Zespół Obrazowania Ramanowskiego (ZOR)

pracuje w obszarze:
• farmakologii i farmakoterapii: opracowanie metodologii spektroskopowej diagnozy chorób cywilizacyjnych, poszukiwanie i badanie leków o działaniu śródbłonkowym,
• biologii i biochemii: badania tkanek, komórek, metabolitów, biopolimerów, analiza barwników naturalnych, pigmentów,
• farmacji: analiza substancji czynnych leków.

Obecnie realizowane zadania badawcze:


• obrazowanie chemiczne tkanek i komórek, ex vivo i in vitro, „label-free” oraz z użyciem reporterów,
• badania fizykochemiczne powierzchni próbek biologicznych, również ich zmian pod wpływem czynników stresowych czy patologii,
• badania dystrybucji i polimorfizmu substancji czynnych leków,
• rozwój nowych technik eksperymentalnych, w tym SERS i TERS, oraz analizy danych w oparciu o chemometrię.

Zespół Obrazowania Ramanowskiego
Zespół specjalizuje się w obrazowaniu ramanowskim i w podczerwieni, w połączeniu z mikroskopią AFM i SNOM. Posługujemy się także licznymi specjalistycznymi technikami spektroskopowymi, opartymi na ramanowskiej aktywności optycznej (ROA), wzmocnionym powierzchniowo efekcie Ramana (SERS), a także absorpcji w podczerwieni cząsteczek izolowanych w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych. Do analizy danych stosujemy kwantowo-chemiczne metody obliczeniowe i techniki chemometryczne.

Aktualnie w grupie prowadzonych jest 11 prac doktorskich (Jakub, Grzegorz, Ewelina, Monika, Ewelina, Karolina, Szymon, Aneta, Bożena, Ewa i Ewelina), zarówno w ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich, JCETu oraz InterDokMed. Pracuje z nami dziesięcioro magistrantów, w tym jedna magistrantka w ramach programu Advanced Spectroscopy in Chemistry. Wykonujemy także siedemnaście projektów badawczych (12 NCN, 1 COST, 1 BMBF, 1 MNiSW, 2 Dotacja T).

Zespół Obrazowania Ramanowskiego wykonuje również pomiary zlecone.

CLIRSPEC - Miedzynarodowe towarzystwo International Society for Clinical Spectroscopy (https://clirspec.org/), którego dyrektorem jest Małgosia, jest platformą dla grup badawczych i organizacji do promowania działan na rzecz przeniesienia badań spektroskopowych do klinik, co będzie z korzyscią dla pacjentów, poprawi możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Dla młodych naukowców i studentów towarzystwo oferuje udział w Szkole Letniej (http://onlineshop.strath.ac.uk).