Zadania dopuszczające do kolokwium zaliczeniowego

Poniższe zadania należy pisemnie rozwiązać i przynieść na kolokwium zaliczeniowe.

1. Dany jest roztwór azotanu(V) srebra o stężeniu procentowym Cp = 80% i temperaturze 80°C. W którym przypadku wytrąci się więcej substancji rozpuszczonej: oziębienia do 20°C czy odparowania w temp. 80°C połowy początkowej ilości wody? Rozpuszczalność azotanu(V) srebra w 80°C wynosi R1 = 585g, a w 20°C R2 = 210g (na 100g wody).

2. Oblicz ile dm3 chlorowodoru (w.n.) znajduje się w 1 dm3 kwasu solnego o stęż. 36%. Zamiast tablic możesz skorzystać z empirycznego wzoru na gęstość słusznego jedynie w przybliżeniu jedynie dla kw. solnego:             .

3. W zakresie temperatur od 293,16 do 334,43 K średnia wartość ciepła molowego ciekłego chloroformu (CHCl3) mierzonego przy stałym ciśnieniu wynosi c1 = 118,0 J/(mol K), zaś gazowego chloroformu c2 = 74,5 J/(mol K). Ciepło parowania chloroformu w 293,16 K wynosi L1 = 31,455 kJ/mol. Jaką wartość ma ono (ciepło parowania) w 334,43 K?Dla przypomnienia z pierwszej klasy liceum: ciepło molowe (c) to ciepło (Q) potrzebne do ogrzania n = 1 mola substancji o DT = 1 stopień: DT =

4. Pewna reakcja zachodzi w fazie gazowej wg schematu A + B = 2C. Zmieszano 3 mole subst. A i 6 moli subst. B i stwierdzono (w stanie równowagi), że powstało 4 mole subst. C. Oblicz stałą równowagi. Ile powstałoby jeszcze substancji C jeśli dodanoby 1 mol substancji A?

5. (2 pkty) Oblicz pH 100 cm3 roztworu buforowego zawierającego po 0.1 mol na 1 dm3 amoniaku i chlorku amonu po dodaniu:

·      0.005 mola HCl,

·      0.01 mol HCl.

     Stała dysocjacji amoniaku wynosi 1.8x10-5.

6.  Zbudowano układ, w którym elektrodami były płytki srebrne zanużone w roztworach azotanu srebra o stężeniu 0,1 mol/dm3. Do roztworu jednej z elektrod dodano NaCl tak, że końcowe stężenie wynosiło 0,1 mol/dm3. Znając iloczyn rozpuszczalności chlorku srebra (1,8·10-10) oblicz SEM.