Grant własny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych
Wykonawca: Małgorzata Barańska
Kwota 1,8 mln


Celem projektu jest zbadanie dostępnego zakresu zmienności genetycznej cech marchwi i jej poszerzenie przy użyciu metod biotechnologicznych oraz na drodze generatywnej. Badania będą zmierzały do poznania i identyfikacji nowych materiałów charakteryzujących się wartościowymi cechami ważnymi w procesie hodowli nowych odmian oraz uprawie, a także dla konsumpcji. W szczególności będą one obejmować prace biotechnologiczne dotyczące procesu otrzymywania linii podwojonych haploidów marchwi oraz par linii meskosterylnych i dopełniających. Z uwagi na szeroki zakres badań i różnorodność stosowanych technik, wyodrębniono trzy główne zadania badawcze, które są ze sobą bezpośrednio powiązane poprzez wspólne wykorzystanie badanych i następnie otrzymywanych materiałów oraz metod badawczych:
- Poszukiwanie i ocena nowych źródeł zmienności
- Otrzymywanie podwojonych haploidów marchwi w kulturach in vitro
- Otrzymywanie mieszańców somatycznych marchwi z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS)
Realizacja badań pozwoli na opracowanie nowych metod użytecznych dla dalszych prac badawczych i mających znaczenie dla procesu otrzymywania nowych wartościowych materiałów. Zadanie pierwsze pozwoli na poznanie dostępnej zmienności marchwi pod względem cech agronomicznych, morfologicznych, jakościowych i odporności oraz na otrzymaniu pokoleń segregujących. W tym celu wykorzystywane są m.in. techniki spektroskopii oscylacyjnej, w tym mapowania ramanowskiego i obrazowania w podczerwieni. Zostaną wytypowane obiekty do realizacji w ramach zadań nr 2 i 3 a także przebadane materiały uzyskane w tych zadaniach.