Grant międzynarodowy specjalny 97/N-DFG/2008/0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DFG współpracy polsko-niemieckiej
Badania zasobów genowych Daucus jako źródła związków o działaniu zdrowotnym
Wykonawca: Małgorzata Barańska
Kwota 400 tys


Celem projektu jest przebadanie zasobów genowych marchwi o korzeniach kolorowych pod kątem ich właściwości zdrowotnych, przydatności do uprawy w warunkach Europy Środkowej i konsumpcji oraz przebadanie dzikich gatunków Daucus pod względem przydatności do uprawy dla celów przemysłowych. Ponadto celem jest ocena zmienności genetycznej kolekcji Daucus na poziomie DNA jądrowego i mitochondrialnego. Dzięki współpracy zostały założone równoległe doświadczenia w Polsce i w Niemczech do określenia efektu interakcji genotypowo-środowiskowej pod względem składu najważniejszych składników o znaczeniu zdrowotnym, cech plonu i odporności oraz cech organoleptycznych korzeni marchwi białej, żółtej, czerwonej i fioletowej. Podobnie badane będą dzikie gatunki Daucus z głównym naciskiem położonym na związki poliacetylenowe. Badania analityczne prowadzone w Niemczech przy użyciu technik HPLC, GC-MS i LC-MS będą komplementarne do analiz zdolności antyoksydacyjnej i niedestrukcyjnych pomiarów nowoczesną techniką spektroskopii ramanowskiej wykonanych w Polsce. Partnerzy niemieccy są odpowiedzialni za analizy organoleptyczne i badania technologiczne nad oczyszczaniem produktów marchwi przy użyciu żywic adsorpcyjnych co ma ogromne znaczenie w technologii produkcji. Polski partner jest dodatkowo odpowiedzialny za molekularną charakterystykę zasobów genowych Daucus dla oceny dostępnej zmienności genetycznej. Używane są różne narzędzia do genotypowania DNA jądrowego i mitochondrialnego. Niniejszy projekt daje po raz pierwszy możliwość przeprowadzenia na dużą skalę kompleksowych badań nad przydatnością nowych typów marchwi o korzeniach kolorowych w Europie. Wyniki pozwolą wskazać wartościowe formy pod względem właściwości zdrowotnych, przydatności do uprawy i wykazać czy są one akceptowane przez konsumentów. Wyniki projektu mogą mieć znaczenie dla szeregu grup odbiorców w tym dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, rolników i konsumentów.