Wróć

Elektroforeza kapilarna jako nowe narzędzie analizy materiałów kryjących w laboratorium kryminalistycznym

Joanna Mania, Paweł Kościelniak, Joanna Bis

Abstract

Jedną z najbardziej interesujących metod separacyjnych, które pojawiły się w ostatnich latach w chemii analitycznej jest metoda elektroforezy kapilarnej. Rozdział składników próbki oparty jest na zjawisku elektroforezy i elektroosmozy zachodzących w cienkich kapilarach (wew. śred. 50 ľm) po przyłożeniu wysokiego napięcia (10 - 30 kV). Metoda ta charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, krótkim czasem analizy oraz niskimi kosztami związanymi z niewielkim zużyciem odczynników (ml) i próbki(nl). Systemy do elektroforezy kapilarnej są łatwe do automatyzacji, mogą być łączone z różnymi detektorami (spektrofotometrycznymi, masowymi, fluorescencyjnymi, konduktometrycznymi itp.) i znajdują bardzo szerokie zastosowanie (od analizy nieorganicznych jonów po analizę DNA).

Chemiczna analiza materiałów kryjących opiera się głównie na metodach spektrofotometrycznych i chromatograficznych. Szczególnie szeroko stosowane są metody chromatografii cienkowarstwowej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Ostatnio coraz większe uznanie na tym polu badań zyskuje metoda elektroforezy kapilarnej.

W Pracowni Chemii Sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęto od niedawna systematyczne badania materiałów kryjących metodą elektroforezy kapilarnej pod kątem kryminalistycznym. Niniejsza praca przedstawia rezultaty badań rozpoznawczych, mających za zadanie określenie ogólnej przydatności metody na tym polu przy wykorzystaniu posiadanego systemu instrumentalnego.

Badania prowadzono przy użyciu systemu do elektroforezy kapilarnej PrinCE 550 (Prince Technologies, Emmen, Holandia), termostatowanego powietrzem, wyposażonego w detektor spektrofotometryczny w zakresie UV-VIS Lambda 1010 Spectrophotometer (Bischoff, Leonberg, Niemcy). Roztwór buforu separacyjnego zawierał 30% (objętościowo) acetonitrylu oraz 42 mM SDS (surfaktanta odpowiedzialnego za tworzenie miceli w buforze), 10.5 mM 3-aminopropanolu, 5.25 mM HCl i 0.35 mM Brij-35 (surfaktanta służącego do modyfikacji przepływu elektroosmotycznego) na 1 litr roztworu. Analizowano wzorcowe roztwory barwników i próbki past długopisowych pobrane z linii pisma na papierze.

Zaprezentowane wyniki wstępnych badań past długopisowych metodą micelarnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej pozwalają wnioskować o wysokim potencjale tej metody jako narzędzia analitycznego stosowanego w kryminalistycznym laboratorium badania dokumentów.


Poster w pdf