Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
KIEROWNIK ZESPOŁU
baranska@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2389; pokój C3-21
Od czasu studiów chemicznych Małgorzata Barańska jest związana z Wydziałem Chemii UJ. Małgosia uzyskała tamże tytuł mgr chemii (Badanie utleniania metanu na katalizatorze Pd/SiO2, 1992), doktora chemii (Badania struktur molekularnych cymetydyny i famotydyny, i ich kompleksów z wybranymi jonami metali metodami spektroskopowymi, 1999) oraz doktora habilitowanego (Zastosowanie mapowania ramanowskiego do analizy in situ związków biologicznie czynnych, 2007).
W swojej pracy naukowej Małgosia koncentruje się na badaniach związków biologicznych przy pomocy metod spektroskopowych, w szczególności spektroskopii ramanowskiej. Realizowane przez nią projekty badawcze dotyczą analizy wtórnych metabolitów roślin o znaczeniu medycznym, barwnikowym i przyprawowym. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują badania nad pigmentami i barwnikami naturalnymi stosowanymi w dziedzinie konserwacji. Nowy kierunek badań, na którym Małgosia się koncentruje związany jest z rozwojem i leczeniem chorób cywilizacyjnych, czyli poszukiwaniem innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym. Badania te będą realizowane w ramach nowotworzonego Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), którego jest członkiem.
dr hab. Agnieszka Kaczor
kaczor@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2396; pokój C3-28
Agnieszka Kaczor jest adiunktką na Wydziale Chemii UJ. Tytuł doktora chemii obroniła w 2003 roku (Badanie struktur molekularnych wybranych kwasów hydroksamowych i ich związków kompleksowych z jonami metali grup przejściowych metodami spektroskopowymi, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego), a w 2013 otrzymała tytuł doktora habilitowanego (Badania spektroskopowe wybranych grup związków chemicznych izolowanych w niskotemperaturowych matrycach gazu szlachetnego – aspekty strukturalne i fotochemiczne, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego).
Agnieszka zajmuje się szeroko pojętą spektroskopią oscylacyjną oraz obrazowaniem w aspekcie badań biologicznych. Obecnie zainteresowania naukowe Agnieszki koncentrują się na badaniach w skali mikro z użyciem obrazowania ramanowskiego, AFM i SNOM, a także zastosowaniem ramanowskiej aktywności optycznej (ROA) do analizy związków biologicznie czynnych.
dr hab. Kamilla Małek
malek@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2394; pokój C3-26
Zainteresowania naukowe Kamilli rozpoczęły się modelowaniem właściwości absorpcyjnych kryształów molekularnych w Zakładzie Chemii Teoretycznej. Badania na pograniczu „teorii i doświadczenia” w spektroskopii oscylacyjnej kontynuuje od studiów doktoranckich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki koordynacyjne bioligandów. Tytuł doktora chemii obroniła w 2003 roku pracą „Zastosowanie metod spektroskopii molekularnej do wyznaczania struktur oksymów i ich związków kompleksowych z jonami Ni(II) i Cu(II)”. Prowadzone obecnie projekty badawcze dotyczą oddziaływania molekuł o znaczeniu bio/medycznym z powierzchnią Ag i Au (SERS) oraz mapowania ramanowskiego i obrazowania IR materiału biologicznego i malarstwa ściennego.
dr Katarzyna Maria Marzec
marzec@chemia.uj.edu.pl
Katarzyna M. Marzec uzyskała tytuł licencjacki (2004), magisterski (2006) oraz doktora chemii (z wyróżnieniem, 2010) na Wydziale Chemii UJ. W czasie studiów doktoranckich podjęła współpracę z Uniwersytetem w Coimbrze w Portugalii, gdzie zajmowała się spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych. Po obronie pracy doktorskiej dołączyła do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), jako adiunkt. W 2013 otrzymała stypendium Uniwersytetów Australijskich Go8 umożliwiający prowadzenie badań na Uniwersytecie Monash, Australia oraz stypendium Kościuszki na rok 2014 (University of Illinois, USA). W swoich badaniach stosuje techniki spektroskopii oscylacyjnej do analizy tkanek, komórek oraz bioaktywnych związków.
