Tematyka aktualnie realizowanych prac magisterskich

Rok 2008/2009

„Badania fotochemiczne i fotobiologiczne fluoropochodnych bakteriochloryn”

Magistrant: Justyna Knap

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

 "Synteza polarnych pochodnych chlorofili”

Magistrant: Jakub Staroń

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

„Reakcje kompleksów rutenu z aminokwasami”

Magistrant: Agnieszka Adamowicz

Promotor: dr  Małgorzata Brindell

„Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nowych związków rutenu o potencjalnym znaczeniu w terapii antybakteryjnej i antynowotworowej”

Magistrant: Agnieszka Niedźwiecka

Promotor: dr  Małgorzata Brindell

„Procesy przeniesienia ładunku i przekazania energii w fotokatalizie z udziałem tlenków żelaza”

Magistrant: Grażyna Luchter

Promotor: dr Wojciech Macyk

„Metody wyznaczania właściwości redoks materiałów półprzewodnikowych w stanach podstawowych i wzbudzonych”

Magistrant: Justyna Derdzińska

Promotor: dr Wojciech Macyk

„Fotosensybilizacja TiO2 węglem”

Magistrant: Paulina Nowak

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

„Nowe półprzewodniki tlenkowe do zastosowań fotowoltaicznych”

Magistrant: Dorota Mrozek

Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski

„Fotosensybilizacja półprzewodników szerokopasmowych związkami pi-elektronowymi”

Magistrant: Konrad Wojciechowski

Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski

„Efekt przełączenia fotoprądu w TiO2 modyfikowanym kompleksami rutenu”

Magistrant: Marek Oszajca

Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski

„Fotoelektrochemia kompozytów półprzewodnikowych zawierających organiczne i organometaliczne donory elektronów”

Magistrant: Magdalena Marszałek

Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski

 
Rok 2007/2008

„Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i zastosowanie nowych amfifilowych halogenopochodnych tetrapiroli”

Autor: Agata Strojny

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Halogenowe, rozpuszczalne w wodzie fotosensybilizatory tetrapirolowe

Autor: Joanna Szczepaniak

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Reakcje kompleksu (ImH)[trans-RuCl4(dmso)(Im)] (NAMI-A) z S-donorowymi aminokwasami”

Magistrant: Elżbieta Mirek

Promotor: dr  Małgorzata Brindell

 

„Usuwanie tlenków azotu za pomocą kompleksów żelaza z edta”

Magistrant: Justyna Trzepałka

Promotor: dr Grzegorz Stopa

 

Nanokrystaliczne fotokatalizatory oparte o ZnO i TiO2

Magistrant: Marta Buchalska

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

Procesy przekazania energii i przeniesienia ładunku w fotokatalizie z udziałem tlenku cynku

Magistrant: Sebastian Kieres

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

Dezaktywowany dwutlenek tytanu do zastosowań kosmetycznych

Magistrant: Gabriela Zarudzka

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

Optymalizacja fotokatalizatorów TiO2 fotosensybilizowanych związkami chromu

Magistrant: Joanna Banaś

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

„Ab initio modelling of adsorption of selected molecules on metal oxide surfaces (TiO2)"

Magistrant: Marta Bruska

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

„Synteza i badanie właściwości pochodnych heptazyny”

Magistrant: Marcin Michalik

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 
Rok 2006/2007

 

„Interaction of the trans [RuCl4(DMSO)(Im)]2- (NAMI-A(II)red) with model oligonucleotides and DNA”

Magistrant: Grzegorz Satoła

Promotor: prof. dr hab.  Grażyna Stochel

 

 „Nanostrukturalne fotokatalizatory półprzewodnikowe sfunkcjonalizowane przeciwciałami”

Magistrant: Iwona Bernacka

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

„Nanokompozyty oparte na materiałach półprzewodnikowych”

Magistrant: Agnieszka Brauer

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

Tematy zrealizowanych prac magisterskich

 

Rok 2005/2006

 

„Porównanie porfiryny (TCPPSO3H) i chloryny (TCPCSO3H) pod kątem ich wykorzystania w terapii fotodynamicznej nowotworów ”

Autor: Robert Walas

Promotor: Prof dr hab. Grażyna Stochel

 

