Bieżące projekty badawcze

 

Projekty badawcze realizowane

 

1.         Projekt badawczy “High Pressure Tuning of Biochemical Processes: Protein folding and molecular diseases D30/ 005/03 w ramach programu międzynarodowego COST Chemistry Action D30 “High Pressure Tuning of Chemical and Biochemical Processes”, G. Stochel -koordynator krajowy (2003 – 2007).

 

2.         „Związki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie chemikaliów i materiałów o specjalnych zastosowaniach”, grant zamawiany w ramach projektu „Opracowanie sposobów wytwarzania molekularnych i makromolekularnych związków metaloorganicznych jako nowych materiałów lub ich prekursorów o specjalnych właściwościach, w szczególności materiałów elektronicznych, optoelektronicznych, magnetycznych, ceramicznych i biomateriałów”, Nr PBZ-KBN-118/T09/2004, zadanie badawcze nr PBZ-KBN-118/T09/08 „Związki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie modyfikowanych materiałów pólprzewodnikowych do zastosowań optoelektronicznych i fotokatalitycznych G.Stochel - kierownik zadania (2005-2007).

 

3.         Grant KBN (własny) N204 048 32/1196 Nanokrystaliczne fotokatalizatory i fotosensybilizatory półprzewodnikowe w procesach generowania tlenu singletowego”, W. Macyk- kierownik grantu, (2007-2009).

 

4.         Grant rozwojowy Nr PBZ-MNiI-1/1/2006; „Nowe leki o szczególnych walorach terapeutycznych i społecznych”, w ramach projektu „Opracowanie strategii skojarzonego działania potencjalnych leków fotouczulajacych  i światła w leczeniu”, G. Stochel – udział w projekcie.

 

5.         Grant KBN (promotorski) „Charakterystyka spektroskopowa, fotochemiczna i fotobiologiczna nowych halogenowych pochodnych tetrapiroli pod kątem ich wykorzystania w terapii fotodynamicznej (PDT)”, G. Stochel –kierownik Grantu (2007 – 2009).

 

6.         Projekt badawczy MNiSzW-DAAD do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą na lata 2008-2009, „Od aktywacji NO do aktywacji nadtlenków za pomocą biomimetycznych kompleksów Fe(III)/from NO to peroxide activation by biomimetic Fe(III) complexes, G. Stochel –koordynator krajowy.

 

7.        Grant KBN (promotorski) nr 3993/B/T02/2008/35, Badanie oddziaływań wybranych biocząsteczek z (nano)materiałami półprzewodnikowymi”, G.Stochel - kierownik projektu (2008-2010).

 

8.        Projekt Leonardo da Vinci, Lebenslanges Lernen 2007-2013, DE/07/LLP-LdV, „Solid phase chemistry - training module”, A. Jańczyk – koordynator projektu w UJ, (2007-2009).

 

Projekty badawcze zrealizowane

 

1.      Projekt międzynarodowy nr D10/0003/98 „High pressure biotransformations: Enzyme catalysis and stability, w ramach programu: Innovative methods and techniques for chemical transformations, COST D10 Actions G. Stochel-kierownik grupy polskiej. (1998-2003)

 

2.      Projekt  w ramach umowy międzyrządowej Polsko-Francuskiej POLONIUM Activation of carbon monoxide via carbonyl complexes with p-acceptor co-ligands, Z. Stasicka-koordynator. (1998)

 

3.      Grant KBN, projekt badawczy nr 3T09A 115 15, umowa nr 0371/T09/98/15 „Medyczne aspekty fotochemii kompleksów metali d-elektronowych. Kinetyka i mechanizmy w roztworach”, G. Stochel-kierownik grantu. (1998-2001)

 

4.      Grant KBN, SPUB/ dofinansowanie do projektu COST D10 ”Wysokociśnieniowe bioprocesy: kataliza i stabilność enzymów”, nr decyzji 158/E-338/SPUB-M/COST/T-09/Dz75/99; G. Stochel -kierownik grantu. (1999-2001)

 

5.      Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 047 13 “Modelowe badania katalityczne i fotokatalityczne procesów zapobiegających zanieczyszczeniom atmosfery”, Z. Stasicka -kierownik projektu. (1997-2000)

6.      Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 060 15 „Nowe aspekty procesów zachodzących w układzie [Fe(CN)5NO]2–tiol, Zofia Stasicka -kierownik projektu. (1998-2000)

7.      Grant KBN (promotorski) projekt badawczy nr 3 T09A 007 18, umowa nr 0135/T09/2000/18 “Oddziaływanie witaminy B12 z tlenkiem azotu i związkami NO-donorowymi. Kinetyka i mechanizmy reakcji w roztworach”, G. Stochel-kierownik grantu. (2000-2002)

 

8.      Grant KBN (promotorski) projekt badawczy nr 3 T09A 053 19, umowa nr 1605/T09/2000/19 “Kinetyka i mechanizmy reakcji donacji i wiązania tlenku azotu w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”, G. Stochel- kierownik grantu. (2000-2001)

 

9.      Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 007 18, „Oddziaływanie witaminy B12 z tlenkiem azotu i związkami NO-donorowymi. Kinetyka i mechanizmy reakcji w roztworach”, G. Stochel - kierownik projektu.

