• ujsala1
 • ujsala2
 • ujsala3
 • ujsala4

Tematyka Badań

Badania naukowe prowadzone w Zespole Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem kompleksów metali oraz reagentów metaloorganicznych w syntezie zlożonych połączeń heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem katalizy reakcji enancjoselektywnych. W kręgu naszych zainteresowań leżą związki heterocykliczne zawierające atomy azotu i siarki w pierścieniu. Do syntezy często wykorzystujemy chiralne substraty pochodzenia naturalnego - cukry, aminokwasy, terpenoidy.


Projekty badawcze

 • reakcje cykloaddycji CH-kwasów do związków nienasyconych w obecności azotanu cerowo-amonowego (CAN),
 • addycje związków ceroorganicznych do ketimin oraz hydrazonów - synteza chiralnych amin,
 • projektowanie i synteza nowych salenów z pochodnych węglowodanów,
 • enancjoselektywne epoksydowanie alkenów katalizowane chiralnymi kompleksami manganu,
 • synteza enolanów tytanu(IV) pochodnych kwasów 2-azydokarboksylowych - synteza tetrapodstawionych piroli,
 • badania nowej grupy trój- i pięciokleszczowych ligandów o budowie 2,5-bisoksazolidynopirolu,
 • reakcja Povarowa z udziałem chiralnych ketimin w obecnoœci kompleksów ceru Ce(IV),
 • reakcje cykloaddycji [4+2] do pochodnych cukrów, katalizowane kompleksami cyrkonu, cynku i magnezu
 • stereoselektywne reakcje aldolowe enolanów tytanu(IV),
 • synteza chiralnych związków tytanoorganicznych jako katalizatorów reakcji typu Mannicha,
 • zastosowanie nowych a-amido-a-aminonitronów w syntezie układów heterocyklicznych.

We współpracy z Zakładem Chemii Analitycznej oraz Zakładem Technologii Chemicznej zajmujemy się syntezą ligandów do tworzenia polimerów dopasowanych jonowo (IIP), służących do selektywnego zatężania jonów Cu2+ i Cd2+:


 • wysoko sfunkcjonalizowanych pochodnych salenu,
 • azotowych ligandów tridentnych, pochodnych pirydyny,
 • ligandów krzemoorganicznych do modyfikacji żelu krzemionkowego.

We współpracy z Zakładem Krystalochemii i Krystalofizyki zajmujemy się badaniami krystalograficznymi nowych związków.