„Fotostabilność chlorofilu a i jego pochodnych w środowisku wodnym”

Autor: Joanna Kuncewicz

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Fotosensybilizacja dwutlenku tytanu związkami chromu(III) i chromu(VI)”

Autor: Przemysław Ząbek

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

„Inaktywacja drobnoustrojów chorobotwórczych fotosensybilizowanych dwutlenkiem tytanu”

Autor: Dariusz Mitoraj

Promotor: dr Wojciech Macyk

 

„Modyfikowane nanokrystaliczne elektrody półprzewodnikowe wykazujące efekt PEPS”

Autor: Maciej Hebda

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

„Określenie właściwości bakteriobójczych związków NO-donorowych w układach modelowych”

Autor: Dawid Wodka

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

„Synteza i badanie reaktywności fotochemicznej kompleksów żelaza ze związkami tiokarbonylowymi o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych”

Autor: Agata Gawlik-Swatek

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

Rok 2004/2005

 

„Case Study on Protein-Ligand Interactions”

Autor: Agata Wąsik

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Zmodyfikowane chlorofile jako potencjalne fotosensybilizatory do fotodynamicznej inaktywacji drobnoustrojów”

Autor: Marta Przeździenk

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„New Tetrapyrrolic Photosensitizers for Photodynamic Therapy of Cancer”

Autor: Janusz Dąbrowski

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Mechanizmy aktywacji kompleksu ImH[trans-RuCl4(dmso)(Im)] (NAMI-A) w kontekście zastosowań medycznych”

Autor: Dorota Piotrowska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Badanie spektrum substratowego i kinetyki reakcji katalizowanych przez dehydrogenazę etylobenzenową”

Autor: Maurycy Menke

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Chemiczne bramki oparte o półprzewodniki nanokrystaliczne”

Autor: Michał Zimoląg

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

„Aktywne formy tlenu na TiO2 o zmodyfikowanej powierzchni”

Autor: Elżbieta Krakowska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Sensybilizowane półprzewodniki szerokopasmowe jako fotokatalizatory reakcji utlenienia”

Autor: Anna Kozak

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Rok 2003/2004

 

„Spektroskopowe i kinetyczne badania wybranych reakcji kompleksu Na[trans-Ru(CL)4(dmso-S)(Im)] – potencjalnego leku antynowotworowego”

Autor:Anna Szumlańska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Termiczna i fotochemiczna reaktywność pentacyjanożelazianów(II) i (III) z pochodnymi tiomocznika, tiosemikarbazydu oraz tiokarbohydrazydu”

Autor: Monika Gurbisz

Promotor: dr Konrad Szaciłowski

 

„Fotochemia wybranych kompleksów miedzi Cu(II)(EDTA),Cu(II)(NTA)”

Autor: Tomasz Zieńko

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Rok 2002/2003

 

„Badania strukturalne adduktów mioglobiny i hemoglobiny z jonem heksacyjanozelazianowym(III)”

Autor: Marta Patykiewicz

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Badanie oddziaływań między jonami w układzie zawierającym anion [Fe(CN)5NO]2- oraz wybranym kationem jednododatnim”

Autor: Katarzyna Tkaczyk

Promotor: prof. dr hab. Zofia Stasicka

 

Rok 2001/2002

 

„Efekt fotocytotoksyczności bionieorganicznych donorów tlenku azotu(II): nitroprusydku sodu i czarnej soli Roussina wobec komórek czerniaka złośliwego in vitro

Autor: Agnieszka Jańczyk

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Badania podstawowe wybranych związków metali do zastosowania w klasycznej i fotodynamicznej terapii antynowotworowej”

Autor: Iwona Stawoska

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

Rok 2000/2001

 

„Zieleń indocyjaninowa jako fotouczulacz w terapii fotodynamicznej czerniaka złośliwego”

Autor: Patrycja Nowak

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Synteza i charakterystyka nowych metalopochodnych chlorofilu a”

Autor: Agnieszka Skalna

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel

 

„Oddziaływanie związków kompleksowych metali przejściowych ze związkami makrocyklicznymi”

Autor: Anna Waksmundzka

Promotor: dr  Grzegorz Stopa