English Version


Dydaktyka


Projekt Irresistible

Celem projektu IRRESISTIBLE jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation - RRI).

http://www.irresistible-project.eu/index.php/pl/

Chemia nieorganiczna

Metody spektroskopowe badań mteriałów

Technika wysokiej próżni

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackieChemia nieorganiczna (ZMiN)

Opis przedmiotu (USOS)

Wykład wprowadzający
Wykład 1
Wykład 2 - gazy
Wykład 3 - entalpia
Wykład 4 - entropia
Wykład 5 - stała równowagi
Wykład 6 - kinetyka
Wykład 7 - kataliza
Wykład 8 - roztwory
Wykład 9 - roztwory elektorlitów - kwasy i zasady
Wykład 10 - podstawy procesów elektrochemicznych
Wykład 11 - równowagi fazowe
Wykład 12 - podstawy mechaniki kwantowej
Wykład 13 - atom wodoru
Wykład 14 - budowa atomu konfiguracja elektronowa
Wykład 15 - układ okresowy pierwiastków
Wykład 16 - teoria orbitali molekularnych - tworzenie wiązań chemicznych
Wykład 17 - związki chemiczne


Metody spektroskopowe badań materiałów (ZMiN)

Spektrometria mas w badaniach materiałów - wykład
Spektrometria mas w badaniach materiałów - instrukcja do ćwiczenia


Technika wysokiej próżni

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

Prace doktorskie

 1. "Zastosowanie parylenu-C do funkcjonalizacji powierzchni implantów: zapobieganie infekcji i poprawa biozgodnosci" - mgr inż. Monika Gołda-Cępa
 2. "Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy" - mgr Piotr Legutko, inż.
 3. "Katalityczny niskotemperaturowy rozklad podtlenku azotu w gazach z instalacji kwasu azotowego", Marek Inger (nauki chemiczne, 2013)
 4. "Migracja potasu w ferrycie potasowym (β-K2Fe22O34) i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych" - Michał Trębala (inżynieria materiałowa, 2013)
 5. "Modyfikowane katalizatory spinelowe do niskotemperaturowego rozkładu N2O" - Gabriela Maniak (nauki chemiczne, 2012)
 6. "Rola powłoki silanowo-parylenowej w zabezpieczeniu powierzchni austenitycznej stali przed uwalnianiem jonów metali do organizmu" - Monika Cieślik (inżynieria materiałowa, 2012)
 7. "Selektywnie domieszkowany ferrytowy katalizator kompozytowy do odwodornienia etylobenzenu" - Weronika Bieniasz (nauki chemiczne, 2011)

Prace magisterskie

Proponowane tematy
 1. Funkcjonalizacja powierzchni Parylenu C surfaktantami bioaktywnymi
 2. Preparatyka katalizatorów monolitycznych
 3. Właściwości elektronowe nanokompozytowych materiałów tlenkowych
Zrealizowane tematy
 1. "Nośnikowe i monolityczne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego do rozkładu N2O" - Sywia Gudyka (Chemia, 2015)
 2. "Kompozytowe katalizatory utleniające na bazie nanostrukturalnych tlenków metali d i f" - Anna Grodzka (Chemia, 2015)
 3. "Stabilność alkaliów na typowych tlenkowych materiałach nośnikowych" - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2015)
 4. "Alkalia na powierzchni materiałów węglowych" - Joanna Duch (Chemia, 2015)
 5. "Synteza w warunkach nadkrytycznych nanomateriałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych" - Klaudia Ciura (Chemia, 2015)
 6. "Synteza i właściwości katalityczne nanohematytu" - Anna Kopacz (Chemia, 2014, dr Paweł Stelmachowski)
 7. "Synteza i właściwości domieszkowanych alkaliami tlenków metali przejściowych" - Tomasz Jakubek (Chemia, 2014)
 8. "Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu" - Wojciech Kaspera (Chemia, 2014)
 9. "Odwodornienie etylobenzenu na katalizatorach tlenkowych zawierających potas" - Kinga Mlekodaj (Chemia, 2010)
 10. "Promowane potasem tlenki metali przejściowych jako katalizatory dopalania sadzy" - Piotr Legutko (Chemia, 2010)
 11. "Investigations on the Au/TiO2 catalytic model system" - Piotr Bobrowski (Inżynieria Materiałowa, 2010)
 12. "Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych" - Jan Kaczmarczyk (Chemia, 2009)
 13. "Synteza i właściwości faz ferrytowych zawierających metale alkaliczne" - Grzegorz Mrzygłód (Chemia, 2008)
 14. "Badanie wpływu pary wodnej na aktywność katalityczną siarczków metali przejściowych w reakcji rozkładu tlenku azotu(I)" - Marcin Podstawski (Chemia, 2008)
 15. "Wpływ promotorów alkalicznych na katalityczną aktywność spinelu kobaltowego" - Gabriela Maniak (Chemia, 2008)
 16. "Zastosowanie metody modulacji potencjału i metody Kelvina do badań dyfuzji i desorpcji jonów potasu z faz ferrytowych" - Michał Trębala (Inżynieria Materiałowa, 2008)
 17. "Termiczna desorpcja potasu oraz pomiary pracy wyjścia z modelowych katalizatorów selektywnego utleniania alkanów" - Małgorzata Hermanowska (Chemia, 2006)

