powrót

dziekanat

godziny urzędowania

who is who

terminy w roku akademickim 2012/2013

nowy regulamin studiów UJ
(obowiązuje od 1.10.2012)

poprzednio obowiązujące regulaminy studiów UJ
(obowiązywał od 1.10.2011 do 30.09.2012)
(obowiązywał od 1.10.2009 do 30.09.2011)
(obowiązywał od 1.10.2007 do 30.09.2009)
(obowiązywał od 1.10.2006 do 30.09.2007)
(obowiązywał do 30.09.2006)

informacje o EOKD

ankiety studenckie - informacje

deklaracje programowe - informacje

opłaty za powtarzanie - informacje

zmiany grup - informacje

Kierunek chemia - zapisy na moduły

Kierunek chemia - zapisy na panele specjalizacyjne (I rok studiów II stopnia)

kierunek chemia - informacje dla III roku

praktyki i staże

formularze

ogłoszenia dziekanatu dla studentów

 


 

 godziny urzędowania
dziekanat Wydziału Chemii mieści się w pokoju 113, I p. 
tel.: (012) 663 22 37 lub (012) 663 22 26

dziekanat przyjmuje studentów : 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

  08.30 - 10.15
12.00 - 14.30
08.30 - 10.15
12.00 - 14.30
EOKD
EOKD
EOKD
EOKD
  10.15 - 10.30
14.30 - 15.00
10.15 - 10.30
14.30 - 15.00
bez rejestracji
bez rejestracji
bez rejestracji
bez rejestracji


w piątki dziekanat nie przyjmuje stron

EOKD - obowiązuje rejestracja elektroniczna

 who is who

dyżury: 

poniedziałek
środa
czwartek

 

 

08.30 - 10.00
08.30 - 10.00
13.00 - 14.00

dyżury: 

poniedziałek

 

 

9.00 - 10.00
 
 • dr hab. Krystyna Żuwała - zastępca kierownika kierunku "Ochrona Środowiska"

dyżury: 

czwartek

  12.30 - 13.30
 
 
 • mgr Małgorzata Gierczak - kierownik dziekanatu
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu naukowego profesora oraz stanowisk: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
  • prowadzenie spraw związanych z przewodami habilitacyjnymi i doktorskimi
  • przygotowywanie materiałów i protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału
  • sprawy Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział

 

 • mgr inż.  Anna Grabska

  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich dla kierunku ochrona środowiska

   

 • mgr Monika Jurek
  • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów na kierunku chemia
 
 • Elżbieta Zembala 
  • sprawy socjalne studentów kierunków chemia i ochrona środowiska
   (stypendia naukowe, socjalne, akademiki, zapomogi)
  • pensum dydaktyczne
  • prowadzenie spraw zawiązanych z tokiem studiów doktoranckich
  • sprawy socjalne doktorantów
  • zamawianie zajęć dydaktycznych na innych wydziałach
  • zawieranie umów na zajęcia dydaktyczne

   

 terminy w roku akademickim 2012/2013

 

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora UJ z 29 marca 2011 r,wprowadzony zostaje tzw. "elektroniczny indeks", tzn. tradycyjne indeksy i karty egzaminacyjne nie stanowią już podstawy dokumentacji przebiegu studiów. Zaliczanie roku odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wpisów w systemie USOS.

W związku z powyższym:
 1. Przed rozpoczęciem sesji Prowadzący i Studenci powinni zweryfikować prawidłowość składów grup w systemie USOS; ewentualne różnice należy zgłosić do Dziekanatu mailowo;
 2. Prowadzący zajęcia mają obowiązek terminowo wpisać oceny do systemu USOS, zarówno w sesji zimowej, jak i letniej (do 10 dni po terminie egzaminu/zaliczenia, nie później niż do 30 września lub do 7 dni po zakończeniu zimowej sesji poprawkowej);
 3. Po upływie terminu wpisania ocen Studenci powinni sprawdzić swoje oceny; ewentualne błędy lub brak ocen należy zgłosić do Dziekanatu mailowo;
 4. 4) Studenci którzy wypełnili wszystkie wymagania programu studiów na danym roku (komplet wpisów w USOSie) powinni zgłosić do Dziekanatu prośbę o zaliczenie roku (mailowo);
 5. Studenci którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku powinni złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do 30 września;
 6. Po upływie terminu 30 września pozostali studenci są "rozliczani" na podstawie wpisów w systemie USOS. 7) W przypadku studentów którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku (lub nie mają wszystkich ocen w USOSie) oraz nie złożyli stosownego podania przed 30 września, wydawana będzie decyzja o skreśleniu z listy studentów.

