Grant Własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dlaczego marchew się stresuje? Badania procesów izomeryzacji cis-trans modelowych terpenoidów
Kierownik: Agnieszka Kaczor, wykonawca: Małgorzata Barańska, Katarzyna Chruszcz-Lipska
Kwota 270 tys


Projekt zakłada analizę procesów izomeryzacji dla modelowych, stosunkowo niewielkich terpenoidów. Wybrana grupa związków obejmuje zarówno terpenoidy łańcuchowe (traktowane jako modele naturalnie występujących karotenoidów liniowych), jak i związki cykliczne. Planowane do badania związki różnią się także liczbą wiązań podwójnych oraz grupami bocznymi, występującymi w ich cząsteczkach. Uważa się, iż taki dobór związków modelowych pozwoli na wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat zależności procesów izomeryzacji od struktury związku (długości łańcucha, obecności polarnych/niepolarnych grup bocznych, etc). W ramach projektu planuje się analizę geometrii wybranych modelowych terpenoidów oraz analizę reakcji izomeryzacji w warunkach „bez-oddziaływań” (niskotemperaturowe matryce gazów szlachetnych), w roztworach oraz in situ (większość wybranych terpenoidów występuje naturalnie w owocach i roślinach). Reakcje izomeryzacji prowadzone będą pod wpływem różnych bodźców stresowych, np. temperatury, promieniowania UV/vis, a także selektywnie przy zastosowaniu wzbudzenia określonych drgań promieniowaniem monochromatycznym (laserowym). Planuje się przeprowadzenie korelacji uzyskanych wyników ze strukturą badanych związków (grupy boczne, długość łańcucha węglowodorowego), środowiskiem reakcji oraz bodźcem stresującym i ich ekstrapolację na większe układy.