dr inż. Katarzyna Bułat
katarzyna.bulat@uj.edu.pl
Katarzyna Bułat jest absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, gdzie ukończyła studia magisterskie (2008) oraz uzyskała tytuł doktora chemii (2013). Tematyka zarówno pracy magisterskiej, jak i doktorskiej Kasi dotyczyła badań strukturalnych bioaktywnych krzemianowo-fosforanowych szkieł i materiałów szkło-krystalicznych, przy wykorzystaniu technik spektroskopii oscylacyjnej. Obecnie zajmuje się obrazowaniem komórek śródbłonka w skali nano, stosując metodę skaningowej mikroskopii optycznej bliskiego pola (SNOM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM).
dr Katarzyna Majzner
majzner@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2400; pokój C3-32
Kasia uzyskała tytuł licencjacki w 2009 roku (UJK Kielce), studia magisterskie ukończyła w 2011 roku (WCh UJ), a w 2015 roku uzyskała stopień doktora chemii (z wyróżnieniem, WCh UJ). Kasia jest absolwentką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” (MOL-MED). Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła zastosowania spektroskopii oscylacyjnej w farmakologii śródbłonka (promotorzy: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii UJ oraz Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ CM). W swojej pracy skupia się na rozwijaniu zastosowania spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności mikroskopii ramanowskiej, w badaniach in vitro.
dr inż. Marta Z. Pacia
marta.pacia@jcet.eu
Marta uzyskała tytuł, magistra w 2012 roku (UJ), inżyniera w 2013 roku (AGH), a w roku 2017 uzyskała stopień doktora chemii z wyróżnieniem na podstawie pracy: „Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w mysich modelach chorób cywilizacyjnych” (Wydział Chemii UJ). Obecnie realizuje projekt SONATINA1 (Narodowe Centrum Nauki). Najnowsze badania Marty koncentrują się na pomiarach komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych, i zmianach w nich zachodzących pod wpływem czynników prozapalnych. W ramach projektu Marta wykorzystuje technikę spektroskopii ramanowskiej (zarówno wysokorozdzielcze obrazowanie ramanowskie oraz pomiary z wykorzystaniem próbnika światłowodowego) oraz mikroskopii sił atomowych.
dr Krzysztof Czamara
krzysztof.czamara@jcet.eu
Krzysztof ukończył studia magisterskie w 2013 roku (praca pt. „Badanie złogów soli wapnia w dysfunkcyjnych zastawkach ludzkich”), a w 2017 roku otrzymał tytuł doktora z wyróżnieniem (praca pt. „Obrazowanie zmian chemicznych towarzyszących modyfikacjom fenotypu komórek w modelach patologii układu krwionośnego z wykorzystaniem mikroskopii ramanowskiej”). W swoich badaniach wykorzystywał metody obrazowania ramanowskiego i mikroskopii sił atomowych z analizą chemometryczną w badaniach in vitro. W dalszej pracy, poza obrazowaniem komórek, rozwijał będzie badania ramanowskie z sondą światłowodową do chemicznej charakterystyki in vivo tkanek dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi.
dr Magdalena Kaczmarska
magdalena.kaczmarska@jcet.eu
Magda, tytuł magistra w zakresie fizyki medycznej uzyskała w 2006 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ za pracę „Badanie właściwości błony biologicznej w erytrocytach”. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, za pracę dotyczącą obserwacji i analizy zmian przepuszczalności oraz stabilności błony i szkieletu błonowego erytrocytów pod wpływem zmiennego środowiska i działania małych dawek promieniowania jonizującego (efektu Petkau). W latach 2013-2018 poszerzała swoje horyzonty w pracy pozauczelnianej. Aktualnie, w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków zajmuje się badaniami komórek w Zespole Pomiarowym Spektroskopii Krwinek Czerwonych przy wykorzystaniu różnych metod, w szczególności technik spektroskopowych i mikroskopii sił atomowych.