Deklaracje programowe powinny zostać złożone do 19 października 2012 (semestr zimowy) oraz do 15 marca 2013 (semestr letni).


usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie (przywrócenie terminu egzaminu)

 

w ciągu 7 dni od terminu egzaminu

 

 informacje o EOKD

Elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w dziekanacie można dokonać z każdego komputera o dowolnej porze poprzez Internet:

www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd/

     Po wejściu na podany adres możliwe jest sprawdzenie stanu aktualnie załatwianych spraw w Dziekanacie (w godzinach przyjęć) lub - po zalogowaniu - rejestracja.
     System wymaga podania nazwy użytkownika i hasła ze studenckiego serwera wydziałowego (używanego także na zajęciach komputerowych i w pracowni studenckiej).
     Po zalogowaniu się należy wybrać osobę do której chcemy się zapisać (w zależności od sprawy: mgr Monika Jurek - Chemia, mgr inż. Anna Grabska - Ochrona Środowiska, Elżbieta Zembala - sprawy socjalne i stypendialne, dr Andrzej Adamski - kierownik studiów Ochrona Środowiska, dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ - prodziekan ds. dydaktyki, dr Stefan Witkowski - pełnomocnik ds. praktyk). Następnie w zależności od sprawy:

 1. w przypadku spraw nie wymagających wizyty w dziekanacie (np. zgłoszdzenie prośby o wydania zaświadczenia do banku, WKU, itp, zgłoszenie prośby o hasło do USOS):

  należy wybrać z listy odpowiednią sprawę. Po odbiór można zgłosić się po uzyskaniu potwierdzenia w systemie EOKD (status: 'do odbioru: tak') w terminach wolnych bez konieczności rejestracji. W takich sprawach można również przekazać dokumenty do dziekanatu za pośrednictwem skrzynki znajdującej się obok wejścia do dziekanatu.
   
 2. w przypadku innych spraw:

  należy wybrać wolny termin korzystając z wyświetlanego kalendarza. Po akceptacji terminu należy wybrać rodzaj sprawy z listy (podając ewentualnie dodatkowe informacje).

Po zalogowaniu się możliwa jest także zmiana/usunięcie wcześniej dokonanych rejestracji.

Nieobecność/spóźnienie powoduje automatyczne przepadanie terminu, tj. nie jest on automatycznie przesuwany.

Aby niepotrzebnie nie blokować kolejki, wskazane jest usuwanie wcześniejszych rejestracji w przypadkach rezygnacji z terminu.

Sprawdzenie stanu aktualnie załatwianych spraw w dziekanacie (w godzinach przyjęć) możliwe jest także poprzez WAP:
www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd-wap
(usługa ta dotyczy wyłącznie sprawdzenia stanu aktualnie załatwianych spraw, a nie rejestracji)

     Wszelkie problemy z użyciem/działaniem systemu EOKD należy zgłaszać wypełniajać formularz elektroniczny na stronie www.student.chemia.uj.edu.pl/eokd/ (pole: Zgłoś problem).

 

 ankiety studenckie - informacje

 

Na Wydziale Chemii UJ począwszy od roku akademickiego 2006/7 systematycznie przeprowadzane są ankiety na temat jakości kształcenia za pomocą systemu USOS.

Każdy student powinien po każdym semestrze wypełnić ankiety dotyczące wszystkich zajęć w których uczestniczył.  Jeśli zajęcia prowadziło kilka osób, należy wypełnić ankiety dotyczące wszystkich prowadzących zajęcia w danej grupie. W przypadku niektórych zajęć laboratoryjnych nie każdy student ma kontakt ze wszystkimi prowadzącymi przypisanymi do danej grupy; w takim przypadku należy wypełnić wyłącznie ankiety dotyczące tych osób,  które prowadziły ćwiczenia dla danego studenta.

