Informacje ogólne

 

Zespół Chemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej prowadzi badania dotyczące praktycznych aspektów reaktywności termicznej i fotochemicznej związków kompleksowych metali przejściowych.Zainteresowania Zespołu koncentrują się wokół korelacji pomiędzy strukturą elektronową a reaktywnością związków koordynacyjnych w reakcjach aktywowanych termicznie i reakcjach fotochemicznych. Głównymi obiektami badań są kompleksy metali d-elektronowych (kompleksy homoleptyczne, kompleksy o mieszanych ligandach, kompleksy o mieszanej wartościowości, etc.). W centrum zainteresowań Zespołu znajdują się procesy fotochemiczne i fotofizyczne o znaczeniu katalitycznym, środowiskowym i medycznym – od przemian fotochemicznych kompleksów metali przejściowych obecnych w środowisku, poprzez procesy fotokatalityczne w układach homo- i heterogenicznych projektowanych do oczyszczania wody i powietrza, na terapii i diagnostyce fotodynamicznej kończąc.

Celem badań jest zrozumienie mechanizmów badanych reakcji nieorganicznych i bionieorganicznych oraz modelowanie niektórych układów chemicznych. Prowadzone są badania kompleksów metali z punktu widzenia ich roli w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych i modelowych układów dla procesów fotosubstytucji i fotoindukowanego przeniesienia elektronu. Heterogeniczne fotokatalizatory oparte na materiałach półprzewodnikowych testowane są w kierunku ich wykorzystania do fotokatalitycznej detoksykacji wody. Istotnym wyzwaniem jest sensybilizacja typowych fotokatalizatorów (TiO2, ZnO, SnO2) na zakres promieniowania widzialnego. Badania obejmują także układy chemiczne zdolne do przetwarzania informacji, w szczególności przełączniki molekularne, bramki logiczne i bardziej złożone struktury. Celem badań biomedycznych jest poszukiwanie i testowanie nowych potencjalnych leków w terapii i diagnostyce fotodynamicznej z uwzględnieniem poznania mechanizmów ich działania (aktywne formy tlenu, oddziaływanie z kwasami nukleinowymi itp.).

 

Główne kierunki prowadzonych badań naukowych