dr n.med. Katarzyna Kamińska
katarzyna1.kaminska@uj.edu.pl
Katarzyna Kamińska uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (dziedzina biologia medyczna) w 2016 roku. Od 2005 roku związana była z Zakładem Farmakologii Instytutu Farmakologii PAN, gdzie zajmowała się m.in. oznaczaniem neuroprzekaźników mózgowych metodą mikrodializy in vivo i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną, kulochemiczną, uv/vis. W 2019 roku dołączyła do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) jako asystent. Jej zainteresowania badawcze związane są z właściwościami nowych substancji psychoaktywnych, technikami immunohistochemicznymi oraz nowotworami.
dr inż. Paweł Świt
pawel.swit@uj.edu.pl
Paweł studiował na Wydziale Chemii UJ w latach 2007-2012. Pracę doktorską pt. Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych obronił w grudniu 2017 r. W trakcie studiów doktoranckich Paweł przebywał na kilku stażach zagranicznych m.in. na Uniwersytecie Karola w Pradze i na Uniwersytecie w Walencji. W 2018 Paweł został uhonorowany przez Komitet Chemii Analitycznej PAN nagrodą za najlepszą pracę doktorską. W 2018 roku rozpoczął pracę w Instytucie Farmakologii PAN, gdzie zajmował oznaczaniem neuroprzekaźników z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. W 2019 Paweł dołączył do Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Jego aktualne zainteresowania badawcze związane są z powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią ramanowską (SERS).
dr Grzegorz Zając
zajac@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2393; pokój C3-25
Grzegorz uzyskał tytuł magistra w 2014 roku na Wydziale Chemii UJ. Celem pracy magisterskiej pt. "Struktura, spektroskopia i stereochemia astaksantyny" były badania aktywności optycznej enancjomerów astaksantyny przy użyciu spektroskopii ROA ze wzmocnieniem rezonansowym. W ramach pracy Grzegorz wykonywał również szereg obliczeń teoretycznych DFT widm ROA oraz rozdział chromatograficzny enancjomerów astaksantyny. Tematyka doktoratu Grzegorza dotyczyć będzie badań związków biologicznie aktywnych w tym ksantofili metodami chiralooptycznymi z naciskiem na ramanowską aktywność optyczną.
dr Jakub Dybaś
jakub.dybas@uj.edu.pl, +48 12 686 2393; pokój C3-25
Studia magisterskie na Wydziale Chemii UJ Jakub ukończył w 2014 roku, broniąc pracę, skupiającą się na badaniach wpływu tlenku azotu na stan funkcjonalny erytrocytów przy użyciu technik biochemicznych i spektroskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii rezonansowego efektu Ramana. Przeprowadzone eksperymenty stały się inspiracją do rozpoczęcia studiów doktoranckich, na których będzie pogłębiał zagadnienia fizjologii tlenku azotu w kontekście erytrocytów i śródbłonka.
mgr Ewelina Wiercigroch
ewelina.wiercigroch@doctoral.uj.edu.pl, +48 12 686 2391; pokój C3-23
Ewelina ukończyła studia na wydziale chemii UJ w 2014 roku, uzyskując tytuł magistra. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się oceną przydatności mikrospektroskopii FTIR do diagnostyki chorób cywilizacyjnych wywołanych czynnikami środowiskowymi (cukrzyca oraz nowotwór sutka z przerzutami do płuc), co obejmowało określenie kierunku zmian biochemicznych oraz identyfikację spektralnych markerów wskazujących na stan choroby. Po obronie pracy magisterskiej dołączyła do zespołu gdzie kontynuuje badania w zakresie spektroskopii IR oraz rozpoczyna zgłębianie zagadnień związanych z powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią ramanowską (SERS).
mgr Monika Dudek
monikaa.dudek@doctoral.uj.edu.pl, +48 12 686 2393; pokój C3-25
Monika obroniła tytuł magistra w 2015 roku. W swojej pracy skupiła się na ocenie mikrospektroskopii FT-IR w zakresie diagnostyki i monitorowania chorób cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca tętnic. Celem badań było określenie wpływu prawastatyny na zawartość i dystrybucję biochemicznych komponentów blaszki miażdżycowej w zwierzęcych modelach miażdżycy. Po ukończeniu studiów Monika dołączyła do zespołu, gdzie realizuje swoje zainteresowania w ramach studiów doktoranckich. Tematyka doktoratu Moniki dotyczyć będzie badań nad związkami aktywnymi biologicznie z wykorzystaniem ramanowskiej aktywności optycznej.
