Centrum Testowe EChemTest w KrakowieEuropejski Konkurs EChemTest dla uczniów


    W związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 (w oparciu o Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku, m.in. odwołujące wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński),

tegoroczna edycja konkursu EChemTest zostaje zawieszona do odwołania, a dalsza rejestracja uczestników zostaje wstrzymana.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji, sesje konkursowe będą wznowione, jeśli możliwe to będzie przed okresem maturalnym.

    Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, w szczególności uczniom, którzy do tej pory już dokonali rejestracji lub już wzięli udział w sesjach konkursowych!    W roku 2019/20, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany jest etap krajowy Europejskiego Konkursu EChemTest dla uczniów.

    EChemTest jest elektronicznym testem rozwijanym przez European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA, Stowarzyszenie Europejskich Tematycznych Sieci Chemicznych), organizację skupiającą ponad 120 jednostek szkolnictwa wyższego kształcących chemików w całej Europie. Testy EChemTest mają na celu sprawdzanie wiedzy i umiejętności w zakresie chemii na różnych poziomach trudności (odpowiadających poziomowi szkoły średniej, studiów licencjackich i magisterskich). EChemTest wykorzystywany jest w Europie, jak i poza jej granicami.

    Europejski Konkurs EChemTest adresowany jest do uczniów na poziomie liceum/technikum. Konkurs organizowany jest po raz dziewiąty.

    Etap krajowy w Polsce organizowany jest przez centrum testowe EChemTest działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2019/20 etap krajowy konkursu odbywać się będzie w sposób „ciągły”, tzn. w kilku terminach w okresie od 17 lutego 2020 do 20 marca 2020 r.

    Ostateczne wyniki etapu krajowego ogłoszone zostaną po zakończeniu wszystkich sesji konkursowych, 20 marca 2020.

    W każdym z terminów wszyscy uczestnicy konkursu rozwiążą test Chemia Ogólna 1 (w języku polskim), a osoby które uzyskały największą ilość punktów - zaraz potem – test Chemia Ogólna 2 (również w języku polskim). Czas przewidywany na rozwiązanie każdego z testów wynosi 60 minut.

    Zwycięzcy etapów krajowych (5-10 osób) wezmą udział w finale międzynarodowym, który zorganizowany zostanie w formie zdalnej, w każdym z uczestniczących centrów testowych w okresie 24-27 marca 2020 (dokładny termin ogłoszony zostanie po uzgodnieniu przez wszystkie uczestniczące centra testowe). W etapie międzynarodowym rozwiązywane będą odpowiednie testy w języku angielskim (General Chemistry 1 i General Chemistry 2).

    Uroczystość zakończenia etapu krajowego konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 18 kwietnia 2020.

   Zgłoszenia uczestników konkursu dokonywane powinny być drogą e-mailową, na adres echemtest@chemia.uj.edu.pl przez nauczyciela. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko nauczyciela, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon), szkołę, jej adres oraz listę uczniów. Dla każdego z uczniów proszę podać imię, nazwisko oraz adres e-mail (dane wymagane do rejestracji w systemie EChemTest). Po zgłoszeniu uczestników przez nauczyciela, drogą e-mailową zostanie uzgodniony termin, w którym dana grupa może uczestniczyć. Konkretne terminy sesji konkursowych testu oraz ich liczba ustalone zostaną w zależności od liczby zgłoszeń.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 13 marca 2020.
Ze względu na duże zainteresowanie, zastrzegamy możliwość wcześniejszego wyczerpania dostępnych terminów, co może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

    Zgłoszenie uczestnictwa przez szkołę jest równoważne z deklaracją, że szkoła zapewni opiekę uczestnikom konkursu w przypadku podróży do Krakowa.

   Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Konkursu. Treść regulaminu dostępna jest pod tym linkiem.

    Zachęcamy do licznego udziału w etapie krajowym konkursu!