Wróć

Badanie warunków rozdziału oraz identyfikacja leków psychotropowych z grupy trójcyklicznych antydepresantów metodą strefowej elektroforezy kapilarnej

Katarzyna Madej, Michał Woźniakiewicz

Abstract

Trójcykliczne antydepresanty (TCA) należą do często stosowanych leków psychotropowych, które w dawkach wyższych od terapeutycznych wykazują znaczną toksyczność i mogą być przyczyną zgonu. W związku z tym leki te są przedmiotem zainteresowania analizy toksykologiczno-sądowej i często są identyfikowane w różnego rodzaju materiałach dowodowych.

Analizę TCA w materiale niebiologicznym najczęściej przeprowadza się z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych. Od kilkunastu lat zaczął się również dynamiczny rozwój metod analizy leków przy użyciu nowej techniki - elektroforezy kapilarnej (CE). W dziedzinie tej najważniejsze znaczenie mają trzy odmiany separacyjne CE - strefowa elektroforeza kapilarna (CZE), micelarna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna (MECC) oraz elektroforeza oparta na rozdziałach chiralnych.

Zarówno techniki chromatograficzne (w szczególności wysokosprawna chromatografia cieczowa) jak i CE odznaczają się dużym potencjałem separacyjnym i w związku z tym mogą być wykorzystywane w analizie skryningowej (przesiewowej), której zadaniem jest objęcie stosunkowo dużej grupy związków w badanym materiale.

Celem naszych badań było rozpoznanie możliwości zastosowania techniki CE jako metody identyfikacyjnej dla leków z grupy TCA w preparatach farmaceutycznych. Badania przeprowadziliśmy stosując wariant CZE wraz z buforem separacyjnym o składzie 30% metanolu w 50 mM kwasie 3-(cyklohexyloamino)-2-hydroxy-1-propanosulfonowym o pH 9,5 (dodatek 1 M NaOH). Rozdziały leków prowadzone były w pustej kapilarze kwarcowej o wymiarach: 100 cm (całkowita długość) /66 cm (długość do detektora) i 50 ľm średnicy wewnętrznej, w temperaturze 25o C i pod napięciem 30 kV. Jako metodę detekcji zastosowano spektrofotometrię w zakresie UV przy długości fali 210 nm.

Dla testowanych leków wyznaczono względne czasy migracji oraz powtarzalność parametru identyfikacyjnego.

Reasumując można stwierdzić, iż technikę CE można zastosować do analizy jakościowej pięciu powszechnie stosowanych leków z grupy TCA w preparatach farmaceutycznych.


Poster w pdf