mgr Karolina Chrabąszcz
karolina.chrabaszcz@uj.edu.pl, +48 12 686 2391; pokój C3-23
Karolina obroniła tytuł magistra w 2015 roku na wydziale Chemii UJ. W swojej pracy skupiła się na zastosowaniu spektroskopii ramanowskiej i IR do analizy dystrybucji retinoidów oraz zmian profilu biochemicznego w tkankach nowotworowych płuc. Po ukończeniu studiów Karolina dołączyła do Zespołu aby dalej kontynuować badania nad zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej do obrazowania tkanek i komórek pochodzenia zwierzęcego. Jest jednym z wykonawców grantu Sonata.
mgr Ewelina Szafraniec
ewelina.szafraniec@uj.edu.pl, +48 12 686 2402; pokój C3-34
Zainteresowanie technikami spektroskopowymi skłoniły Ewelinę do podjęcia badań w ramach pracy magisterskiej w Zespole Obrazowania Ramanowskiego, którą obroniła w 2015 roku. Dotyczyła ona zastosowania obrazowania ramanowskiego do śledzenia dystrybucji antracyklin w komórkach śródbłonka naczyniowego oraz analizy zachodzących w nich zmian biochemicznych wywołanych stymulacją farmakologiczną. Ewelina w ramach doktoratu kontynuuje badania skupiając się na zastosowaniu spektroskopii oscylacyjnej oraz chemometrii w badaniach in vitro.
mgr Szymon Tott
tott@chemia.uj.edu.pl, +48 12 686 2402; pokój C3-34
Szymon ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii UJ w 2016 roku. Celem jego pracy było zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w obrazowaniu komórek śródbłonka stymulowanych wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Po ukończeniu studiów, postanowił kontynuować swoją pracę w Zespole Obrazowania Ramanowskiego. Celem jego pracy w czasie studiów doktoranckich będzie zastosowanie obrazowania ramanowskiego oraz w podczerwieni w badaniach dysfunkcji komórkek śródbłonka izolowanych z mikronaczyń układu krwionośnego serca (cardiac microvascular endothelial cells - CMEC) w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
mgr inż. Adrianna Wisłocka
adrianna.wislocka@uj.edu.pl, +48 12 686 2580; pokój C0-13
Ada uzyskała tytuł magistra w 2015 na Wydziale Chemii UJ . Swoją pracę magisterską zrealizowała w Zakładzie Chemii Analitycznej. Do naszego Zespołu trafiła (nie)przypadkiem w lutym 2016. Obecnie zajmuje się sprawami administracyjnymi oraz pomaga w pracach naukowych. W marcu 2017 Ada obroniła tytuł inżyniera na Politechnice Krakowskiej. Tematem jej pracy były ”Hierarchiczne i niehierarchiczne metody analizy widm ramanowskich hepatocytów”, którą zrealizowała w naszym Zespole pod promotorstwem Małgosi.
mgr inż. Ewelina Bik
ewelina.bik@doctoral.uj.edu.pl, +48 12 686 2391; pokój C3-23
Ewelina uzyskała tytuł magistra w 2017 roku, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W pracy magisterskiej Ewelina scharakteryzowała strukturę szkieł krzemianowo – fosforanowych z dodatkiem B2O3 przy użyciu spektroskopii w zakresie środowej podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej. W ramach pracy doktorskiej Ewelina będzie wykorzystywać m.in. obrazowanie ramanowskie z analizą chemometryczną do określenia zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów.