Prace i projekty licencjackie

Proponowane tematy
Zrealizowane tematy
 1. Synteza w warunkach pod- i nadkrytycznych nanometrycznych materiałów tlenkowych o właściwościach katalitycznych - Katarzyna Kwaśik
 2. Badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych katalitycznych materiałów tlenkowych - Magda Kołodziej
 3. Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O - Anna Kołodziej
 4. "Wpływ prekursorów potasu na akytwność katalityczną spinelu kobaltowego w rekacji rozkładu N2O" - Mateusz Pielaszkiewicz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2014)
 5. "Funkcjonalizacja powierzchni implantów w kierunku poprawy biozgodności" - Aleksandra Choryłek (Chemia, 2014)
 6. "Preparatyka i właściwości nośnikowych katalizatorów do rozkładu N2O" - Agata Machowska (Chemia, 2014)
 7. "Modyfikacja plazmą tlenową powierzchni polimerów do zastosowań biomedycznych" - Krzysztof Bielec (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2014)
 8. "Nanokrystaliczny tlenek ceru(IV) - synteza, charakterystyka i reaktywność w katalitycznym dopalaniu sadzy" - Joanna Wojas (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2013)
 9. "Ocena wpływu warunków przygotowania próbki polikrystalicznego spinelu kobaltowego na wartość jej pracy wyjścia" - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2013)
 10. "Badanie pracy wyjścia in-situ polikrystalicznego spinelu kobaltowego w obecności O2 i NO" - Joanna Duch (Chemia, 2013)
 11. "Zastosowanie pomiarów kąta zwilżania do oceny hydrofilowości powierzchni implantów metalowych" - Klaudia Ciura (Chemia, 2013, dr Paweł Stelmachowski)
 12. "Optymalizacja promocji potasem nośnikowego katalizatora Co3O4/CeO2" - Sylwia Gudyka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 13. "Charakterystyka przemysłowego katalizatora do rozkładu podtlenku azotu" - Anna Grodzka (Chemia, 2013, dr Gabriela Maniak)
 14. "Nanostrukturyzacja spinelu kobaltowego potasem - synteza, charakterystyka i reaktywność katalityczna" - Anna Kopacz (Chemia, 2012)
 15. "Badanie pracy wyjścia in-situ katalitycznych materiałów tlenkowych w obecności O2" - Monika Kalicka (Chemia, 2012, dr Paweł Stelmachowski)
 16. "Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu żelazowego w reakcji dopalania sadzy" - Wojciech Kaspera (Chemia, 2012)
 17. "Wpływ promocji potasem na właściwości elektrodonorowe i aktywność katalityczną spinelu manganowego w reakcji dopalania sadzy" - Tomasz Jakubek (Chemia, 2012)
 18. "Kinetyka uwalniania jonów metali ze stalowych oraz tytanowych materiałów implantacyjnych do sztucznych płynów fizjologicznych" - Tomasz Jędruch (Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, 2010)

Początek