WSTĘP

Profil Chemia Teoretyczna i Komputerowa umożliwia studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy o nowoczesnych metodach badawczych chemii teoretycznej i obliczeniowej. Studenci mogą brać udział w szerokim spektrum zaawansowanych kursów specjalizacyjnych oraz pogłębiać wiedzę z fizyki, informatyki i matematyki na zajęciach organizowanych we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Duży nacisk kładzie się na udział studentów w pracy badawczej.

Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności stanowią doskonałą podstawę do prowadzenia zarówno pracy naukowej w wielu dziedzinach chemii, jak i pracy w zaawansowanych technologicznie działach przemysłu. Profil Chemia Teoretyczna i Komputerowa daje więc bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.

Program dydaktyczny profilu realizowany jest na roku IV i V w ramach paneli specjalizacyjnych: Chemia Teoretyczna i Chemia Komputerowa.

Panel Chemia Teoretyczna

Tematyka badawcza panelu obejmuje:

 • Zastosowania teorii reaktywności chemicznej do badań reakcji w fazie gazowej i na powierzchniach katalizatorów
 • Rozwój teorii funkcjonałów gęstości
 • Zastosowania teorii informacji do opisu struktury elektronowej układów molekularnych
 • Czasy życia elektronowych stanów wzbudzonych w polimerach
 • Interpretacja widm drugiej składowej harmonicznej
 • Spektroskopia kryształów molekularnych o cechach modelowych
 • Rezonansowe rozproszenie ramanowskie jako źródło informacji o strukturze geometrycznej cząsteczek w stanach wzbudzonych
 • Zagadnienia naturalnego i magnetycznie indukowanego dichroizmu kołowego cząsteczek, zastosowania do badań strukturalnych w dimerach
 • Teoria i modelowanie procesów stochastycznych
 • Teoretyczne badania struktury elektronowej układów metaloorganicznych i reakcji z ich udziałem

Kierownikiem panelu jest prof. dr hab. Roman Nalewajski.

Panel Chemia Komputerowa

Tematyka badawcza panelu obejmuje:

 • Rozwój równoległych i rozproszonych algorytmów obliczeniowych
 • Implementacja oprogramowania służącego do obliczeń kwantowochemicznych (Hartree-Fock, DFT) i mikroelektrostatycznych
 • Rozwój metod obliczeniowych chemii kwantowej
 • Badania nad hybrydowymi metodami optymalizacji

Kierownikiem panelu jest dr hab. Janusz Mrozek.