Organizacja konferencji 2007-2000

 

 

    1.   9th Polish Supramolecular Chemistry Network Confernce Nano2007, (K. Szaciłowski, W. Macyk, G. Stopa, E. Kuliś, S. Gawęda), Koninki 4-7.10.2007) liczba uczestników: krajowych:40, zagranicznych: 11, 2 wykłady plenarne (45 minut), 25 referatów (20 minut) oraz 7 krótkich komunikatów (15 minut).

 

    2.   Wykorzystanie technologii informatycznych w dydaktyce chemii na poziomie szkoły wyższej, Wydział Chemii UJ, Kraków, (E. Kuliś- członek komitetu organizacyjnego) 18.06.2007, uczestników krajowych - 58, uczestników zagranicznych 2, przedstawionych referatów -16, posterów – 18.
 
 

    3.   Seminarium Centrum Nanochemii Nieorganicznej „NanoInchem przy Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Kraków, 9.01.2007, (G. Stochel – współorganizator seminarium), ok. 20 uczestników Krajowych, przedstawionych referatów-3.

 

    4.   3rd Central European Conference Chemistry towards Biology”Kraków, 8-12.09. 2006, 46 uczestników zagranicznych, ok. 65 uczestników krajowych, 45 wygłoszonych referatów

 

    5.   35th Inorganic Reaction Mechanisms Meeting, 04-08.01.2006, Kraków, ok. 120 uczestników, 61 uczestników zagranicznych, ok. 50 uczestników krajowych, 37 wygłoszonych referatów.

 

    6.   Seminarium „1st Seminar on Interdisciplinary Study Systems at Polish Universitiesw ramach projektu TEMPUS JEP „NET” 14461-1999, Kraków, 18 luty 2000, (20 uczestników).

 

    7. Konferencja „2nd Conference of the European Chemistry Thematic Network (ECTN)”, Kraków, maj 2000 (110 uczestników, 100 wykładowców zagranicznych).

 

    8.   Undergraduate Chemistry Studies III” w ramach projektów TEMPUS JEP 12236-97 TRUCS i TEMPUS JEP 13444-98 UFAM, Kraków/Zakopane, 2-4 listopad 2000.

 

    9. ConferenceInterdisciplinary education- challenge of XXI century w ramach projektów  TEMPUS JEP „NET” 14461-99 i TEMPUS JEP “STEP” 12224-97, Kraków 13-18 grudzień 2000 (62 uczestników, 25 wykładowców zagranicznych).

 

 10. Workshop “Biological Chemistry”, 22 luty 2001, Kraków.

 

 11.   Closing Seminar projektu TEMPUS JEP 12236-97 „TRUCS”, 23-24 luty 2001, Kraków, (50 uczestników w tym 16 wykładowców zagranicznych).

 

 12.   Final Evaluation Meeting of the COST Action D10, Innovative Methods and Techniques for Chemical Transformations, 6-9.06.2002, Kraków, Polska (G. Stochel - Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego; członkowie Komitetu Organizacyjnego: G. Stopa, E. Wasielewska, E. Kuliś, Z. Wołek, P. Cieśla, A. Drzewiecka-Matuszek, P. Nowak-Śliwińska, A. Skalna, A. Chmura, P. Kocot, Ł. Orzeł, I. Maciejowska; 60 uczestników, 22 wykładowców zagranicznych).

 

 13.   1st Central European ConferenceChemistry toward Biology, 8-12.09.2002, Portoroż, Słowenia, (G. Stochel – członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, ok. 100 uczestników, 37 wygłoszonych referatów)

 

 14.   XLV Zjazd PTCHem, 9 – 13.09.2002, Kraków (G. Stochel, B. Malawska, B. Oleksyn, K. Lewiński – organizacja Sekcji „Chemia Biologiczna” w dniach 11-12.09.2002); G. Stochel, B. Malawska – przewodniczenie sekcji, 69 uczestników w tym dwóch zagranicznych , 14 wygłoszonych referatów.

 

 15.   2nd European ConferenceChemistry towards Biology, 25-30.09.2004, Seggau, Austria (G. Stochel - członek międzynarodowego komitetu naukowego, konferencja cykliczna, ok. 170 uczestników, organizatorzy: Karl-Franzens Uniwersytet w Grazu, Uniwersytet w Wiedniu, COST Chemistry Action, 44 wykłady)

 

 16.   European Variety in Chemistry EducationKraków, (M. Brindell, E. Kuliś-udział w komitecie organizacyjnym)  4-7.07.2005, ok. 100 uczestników, 44 wykładowców zagranicznych, (pozostałe dane w sprawozdaniu  Zespołu Metodyki Nauczania Chemii).