 Ankieta składa się z dwóch części: część pierwsza, ogólnouniwersytecka (pytania 1-10), jest identyczna na wszystkich Wydziałach UJ i dla wszystkich prowadzonych zajęć, część drugą (pozostałe pytania) stanowi ankieta wydziałowa, której treść zależy od rodzaju zajęć.

 W oknie komentarza można uzasadnić swoje odpowiedzi, wskazać największe pozytywne strony i mankamenty ocenianych zajęć.

 Ankiety za semestr zimowy (12/13Z) można wypełniać od 21 stycznia do 3 marca 2013, natomiast za semestr letni (12/13L) i kursy roczne (12/13) można wypełniać w okresie od 27 maja do 14 lipca oraz od 1 września do 30 września 2013 r. Ankieta dotycząca danych zajęć powinna zostać wypełniona po ich zaliczeniu.

 Wszelkie niezgodności danych w systemie USOS proszę zgłaszać w dziekanacie przed wypełnieniem ankiety. W przypadkach konieczności zmiany grupy należy przestrzegać ustalonych reguł (patrz Zmiany grup – informacje)

 W przypadku trudności związanych z funkcjonowaniem ankiet, pomimo złożenia deklaracji programowych i odpowiednich zgłoszeń w dziekanacie, można kontaktować się z wydziałowym pełnomocnikiem Dziekana do spraw ankiet studenckich: dr Paweł Kozyra. Wszelkie uwagi dotyczące kwestionariusza ankiety oceny zajęć oraz trybu przeprowadzenia akcji ankietowej wśród Studentów prosimy kierować na adres ankieta_studencka@inib.uj.edu.pl

 Ankiety oceny zajęć dydaktycznych są anonimowe, ponieważ program nie przyporządkowuje udzielonych odpowiedzi do kodu identyfikacyjnego studenta w USOSweb. Natomiast rejestruje studentów, którzy udzielili odpowiedzi w odniesieniu do większości ankietowanych zajęć, w każdym semestrze bieżącego roku akademickiego. Wśród tych, którzy wypełnią przynajmniej połowę ankiet rozlosowane zostaną bony książkowe o wartości 200 zł każdy.

 Wyniki sondażu ankietowego i komentarze studentów są przekazywane bezpośrednio każdemu Prowadzącemu (w części odnoszącej się do jego zajęć), a przez pełnomocnika ds. ankiet Dziekanowi i Kierownikowi odpowiedniego Zakładu. Ogólne wyniki ankiet przedstawiane jest także Samorządowi Studentów.

 Wypełnienie ankiet jest dobrowolne. Bardzo prosimy jednak, w miarę możliwości, o wypełnienie ankiet do wszystkich zajęć.

 

 deklaracje programowe - informacje

Deklaracje programowe - składają wszyscy studenci, którzy realizują program studiów zawierający elementy do wyboru, przedmioty nieobowiązkowe, itp., w tym również studenci zaliczający przedmioty 'awansem' (np. powtarzający rok). Deklaracja programowa stanowi podstawę do zaliczenia roku, ewentualne powtarzanie przedmiotów wskazanych w deklaracji będzie płatne.

Deklaracje programowe należy złożyć do 19 października 2012 (semestr zimowy) oraz do  15 marca 2013 (semestr letni).Zgodnie z §4 pkt.5a Regulaminu studiów niezłożenie deklaracji programowej może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.

 

Studenci z indywidualnym tokiem studiów zobowiązani są niezależnie od obowiązku składania deklaracji, przed rozpoczęciem roku akademickiego lub najpóźniej w ciągu pierwszego tygodnia października złożyć w dziekanacie uzgodniony z opiekunem naukowym program na cały rok. Ewentualne drobne modyfikacje programu wynikające z przyczyn organizacyjnych możliwe będą w każdym semestrze w terminach składania deklaracji programowych.