mgr Aneta Blat
aneta.blat@uj.edu.pl, +48 12 686 2391; pokój C3-23
Aneta uzyskała tytuł magistra chemii w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca dotyczyła wykorzystania metody obrazowania FTIR i analizy chemometrycznej do identyfikacji zmian spektralnych widm osocza modelu zwierzęcego rozwoju nowotworu sutka. Badania wiązały się z oceną metody w rozpoznaniu choroby nowotworowej oraz śledzeniu jej postępu. Tematyka doktoratu Anety obejmować będzie analizę próbek biologicznych przy zastosowaniu technik SERS i obrazowania w podczerwieni.
mgr Ewa Machalska
ewa.machalska@doctoral.uj.edu.pl, +48 12 686 2393; pokój C3-25
Ewa uzyskała tytuł magistra w 2017 roku na Wydziale Chemii UJ. W swojej pracy skupiła się na syntezie i badaniu supramolekularnych agregatów astaksantyny, wykorzystując wachlarz nowoczesnych metod chiraloptycznych oraz obliczeń kwantowo-chemicznych. Tematyka doktoratu Ewy obejmować będzie zastosowanie ramanowskiej aktywności optycznej jak również innych technik spektroskopowych do badania układów chiralnych.
mgr Katarzyna Sitarz
k.sitarz@student.uj.edu.pl
Katarzyna jest absolwentką Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015: licencjat z biotechnologii, 2017: magisterium z biochemii) i studentką na kierunku lekarskim Collegium Medicum UJ. W 2017 roku rozpoczęła Środowiskowe Studia Doktoranckie „InterDokMed”. Doświadczenia do interdyscyplinarnej, łączącej wykorzystanie technik molekularnych i spektroskopii Ramana, pracy doktorskiej, której tematyka będzie dotyczyła wpływu zmian epigenetycznych spowodowanych infekcją wirusem HPV na proces nowotworzenia szyjki macicy, wykonuje w naszym zespole oraz w Zakładzie Wirusologii Katedry Mikrobiologii CM UJ.
mgr Monika Kujdowicz
monika.kujdowicz@uj.edu.pl
Monika ukończyła w 2014 studia na kierunku Lekarskim (UJ-CM) i Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (UJ). W 2015 po rocznym stażu lekarskim rozpoczęła specjalizację z patomorfologii na Katedrze Patomorfologii UJ-CM. Obecnie od marca 2018 jest uczestniczy w Środowiskowych Studiach Doktoranckich "InterDokMed", a tematyką jej pracy jest spektrodiagnostyka raka pęcherza moczowego.
mgr Aleksandra Dorosz
aleksandra.dorosz@doctoral.uj.edu.pl, +48 12 686 2402; pokój C3-34
Ola uzyskała tytuł magistra w 2018 roku na Wydziale Chemii UJ. W swojej pracy skupiła się na otrzymaniu i wstępnej charakterystyce nowych hydrożeli na bazie chitozanu z możliwością ich zastosowania na powierzchni skóry. W tym celu przeprowadzono serię syntez z użyciem czterech różnych rodzajów środków żelujących oraz dodatkowo, zsyntetyzowane hydrożele modyfikowano za pomocą różnych substancji mających właściwości pielęgnacyjne i/lub lecznicze. Otrzymane hydrożele przebadano z wykorzystaniem absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Podczas studiów doktoranckich Ola skupi się nad charakterystyką fenotypu EOL-1 stymulowanych oraz EOL-1 różnicowanych w kierunku wytworzenia fenotypu eozonofilowego, w tym celu będzie wykorzystywać spektroskopię ramanowską.
mgr Zuzanna Majka
zuzanna.majka@uj.edu.pl, pokój F1-37
Zuzanna obroniła tytuł magistra nauk chemicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2018 roku. Celem pracy magisterskiej pt. „Badanie tkanek zmienionych chorobowo przy użyciu spektroskopii ramanowskiej z próbnikiem światłowodowym” była charakterystyka spektralna mysiej aorty oraz zbadanie wpływu zaawansowanej miażdżycy (model ApoE/LDLR-/-) na kondycję ściany naczynia. Po ukończeniu studiów Zuzanna dołączyła do Zespołu Obrazowania Ramanowskiego, gdzie kontynuuje badania ex vivo przy użyciu próbnika światłowodowego. Od października 2018 jest wykonawcą projektu „Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku - spektroskopia Ramana in vivo” (OPUS 9). Przeprowadzone eksperymenty stały się podwalinami obecnych badań nad okołonaczyniową tkanka tłuszczową w różnych modelach chorób cywilizacyjnych.