 

10. Grant KBN (promotorski) nr 3 T09A 053 19, “Kinetyka i mechanizmy reakcji donacji i wiązania tlenku azotu w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”, G. Stochel -kierownik projektu.

 

11. Grant SPUB, decyzja nr 158/E-338/SPUB-M/COST/T-09/Dz75/99 „Wysokociśnieniowe bioprocesy: kataliza i stabilność enzymów” G. Stochel -kierownik projektu .

 

 

12. Grant KBN (promotorski) nr 3 P05F 042 25 „Wybrane kompleksy rutenu (II) i (III) jako potencjalne leki antynowotworowe. Kinetyka i mechanizm działania” G. Stochel – kierownik grantu.

 

13. Grant KBN (promotorski) nr 4 T09A 092 23 Fotoredukcja chromu(VI) przy udziale reduktorów organicznych obecnych w środowisku”, Z. Stasicka - kierownik projektu (2002-2004).

 

14. Grant KBN (promotorski) nr 4 T09A 050 24, „Pochodne chlorofilu a jako potencjalne fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej. Charakterystyka właściwości spektroskopowych”, G. Stochel – kierownik grantu (2003-2005).

 

15. Grant KBN (promotorski) nr 3 TO9A 073 27, “Poszukiwanie skutecznego mechanizmu działania fotouczulaczy w efekcie fotodynamicznym czerniaka złośliwego. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych oraz spektroskopowych”, G. Stochel – kierownik grantu (2004-2006).

 

16. Projekt badawczy KBN–DAAD: “Tlenek azotu i metalobiocząsteczki: badania mechanistyczne i modelowe oddziaływań metal-NO”. Uczestnicy projektu ze strony polskiej: G. Stochel (koordynator), M. Wolak, W. Macyk, Ł. Orzeł; uczestnicy projektu ze strony niemieckiej: Instytut Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu ErlangenNuernberg: R. van Eldik (koordynator), A. Theodoridis, A. Franke; Kraje uczestniczące: Polska, Niemcy; (2004 – 2005).

 

17. Grant KBN (promotorski) nr 4 T09A 181 24, „Przemiany fotochemiczne kompleksów żelaza(III)w środowisku naturalnym”, Z. Stasicka - kierownik projektu (2003-2005).

 

18. Grant KBN (promotorski) nr 2 P05F 027 29, „Nowe kompleksy Pt(II) z tetrapirolami jako potencjalne fotos0ensybilizatory w terapii fotodynamicznej”, G. Stochel – kierownik grantu (2005-2006).

 

19. Grant KBN (własny) nr 3 To8A 026 28 “Nowe przełączniki i chemiczne bramki logiczne oparte o modyfikowane powierzchniowo półprzewodniki nanokrystaliczne, K. Szaciłowski- kierownik projektu (2005-2007).

 

20. Grant KBN (promotorski) nr 2 PO5F 046 28, „Leki antynowotworowe oraz powierzchnie aseptyczne oparte na katalizatorach heterogenicznych”, G.Stochel - kierownik projektu (2005-2007).

 

21. Grant KBN (własny) nr 3TO9A 028 29 „Kompleksy metali i funcjonalizowane półprzewodniki w terapii, fotodiagnostyce i fotodetoksykacji, G. Stochel – kierownik grantu, (2005-2008).

 

22. Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Program Novum – edycja 2006 (http://www.fnp.org.pl/programy-aktualne/novum_l6.html), dofinansowanie wspólnego wniosku: prof. dr hab. G. Stochel, prof. dr hab. J. Datki, prof. dr hab. B. Siekluckiej, prof. dr hab. Z. Sojki, dr hab. J. Szklarzewicza  na zakup aparatury do pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie UV-Vis-NIR wyposażona w sferę  całkującą do pomiarów wysokociśnieniowych (0,1-250MPa), (2006)

 

23. Nr 1194/COS/2007/03 specjalny projekt badawczy do programu COST D30, „Wpływ wysokich ciśnień na modelowe kompleksy fotosyntetyczne G. Stochel – kierownik projektu, 2007-2008.

Opracowane patenty

Nowe pochodne chlorofilu, sposób otrzymywania nowych pochodnych chlorofilu i ich zastosowanie w celach terapeutycznych”

L. Fiedor, G. Stochel, K. Urbańska,

wniosek nr P366 486 złożony w UP RP