English Version


Badania

Prowadzone badania obejmują następujące tematy:
 1. Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników (NCN OPUS-11, 2017-2019 )
 2. Optymalizacja strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie. (Projekt NCN Preludium, 2017-2018)
 3. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (Projekt NCN Etiuda, 2017-2018)
 4. Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt Ventures, 2013-2016)
 5. Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt NCN Preludium, 2013-2016)
 6. Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności (Projekt NCN Sonata, 2013-2016)
 7. Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego (Projekt NCBiR Program Badań Stosowanych, 2012-2015)
 8. Migracja potasu w nanostrukturyzowanych tlenkach metali przejściowych i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych
 9. Synteza i badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych materiałów tlenkowych
 10. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami (Projekt NCN Opus, 2011-2014)
Więcej informacji można znaleźć w monografii:
ALKALIA NA POWIERZCHNIACH KATALITYCZNYCH: STABILNOŚĆ, PROMOCJA I WZBUDZENIE ELEKTRONOWE
praca habilitacyjna, A. Kotarba, Uniwersytet Jagielloński 2004


Udział w patentach:

Patenty międzynarodowe

 1. nr patentu europejskiego EP 2590692 - data uzyskania patentu 11.10.2016
  Multilayered protective coating for protecting metallic surfaces of implant materials and use thereof
  zgł. Nr EP20110748763 (5.07.2011)
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński
Patenty polskie
 1. patent nr PL 223967 - data uzyskania patentu 25.03.2016
  Zastosowanie wieloskładnikowego katalizatora tlenkowego do niskotemperaturowego utleniania metanu oraz sposób jego wytwarzania
  zgł. patent. nr P 400287 (7.08.2012)
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński
 2. data uzyskania patentu 14.12.2016
  Monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania
  zgł. pat. nr P. 409311 (28.08.2014)
  właściciel: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwerystet Jagielloński
 3. P 393991 (2014)
  Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 4. P 393992 (2014)
  Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 5. P 391753 (2014)
  Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 6. P 211323 (2013)
  Katalizator ferrytowy do syntezy styrenu i sposób jego otrzymywania
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 7. P 213796 (2012)
  Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Udział w zgłoszeniach patentowych:

Zgłoszenia europejskie
 1. zgłoszenie patentowe nr DE 2016061316175700 - data zgłoszenia patentu 13.06.2016
  Ver fahren zur Herstellung einer mehrschichtigen polymeren Schutzbeschichtung für Implantatmaterialien mit der Funktion der gesteuerten Freisetzung von Arzneimitteln
  zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu
 2. zgłoszenie patentowe nr EP16000547 - data zgłoszenia 07.03.2016
  Supported catalyst for the abatement of nitrogen(I) oxide emissions especially from nitric acid plants and a method for its manufacture
  zgłaszający Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwersytet Jagielloński
 3. zgłoszenie patentowe nr PCT/IB2015/056714 - data zgłoszenia 26.05.2016
  Stabilized combustion modifier for light heating fuels, and for improving combustion of coal and hydrocarbon particles, comprises fuel born catalyst precursors soluble or dispersible in organic liquid
  zgłaszający: Instytut Nafty I Gazu, Uniwersytet Jagielloński
 4. PCT/PL2014/000145 (2014)
  A method of manufacturing a multilayer polymer protective coating for implant materials with a controlled drug release function
  Jagiellonian University, Kraków
 5. EP2445632 (2012)
  Ferrite catalyst for synthesis of styrene and process for the manufacture thereof
  Jagiellonian University, Kraków
 6. PCT/IB2012/050810 (2012)
  Composite catalyst for the low temperature decomposition of nitrous oxide, and method of manufacture thereof
  Jagiellonian University, Kraków
 7. PCT/PL2011/000069 (2011)
  Multilayered protective coating for protecting metallic surfaces of implant materials and use thereof
  Jagiellonian University, Kraków
 8. PCT/PL2009/000050 (2009)
  Catalyst for low-temperature decomposition of dinitrogen oxide and a process for the preparation thereof
  Fertilizer Research Institute, Puławy
  Jagiellonian University, Kraków

Zgłoszenia krajowe
 1. P.426130 (2018-06-29)
  Kompozyty otrzymywane z biomasy bakteryjnej do wytwarzania materiałów elektrodowych
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. P.424760 (2018)
  Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych o homogenicznej dyspersji nanostrukturalnych faz aktywnych poprzez wykorzystanie komórek prokariotycznych
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 3. P.414929 (2015)
  Kompozycja stabilizowanych modyfikatora i współmodyfikatora spalania o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych
  Instytut Nafty i Gazu, Kraków
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 4. P.414928 (2015)
  Uniwersalny pakiet dodatków do lekkich olejów opałowych
  Instytut Nafty i Gazu, Kraków
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 5. P.414933 (2015)
  Wielofunkcyjny pakiet dodatków o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych
  Instytut Nafty i Gazu, Kraków
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 6. P 411562 (2015)
  Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu(I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania
  Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 7. P.410190 (2014)
  Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich olejów opałowych
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 8. P.406603 (2013)
  Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 9. P 401496 (2012)
  Nośnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego spalania metanu ze źródeł niskokalorycznych oraz sposób jego wytwarzania
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 10. P 400287 (2012)
  Wieloskładnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego utleniania metanu oraz sposób jego wytwarzania
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 11. P-393991 (2011)
  Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 12. P-393992 (2011)
  Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 13. P-389271 (2010)
  Katalizator do niskotemperaturowego dopalania cząstek sadzy i sposób wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego dopalania cząstek sadzy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 14. P-388518 (2009)
  Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 15. P-385251 (2008)
  Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 16. P-386890 (2008)
  Sposób wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Początek