Pracowali z nami


dr inż. Dominika Augustynska

Dominika uzyskała tytuł magistra inżyniera (2009) oraz doktora nauk fizycznych ze specjalnością biofizyka (2016) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Jej praca doktorska dotyczyła badania wpływu karotenoidów na własności adhezyjne błon modelowych. W Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) zajmie się zastosowaniem technik spektroskopowych, mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz mikroskopii bliskiego pola optycznego (SNOM) do obrazowania komórek w warunkach fizjologicznych. Głównym tematem zainteresowań Dominiki będą badania dysfunkcyjnego śródbłonka w rozwoju stłuszczenia wątroby i niewydolności serca.
mgr Bożena Kukla

Bożena uzyskała tytuł magistra na Wydziale Chemii UJ w 2017 roku, broniąc pracę pt. „Identyfikacja spektroskopowa izolowanych komórek wątroby”. Praca poza identyfikacją komórek miała na celu zbadanie zmian biochemicznych zachodzących podczas progresji niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Badania prowadziła z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej oraz metod chemometrycznych. Tematem doktoratu Bożeny będzie „Analiza spektroskopowa in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja vs. funkcja biologiczna w komórkach”, realizowanego w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed-Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej.
dr Anna (Baran) Ryguła

Ania Ryguła pochodzi z Krakowa. W 2011 roku obroniła w Zakładzie Fizyki Chemicznej UJ pracę doktorską pod tytułem „Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych.” (Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska). Jej badania koncentrują się na zastosowaniu technik mikroskopii sił atomowych (AFM), optycznej mikroskopii skaningowej bliskiego pola (SNOM) i obrazowania ramanowskiego do analizy próbek biologicznych. Najnowsze badania koncentrują się na zastosowaniu wymienionych technik obrazowania w warunkach fizjologicznych.
dr Emilia Staniszewska-Ślęzak

Emilia Staniszewska ukończyła studia magisterskie w 2011 roku. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się identyfikacją pigmentów oraz produktów ich rozkładu w warstwach malarskich. Badania prowadziła z wykorzystaniem technik obrazowania IR i spektroskopii rozpraszania Ramana. Wykonana praca stała się inspiracją do przygotowania bazy widm standardów barwników używanych w malarstwie. Emilka, pełna energii i zaangażowania w swoją pracę, kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w zakresie spektroskopii oscylacyjnej. W ramach doktoratu będzie zajmowała się obrazowaniem tkanek zwierzęcych, a zwłaszcza tkanek nowotworowych.
dr Kamila Kochan

Kamila ukończyła studia w 2012 roku. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na wykorzystaniu absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni do obrazowania pojedyńczych komórek śródbłonka, a także na aplikacji metod chemometrycznych do analizy uzyskanych wyników. Fascynacja spektorskopią oscylacyjną skłoniła ją do rozpoczęcia studiów doktoranckich w tym zakresie. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest zastosowanie nowoczesnych technik spektroskopowych (m.in. obrazowania FT – IR oraz mapowania ramanowskiego) do badania materiałów biologicznych, ze szczególnym akcentem na komórki oraz tkanki zwierzęce. Tematykę tę będzie zgłębiać w ramach doktoratu.
dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska

Marlena jest absolwentką biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, specjalność: chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych. W 2013 roku uzyskała stopień doktora chemii. Jej dysertacja poświęcona była zastosowaniu spektroskopii Ramana w badaniach właściwości mechanicznych tkanek miękkich w szczególności skóry i ścian naczyń krwionośnych. Jej zainteresowania naukowe obejmują techniki spektroskopii oscylacyjnej i ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej.