Kto wypełnia jaką deklaracje:

Deklarację programową wypełniają i składają w Dziekanacie wszyscy studenci II i III roku studiów I stopnia oraz wszyscy studenci studiów II stopnia. Jeżeli student realizuje indywidualny program lub plan studiów, oprócz deklaracji programowej zobowiązany jest złożyć formularz IP, który zawiera zatwierdzony przez opiekuna program na cały rok.

 opłaty za powtarzanie przedmiotu - informacje


Zgodnie z Regulaminem Studiów, Uchwałą Senatu UJ 18/IV/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 oraz Zarządzeniem nr 50 Rektora UJ z dnia 24 sierpnia 2007 wprowadzone są opłaty za powtarzanie przedmiotu lub egzaminu.

Opłatę za powtarzanie przedmiotu wnoszą wszyscy studenci powtarzający przedmiot (w ramach powtarzania roku, wpisu warunkowego, powtarzania przedmiotu nie zaliczonego awansem, powtarzania po reaktywacji itp., a także uzupełnienia brakujących do zaliczenia roku punktów poprzez zaliczenie innego przedmiotu). Bezpłatny jest tylko udział w danych zajęciach po raz pierwszy.


Uchylanie się od obowiązujących opłat grozi skreśleniem z listy studentów.


Opłata za powtarzanie przedmiotu obliczana jest na podstawie punktów ECTS.

Ustalona przez Rektora dla Wydziału Chemii stawka za 1 ECTS wynosi 45 zł.

Opłata za usługę edukacyjną (powtarzanie przedmiotu/egzaminu) uiszczana jest przed skorzystaniem z tej usługi.

Zwolnienia z opłat

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne, na pisemny wniosek, w następujących przypadkach:

 1. istotnego pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub doktoranta w odniesieniu do poprzedniego roku a dochód netto na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza 500 zł miesięcznie;
 2. uzyskiwania wybitnych wyników w nauce;
 3. wyjazdu na stypendium w ramach programu MOST i Erasmus;
 4. w wypadkach losowych.
Istotne pogorszenie sytuacji materialnej dokumentuje się poprzez złożenie:
 1. kompletu aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzających sytuację materialną, zgodnie z wymogami obowiązującego w uczelni Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. innych dokumentów potwierdzających istotne pogorszenie sytuacji materialnej;
 3. opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
Wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie:
 1. do 20 września w przypadku wniosków dotyczących opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze zimowym oraz w całym roku akademickim,
 2. do 31 stycznia w przypadku wniosków dotyczących opłat za świadczone usługi edukacyjne w semestrze letnim.
  1. Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.


 zmiany grup - informacje


W związku z wprowadzeniem systemu USOS do obsługi studiów, wszelkie zmiany grup ćwiczeniowych muszą być zgłaszanie przez studentów w dziekanacie.

Obowiązują następujące zasady:

W przypadku przedmiotów obowiązkowych dla całego roku, studenci przypisani są do grup. Każda zmiana grupy, potwierdzona zgodą obu prowadzących zgłaszana jest przez studenta w dziekanacie. Zmiana grupy może jedynie nastąpić w uzasadnionych przypadkach.(formularz zmiany grupy).

W przypadkach objętych obowiązkiem składania deklaracji programowych, student zapisujący się do grupy uzyskuje od prowadzącego potwierdzenie przyjęcia na deklaracji programowej. Każda późniejsza zmiana grupy, potwierdzona zgodą obu prowadzących zgłaszana jest przez studenta w dziekanacie (formularz zmiany grupy).

 

 kierunek chemia - II rok - zapisy na moduły na III roku


Studenci II roku dokonują wyboru modułów ukierunkowujących lub ścieżki specjalizacyjnej (zajęcia na III roku studiów) poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w Internecie:

https://www.student.chemia.uj.edu.pl/modul_reg
(dostęp chroniony jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim).

Nieprzekraczalny termin w roku akademickim 2011/2012: 15 czerwca 2012

       Po tym terminie do modułów dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc. Po upływie terminu nie będzie możliwości dopisania się do moduów, na których wszystkie miejsca zostaną wypełnione (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen).

