instrukcji znajdują się również aktywne odnośniki, pozwalające sprawdzić, jaki jest zalecany sposób postępowania z odpadami powstającymi na poszczególnych etapach eksperymentu.

Aby ułatwić studentom efektywne przygotowanie się do pracy w laboratorium, w tej części skryptu zamieszczono szereg zdjęć najczęściej stosowanego szkła, sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz fotografie typowych, prawidłowo zmontowanych zestawów reakcyjnych. Pewną pomoc mogą stanowić również prezentacje w formacie PowerPoint, pokazujące kolejne etapy wybranych, poprawnie wykonanych operacji laboratoryjnych.

Wprowadzenie Instrukcje