!!OFERTY PRACY!!

Zespół Obrazowania Ramanowskiego (ZOR) pracuje w obszarze chemii medycznej, stosując w badaniach panel nowoczesnych metod spektroskopowych i mikroskopowych: spektroskopię i obrazowanie w podczerwieni oraz ramanowskie, mikroskopię sił atomowych (AFM), mikroskopię optyczną bliskiego pola (SNOM), spektroskopię ramanowską wzmocnioną powierzchnią (SERS), spektroskopię ramanowską z próbnikiem światłowodowym, elektronową spektroskopię absorpcyjną i spektroskopie chiralooptyczne: wibracyjny dichroizm kołowy (VCD) i ramanowską aktywność optyczną (ROA). Ponadto zespół rozwija nowe techniki eksperymentalne, np. mikroskopię stymulowanego rozpraszania ramanowskiego (SRS), rezonansową ramanowską aktywność optyczną (RROA) czy spektroskopię ramanowską wzmocnioną na ostrzu (TERS).


Jednym z głównych nurtów badawczych ZOR jest rozwijanie metodologii spektroskopowej diagnozy chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, przerzutowości nowotworowej (Rys. 1), stłuszczenia wątroby, niewydolności serca i stenozy aortalnej), poszukiwanie spektroskopowych markerów zmian chemicznych i badanie leków o działaniu protekcyjnym na układ krwionośny.

Innym ważnym tematem badawczym jest badanie mechanizmów procesów komórkowych w układach in vitro i in vivo, np. badania odpowiedzi komórek na czynniki zapalne (Rys. 2), stres oksydacyjny, badania oddziaływania komórek z chemioterapeutykami, wychwytu związków przez komórki i procesów tworzenia kropli lipidowych.


Rys. 1. Obrazowanie FT-IR tkanki płuc z mikroprzerzutami nowotworowymi (szczegóły: J. Biophot. 2019, 7, 744).

Rys. 2. Nienasycone krople lipidowe wewnątrz komórek śródbłonka powstające w wyniku stymulacji TNF-α (szczegóły: Sci. Rep. 2017, 7 no: 408890).

ZOR prowadzi też badania nad wieloparametrowym obrazowaniem tkanek i komórek układami o supramolekularnej chiralności i zjawiskami indukcji chiralności, projektowaniem nanoczujników SERS do detekcji markerów chorób cywilizacyjnych, identyfikacją spektroskopową produktów degradacji warstw malarskich dzieł sztuki, badaniami dystrybucji i polimorfizmu substancji czynnych leków, analizą minerałów i meteorytów.

Zespół prowadzi badania w ramach dwudziestu pięciu projektów naukowych, w tym projektu MSCA-ITN-ETN w ramach programu Horizon 2020, projektach NCN i NCBiR i MNiSW. Dorobek publikacyjny ZOR od czasu jego powstania (2009) wynosi około 200 prac naukowych w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach. Zespół uczestniczy też w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych np. PTChem, CLIRSPEC i akcji COST Raman4Clinics.

Zespół Obrazowania Ramanowskiego wykonuje również pomiary zlecone.

CLIRSPEC - the International Society for Clinical Spectroscopy (https://clirspec.org/), którego dyrektorem jest Małgosia, jest platformą dla grup badawczych i organizacji do promowania działan na rzecz przeniesienia badań spektroskopowych do klinik, co będzie z korzyscią dla pacjentów, poprawi możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.