Są 4 następujące moduły do wyboru:

 1. Chemia analityczna i stosowana
 2. Chemia nieorganiczna i strukturalna
 3. Chemia organiczna i biologiczna
 4. Chemia fizyczna i teoretyczna

oraz ścieżka specjalizacyjna:

    Chemia komputerowa

Szczegółowe informacje o programie modułów/ścieżki umieszczone są na stronie
www2.chemia.uj.edu.pl/studia/Licencjat_III.html

Zgodnie z obowiązującym programem studiów każdy student III roku zobowiązany jest zaliczyć 2 moduły lub 1 ścieżkę specjalizacyjną.

       Na formularzu internetowym każdy student wskazuje moduły według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej).

       Każdy student zostanie zakwalifikowany na jeden moduł najbardziej preferowany. Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego modułu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do drugiego modułu na podstawie listy rankingowej.

       Ponieważ lista miejsc na poszczególnych modułach jest ograniczona, studenci z niższymi średnimi ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na drugi moduł zgodnie z ich preferencją.
Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji modułów, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje wszystkie cztery moduły w kolejności preferencji).

       Także osoby, które zamiast modułów preferują ścieżkę Chemia komputerowa powinny dodatkowo określić preferencje dla wszystkich czterech modułów (na wypadek, gdyby ścieżka nie została uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby studentów, lub gdyby liczba studentów zainteresowanych przekraczała liczbę miejsc).

       Zmiana modułu w trakcie semestru możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach, tylko w miarę wolnych miejsc, po uzyskaniu zgody Kierowników obu modułów (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

 

 kierunek chemia - zapisy na panele specjalizacyjne (I rok studiów II stopnia)


       W roku akademickim 2012/2013 wyboru panelu specjalizacyjnego dokonywać można w okresie do 20 grudnia 2012 (termin nieprzekraczalny) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (dostęp chroniony indywidualnym identyfikatorem i hasłem używanymi na serwerze studenckim):

       https://www.student.chemia.uj.edu.pl/panel_reg

       Na formularzu tym każdy student wskaże 10 (spośród 15 istniejących) paneli specjalizacyjnych według własnej preferencji (od najbardziej preferowanego, do najmniej).

       Na podstawie wszystkich danych sporządzone zostaną listy rankingowe dla każdego panelu i każdy student zostanie ostatecznie przyporządkowany do panelu specjalizacyjnego na podstawie pozycji na liście rankingowej. O kolejności na poszczególnych listach rankingowych decydować będzie punktacja z listy rankingowej z rekrutacji na studia II stopnia.

       Ponieważ lista miejsc na poszczególnych panelach jest ograniczona, studenci z niższą punktacją ocen nie mają gwarancji, że zostaną zakwalifikowani na panel zgodnie z ich preferencją. Przed wypełnieniem formularza należy zatem przemyśleć kolejność preferencji paneli, również tych na dalszych pozycjach (każdy student wskazuje w związku z tym aż 10 paneli w kolejności preferencji).

       W przypadku indywidualnego toku studiów, studentów SMP, itp. możliwe jest przyjęcie na dany panel z pominięciem procesu rekrutacyjnego. Wymagana jest jednak także w takim przypadku terminowa rejestracja na stronie internetowej oraz złożenie podania w dziekanacie zaopiniowanego przez opiekuna naukowego i kierownika panelu.

       Po upływie terminu rejestracji do panelu dopisać się będzie można jedynie w miarę wolnych miejsc za zgodą Kierownika Panelu (nawet w przypadku osób z najwyższymi średnimi ocen, indywidualnym tokiem studiów, itd.).

       Ewentualna zmiana panelu w trakcie kolejnych semestrów możliwa będzie, w miarę wolnych miejsc po uzyskaniu zgody Kierowników obu paneli (wymagane złożenie podania w dziekanacie).

 

 kierunek chemia - praktyki i staże


informacje o zasadach, procedurach i miejscach praktyk a także o konkursach na dofinansowanie - Więcej informacji

 

 formularze

 

wniosek o udzielenie pomocy materialnej i inne formularze znaleźć można na stronie samorządu studenckiego (dział "wnioski")

 

pełen tekst obowiązującego na UJ regulaminu studiów oraz regulaminu przyznawania pomocy materialnej znajduje się również na stronie samorządu studenckiego.

strona główna Wydziału Chemii