dr Aleksandra Jaworska

Ola w trakcie studiów matematyczno-przyrodniczych skoncentrowała się na chemii, którą zgłębiała w ramach specjalności chemia sądowa. Praca magisterska na pograniczu toksykologii i spektroskopii ("Opracowanie metody analizy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych za pomocą powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS)") przekonała Olę do pójścia w tym kierunku na studia doktoranckie, również dlatego, że Ola jest jedną z niewielu osób wykazujących wystarczająco dużą cierpliwość i zaufanie do techniki SERS. Jest ona również pracownikiem nowej jednostki UJ – JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków), gdzie będzie kontynuować zgłębianie nowoczesnych technik ramanowskich ze szczególnym naciskiem na SERS.
dr Katarzyna Chruszcz-Lipska

Katarzyna Chruszcz-Lipska jest adiunktem w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Tytuł magistra (1999) oraz tytuł doktora chemii (2005, Badania struktur związków fosfonowych metodami spektroskopii molekularnej) uzyskała na Wydziale Chemii UJ. Kasia zajmuje się badaniami spektroskopowymi związków biologicznie aktywnych, a badania eksperymentalne uzupełnia stosując metody obliczeń kwantowo-chemicznych. Obecnie swoje zainteresowania naukowe skierowała w stronę techniki ramanowskiej aktywności optycznej (ROA). Wzbogaca również swój warsztat pracy o dodatkowe, zaawansowane techniki spektroskopii oscylacyjnej (analizę korelacyjną 2D, wzmocnienie powierzchniowe (SERS) oraz mapowanie ramanowskie).
dr Maciej Roman

Maciej Roman ukończył studia magisterskie w 2009 roku (praca pt. „Badania strukturalne i spektroskopowe pochodnej antrachinonu przy użyciu metod kwantowo-chemicznych”) i rozpoczął studia doktoranckie z zakresu spektroskopii oscylacyjnej. Od października 2010 realizuje projekt MPD (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie) pt. „Analiza wtórnych metabolitów roślinnych”. Tematyka jego badań obejmuje pomiary spektroskopowe (spektroskopia oscylacyjna) oraz obliczenia kwantowo-chemiczne mające na celu identyfikację, opis właściwości oraz określenie dystrybucji najważniejszych wtórnych metabolitów, tj. poliacetylenów, karotenoidów oraz alkaloidów, w materiałach biologicznych i przetworzonych produktach o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Maciek bada również wpływ różnych czynników (stres, pH, temperatura, przechowywanie) na zawartość badanych związków.
dr Tomasz P. Wróbel
www.tomaszpwrobel.com
Tomek jest absolwentem programu Erasmus Mundus "Advanced Spectroscopy in Chemistry" i otrzymał podwójny dyplom magisterski Kraków-Lille w 2010 roku. W Lille spędził rok, studiując oraz odbywając staż w zespole Proteomiki. Tomek jest też pracownikiem nowo utworzonej jednostki UJ – JCET (Jagiellonian Centre of Experimental Therapeutics). Tematem jego pracy magisterskiej ("Atherosclerotic plaques imaging by means of FT-IR spectroscopy") oraz jego studiów doktoranckich jest obrazowanie tkanek zwierzęcych, a w szczególności śródbłonka, którego dysfunkcja jest powiązana z takimi chorobami cywilizacyjnymi jak miażdżyca oraz cukrzyca. Tomek interesuje się wszystkimi technikami spektroskopowymi, ze szczególnym wskazaniem na spektroskopie oscylacyjne i obrazowanie. Zgłębia również chemometrię oraz modelowanie molekularne, które to techniki są niezbędne przy analizie obrazów tkanek.
mgr inż. Wojciech Czernicki

Wojtek Czernicki jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ukończył również Leśnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz studia podyplomowe o specjalności Informatyka i Zarządzanie na AGH w Krakowie. Obecnie pracuje jako technolog w firmie farmaceutycznej. W ramach pracy doktorskiej Wojtek zajmował się analizą polimorficznych substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków. W swoich badaniach stosował techniki spektroskopowe (w tym techniki mapowania ramanowskiego 2D) jak również obliczenia kwantowo-chemiczne. Identyfikacja substancji czynnych, określenie ich dystrybucji oraz badania strukturalne mają na celu poznanie przemian jakim podlega produkt leczniczy podczas kolejnych kroków technologicznych.