Program

Prerekwizyty

Studenci wybierający profil Chemia Teoretyczna i Komputerowa powinni mieć ukończony duży kurs chemii teoretycznej.

Ramowy program profilu

Ramowy program profilu, przedstawiony poniżej, jest wspólny dla obu paneli. Uczestnictwo w konkretnym panelu wiąże się jednak z różnicami w doborze przedmiotów w bloku kursów specjalizacyjnych i fakultatywnych.

IV rok

Blok kursów specjalizacyjnych i fakultatywnych

W ramach bloku kursów specjalizacyjnych i fakultatywnych, odbywanych na IV roku studiów, wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS i złożenie 3 egzaminów specjalizacyjnych. Wyboru kursów w ramach programu panelu dokonuje student w porozumieniu z opiekunem naukowym.

Pełna lista wymagań przedstawiona jest w tabelce poniżej.

Lp Nazwa przedmiotu Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia
1 Wybrane zagadnienia chemii teoretycznej - wykład specjalizacyjny (3 wykłady z listy wykładów monograficznych) 3 x 30 = 90 3 x 4 = 12 Egzamin
2 Wybrane zagadnienia chemii teoretycznej (3 wykłady z listy wykładów monograficznych) i/lub Uzupełnienia z matematyki i fizyki (kursy oferowane przez Instytut Matematyki i Instytut Fizyki, zalecone przez opiekuna naukowego) 3 x 30 = 90 3 x 4 = 12 Zaliczenie lub egzamin
3 Wybrane zagadnienia metod obliczeniowych chemii (z listy kursów dla specjalizacji) i/lub Uzupełnienia z informatyki (kursy oferowane przez Instytut Informatyki i Instytut Fizyki, zalecone przez opiekuna naukowego) 120 12 Zaliczenie lub egzamin
4 Projekt badawczy i praca własna - praca badawcza pod kierunkiem opiekuna naukowego 240 18 Zaliczenie
5 Kursy do wyboru 60 6 Zaliczenie lub egzamin

V rok

Na V roku studiów, poza zaliczeniem pracowni magisterskiej (prowadzonej przez promotora) oraz seminarium magisterskiego (organizowanego łącznie z seminarium Zakładu Chemii Teoretycznej i Zakładu Metod Obliczeniowych Chemii), wymagane jest również zaliczenie wybranego wykładu specjalizacyjnego. Wyboru wykładu specjalizacyjnego dokonuje magistrant w porozumieniu z promotorem.

Pełna lista wymagań przedstawiona jest w tabelce poniżej.

Nazwa przedmiotu Ilość godzin ECTS Forma zaliczenia
Wykład specjalizacyjny (z listy wykładów monograficznych) 30 3 Zaliczenie lub egzamin
Pracownia magisterska 720 46 Zaliczenie
Seminarium magisterskie 60 6 Zaliczenie

Przedmiot humanistyczny

Poza powyższymi przedmiotami wymagane jest również zdanie egzaminu z wybranego przedmiotu humanistycznego w wymiarze 60 godzin (5 ECTS). Sugerowanym przedmiotem humanistycznym jest Filozofia (Cz42).

Możliwe (i zalecane) jest zaliczenie tego kursu w trakcie trwania czwartego roku studiów.

Obrona pracy magisterskiej

Ukończenie V roku studiów i złożenie pracy magisterskiej jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego i obrony pracy.

Uwagi

  • Każdy student zobowiązany jest uzyskać w jednym roku akademickim 60 punktów ECTS
  • Student ma prawo do uzyskania punktów ponadwymiarowych, z których część lub całość, po zatwierdzeniu przez kierownika profilu, może być zaliczona na konto następnego roku
  • Plan studiów każdego studenta w ramach profilu jest zatwierdzany przez opiekuna naukowego na początku kolejnego semestru. Wszystkie kursy obowiązujące w danym semestrze są wpisywane do semestralnej karty ECTS.