Opłaty

Rodzaj opłaty Kwota (brutto)
Do 28 maja 2010 r.
Kwota (brutto)
Po 28 maja 2010 r.
Podstawowa 800 zł 850 zł
Ulgowa
emeryci, doktoranci, studenci
500 zł 550 zł
Dla osób towarzyszących 500 zł 550 zł
Obiady 90 zł 90 zł
Bankiet 220 zł 220 zł

W przypadkach szczególnych do dnia 25 czerwca 2010 r. istnieje możliwość wycofania opłaty konferencyjnej pomniejszonej o kwotę 50 zł. Po tym terminie opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Opłaty podstawowa i ulgowa obejmują:

Opłata dla osób towarzyszących obejmuje:

Opłata za obiady obejmuje 5 obiadów w dniach 5-9 lipca, serwowanych w Auditorium Maximum UJ.

Opłata za bankiet obejmuje udział w oficjalnym bankiecie konferencyjnym w Kopalni Soli w Wieliczce.

Wpłaty proszę kierować na konto:
Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
NIP: 675-000-22-36
Pekao SA Odział w Krakowie
PL 18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
koniecznie z dopiskiem:
PKCA_nazwisko1,nazwisko2...

Po wpływie opłaty na konto zostanie wystawiona Państwu faktura za udział w konferencji (z adnotacją: zapłacono przelewem) i przesłana pocztą na adres podany w formularzu rejestracyjnym.